Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi lär oss abc-123

Skapad 2021-01-06 20:46 i Önnebacka förskola Munkedal
Förskola
Tillsammans undersöker vi bokstäver, siffror och former

Innehåll

Kartläggning av barngruppen 

Vi har observerat att det är flera barn i gruppen visar stort intresse för bokstäver, siffror och former just nu och därför har vi valt att lägga lite extra fokus på dessa områden just nu.  

Att träna språk och matematik redan i förskolan har visat sig viktigt både för barnens fortsatta kunskapsinhämtande och främjar både deras språkutveckling, läs- och skrivutveckling såväl som deras matematiska förståelse. 

 

I början av arbetet kommer vi observera för att se vart de befinner sig kunskapsmässigt. Vi kommer även prata med barnen och fråga dem om det är något speciellt de vill lära sig inom dessa områden.

 

 

Mål 

Att barnen ska få en tilltro till sin egen förmåga bli mer delaktiga och få en ökad självständighet. 

* barnen ska få ett ökat ordförråd, få en ökad språkligförståelse, lära sig några bokstäver och dess bokstavsljud samt känna igen sitt namn. 

* barnen ska lära sig några siffror samt förståelse för att siffror representerar ett visst antal 

* barnen ska känna igen de vanligaste formerna och kunna se att allt runt oss är uppbyggt av olika former 

 
 

Genomförande/Arbetsmetoder 

Under samlingarna kommer vi gå igenom dagar, månader och år, räknar antal dagar i månaden och antal barn samt sjunga sånger och läsa ramsor kopplade till både språk och matematik. Vi kommer genom spel, lekar och olika skapande både inomhus och utomhus arbeta med dessa områden. 

 

Vi arbetar utifrån vart varje barn är och försöker utmana dem på olika sätt genom material och metoder för att stärka deras proximala utvecklingszon. Vi kommer jobba med stegvis lärande för att de ska få en djupare förståelse och kunskap.

 
 

Dokumentation 

Vi kommer dokumentera med hjälp av bilder, text och filmer vad vi gör i vårt arbete på unikum samt sätta upp dokumentation på väggarna. Barnen kommer få vara delaktiga i dokumentationen genom att de får vara med och ta eller välja bilder och filmer. De får vara med och säga vad vi ska skriva på Unikum samt vad som ska sättas upp på väggarna. 

 
Utvärdering - Uppföljning 

Vi kommer kontinuerligt utvärdera vårt arbete och barnens reaktioner på det och utifrån detta förändra och anpassa vårt arbete. 
I slutet av kvalitetsarbetet kommer vi genom observationer, dialog med barnen och gemensamma övningar undersöka vart de olika barnen befinner sig kunskapsmässigt för att se vad de lärt sig. 

       

Teoretisk utgångspunkt 

"Språket utgör redskap för både kunskapsutveckling och vänskapsutveckling, något som jag brukar kalla kunskapande och vänskapande. Språk handlar om att förstå och kunna göra sig förstådd – det är stort och viktigt under hela livet – ja, sannolikt avgörande för överlevnad." (Bruce. 2019)  

 
"Om vi ger barnen möjlighet att se samband och undersöka matematiska begrepp på utmanande, lustfyllda och konkreta sätt redan på förskolan finns det goda möjligheter att de bär med sig en förförståelse som de kan ha nytta av under hela sin skolgång." (Måhlstedt, 2014) 

  

 "Intresset för bokstäver väcks ofta tidigt hos barn, och i förskolan har vi chansen att hjälpa alla barn att lägga en god grund för läs- och skrivutvecklingen, kravlöst och lustfyllt."(Ashby, 2020) 
 

Referenser 

 

Bruce, Barbro. 2019. Barns bemästrande av språket. Förskoleforum 

 

Kihlstedt, Ann-Sofie. 2014. Lustfylld matematik med alla sinnen. Förskoleforum. 

 

Ashby, Elvira. 2020. Med fokus på språkljud. Förskoleforum 
https://forskoleforum.se/artiklar/med-fokus-pa-bokstavsljuden (hämtad 2021-01-06) 

Uppgifter

 • Leka med ord

 • Lära känna sitt eget namn

 • Ramsräkna och koppla till siffror

 • Matematiska begrepp

 • Beebot och Bluebot

 • Geometriska figurer

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: