Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål-Thailändska åk 6

Skapad 2021-01-06 21:35 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Svenska åk 5
Grundskola 6 Modersmål
Att läsa och skriva texter.

Innehåll

Lärande mål

 • Kan skriva berättande texter.

 • Kan skriva fakta text.

 • Kan läsa och analysera berättande texter och hitta lässtrategier.

Arbetssätt

 • Vi kommer att läsa olika typer texter för att öva läsförståelse och lässtrategier.

 • Vi ska skriva berättande texter.

 • Vi ska öva på miljö- och personbeskrivningar.

 • Vi ska öva på olika delar av skrivandet som t.ex. skiljetecken, stycke indelning, stavning m.m. för att bli säkrare när vi skriver.

 • Vi ska även att öva på ordklasser och språklära för att öka vår förståelse för det  thailändska språket.

 • Vi ska öva på att skriva för hand och att använda dator.

Bedömning

Förmågan att söka, välja, värdera och kritiskt granska information från internet och andra medier kommer bedömas

E

C

A

Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med relativt tydligt innehåll, fungerande struktur och relativt god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med relativt god säkerhet.

Eleven skriver, utifrån modersmålets särdrag, olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur och god språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med god säkerhet

Eleven läser olika texter med visst flyt och visar grundläggande läsförståelse. Eleven för enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven läser olika texter med relativt gott flyt och visar god läsförståelse. Eleven för utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven läser olika texter med gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Eleven för välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska.

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska.

Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt likheter och skillnader i skriftspråk mellan modersmålet och svenska.

 

Tidsplan

Vecka

Innehåll

3

Gå igenom betyg, kunskapskrav och kursplanerna
Gå igenom teman och arbetsområden inför hösten
Dela ut material och gå igenom studieteknik, ex, tankekartor, minnesanteckningar, läxor mm
Gå igenom klassrumsklimatet och deras förväntningar.

4

Vi pratar om textens syfte och läser igenom några texter av den typen, Läsa högt berättande text

5

Tittar på textens struktur, identifierar textens typiska drag och uppbyggnad. Tex. Sagor, fabler

6

Tittar på textens struktur, identifierar textens typiska drag och uppbyggnad. Tex Sagor, fabler

7

Läsa och svarar på frågorna

8

Sportlov

9

Läsa sagor och svarar på frågorna.

10

Öva att skriva saga tillsamman.

11

Skriva egen saga.

12

Läsa fabler högt och svara på frågorna.

13

Läsa fabler högt och svara på frågorna.

14

Påsklov

15

Skriva fabler tillsammans

16

Skriva fabler tillsammans

17

Skriva eget.

18

Arbeta med faktatexter, ta ut stödord, göra egna sammanfattningar och öva på att använda "egna ord". Därefter kommer eleverna att individuellt skriva en kort faktatext. Faktatext

19

Arbeta med faktatexter, ta ut stödord, göra egna sammanfattningar och öva på att använda "egna ord". Därefter kommer eleverna att individuellt skriva en kort faktatext. Faktatext

20

Söka fakta om Thailand och skriva kort fakta text om Thailand.

21

Samtal om betyg och bedömning

22

Avslutning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med visst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Ml  E 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  E 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  E 6
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med relativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier.
  Ml  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  Ml  C 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  C 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  C 6
 • Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  C 6
 • Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier.
  Ml  A 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  Ml  A 6
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.
  Ml  A 6
 • Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp.
  Ml  A 6
 • Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: