Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Assyriska grammatik/ Modersmål

Skapad 2021-01-07 09:29 i Modersmålsundervisning GR Linköping
Grundskola 6 – 7
I det assyriska språket finns det olika grammatik som är spännande att få lära sig.

Innehåll

MÅL

Du behöver kunna och känna till grammatiken så att du klarar dig bättre på både läsning och skrivning.

 

Arbetssätt 

vi kommer att arbeta med olika former med digitala verktyg vilket är mer lockande , pappers material och först och främst är delaktighet som är viktigast att påverka arbetssättet.

 

Bedömning

Ditt förmåga att kunna skriva med ganska helt felfri text grammatiskt och därmed dina kunskaper angående läsning kommer att bedömas då det är viktigt att träna läsning för både skriftlig och muntlig utveckling.

 

 

Tidsplan 

 • period 1   v.7    Jobba med läsning för träna både grammatik och uttal.
 • period 2   v.8    Jobba muntlig om grammatik och återberätta texter för att träna grammatik.
 • period 3   v.9    Jobba med att skriva meningar eller text genom att använda rätt grammatik
 • period 4   v.10   Repetition .
 • period 5   v,11   Prov på grammatik.

 

              Bild på assyriska vokaler 

 

 

 

Bifogar en länk med grammatik som förenklar det, kommer fler på kommande veckorna

Matriser

Modersmål 4-6

Tala och lyssna

 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår.
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår.
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Gör begripliga presentationer för olika mottagare.
Samtala och förstå
Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman.
Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner.
Bidrar med frågor, åsikter och argument i diskussioner.
Gör kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter.
Tolka och förstå
Kan förstå helheten i enkla dialoger eller berättelser som handlar om bekanta ämnen.
Kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Kan föra ett resonemang kring muntliga framställningar och filmer.
Kan tolka, utvärdera och ta ställning till olika tankar och åsikter.
Uttal och satsmelodi
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans. Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt.
Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans.
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans.
Kan utveckla ett flyt i sitt eget talspråk och är medveten om olika variationer av modersmålet.

Läsa

 • Ml   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lässtrategier
Kan på ett enkelt och fungerande sätt hitta efterfrågad information ur en text.
Kan ställa frågor, dela av ord, läsa om svåra ord och stycken och dra enkla slutsatser samt dela med sig av sina läsupplevelser.
Kan ställa frågor, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan sammanföra information och tolka dem.
Kan på ett effektivt sätt ställa frågor till texter, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
Läsförståelse
Kan läsa enkla texter och återge innehållet i den lästa texten.
Kan läsa till åldern anpassade texter och kan återge kronologiskt det lästa i stora drag så att andra förstår.
Kan läsa till åldern anpassade texter på ett kronologiskt sätt. Kan göra jämförelser och finna samband i textens innehåll utifrån egna erfarenheter.
Kan läsa till åldern anpassade texter. Kan göra jämförelse och tolka det lästa, dra slutsatser utifrån egna tankar och erfarenheter.
Flyt i läsning
Kan läsa ord och meningar men stakar sig ibland med svåra ord och läser med mindre inlevelse.
Kan läsa anpassade texter och utan större stopp eller hinder.
Kan läsa anpassade texter och kan läsa texten utan större stopp eller hinder och läser med inlevelse.
Kan läsa anpassade texter obehindrat med varierat röstläge och tempo för att förstärka textens innehåll.
Läsintresse
Visar intresse för tyst-och högläsning.
Läser på egen hand och läser gärna för andra.
Läser med upplevelse och för lärande. Tar initiativ till läsaktiviteter både i skolan och på fritiden.
Kan reflektera över det lästa.

Skriva

 • Ml   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Skriver ofullständiga meningar. Skiljetecken saknas eller används fel.
Kan skriva korta texter med rätt meningsbyggnad och använder ofta skiljetecken rätt.
Kan skriva sammanhängande texter, som består av fullständiga meningar med en röd tråd, som håller ämnet i hela texten.
Kan skriva längre och varierande texter, samt använda skiljetecken rätt. Texten har inledning, händelseförlopp och avslutning.
Innehåll
Det krävs att man frågar för att innehållet skall bli förståeligt.
Innehållet är i stort sett sammanhängande och förståeligt.
Innehållet är sammanhängande och lätt att förstå.
Innehållet är sammanhängande och välutvecklat
Skrivregler
 • Ml
Stavfel och fel i grammatiken förekommer som stör förståelsen.
Stavfel och fel i grammatiken förekommer men de stör inte förståelsen.
Mindre stavnings - och grammatiska fel förekommer men de stör inte förståelsen.
Kan skriva förståeligt med korrekt stavning och grammatik.
Ord- och begreps förråd
Texten år skriven med ett begränsat ordförråd.
Texten är skriven på ett enkelt språk.
Texten är skriven på ett varierat språk.
Texten är skriven på ett nyanserad och varierat språk.
Skrivstrategier
 • Ml
Försöker använda strategier som omformuleringar. Använder ord, bild och ljud.
Kan använda strategier som omformuleringar. Använder till exempel bilderböcker eller serietidningar där ord och bild samspelar.
Kan använda olika typer av webbtexter eller filmer som samspelar med ord, bild och ljud.
Använder strategier som omformuleringar och synonymer. Kan använda många olika uttrycksformer och medier.
Jämföra
 • Ml
Kan jämföra modersmålets och svenskans skrivriktning, samt modersmålets och svenskans skrivtecken.
Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil.
Kan jämföra modersmålets och svenskans grammatik till exempel, ordföljd: ordning på subjekt, objekt, verb.
Kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk och föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dem.
Kultur och samhälle
 • Ml
Kan reflektera om traditioner, seder och högtider i länder där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Kan återberätta olika slags berättelser där modersmålet talas och resonera kring likheter och skillnader med den svenska kulturen.
Kan resonera kring skolgång i områden där modersmålet talas och jämföra med skolgång i Sverige.
Kan reflektera kring samhällsfrågor där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: