👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

GOTD - Grej Of The Day

Skapad 2021-01-07 10:37 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola F – 6 Historia Samhällskunskap Svenska som andraspråk
GOTD kan handla om vad som helst mellan himmel och jord. Allt för att du ska lära dig nya, spännande saker och bli intresserad av att lära dig mer! Du kommer att få en ledtråd att klura över. Om du vill får du gissa vad GOTD kommer att handla om sedan kommer du att få en spännande presentation av en person, plats, händelse, uppfinning eller annat intressant. Du kommer att lära dig mycket! *Koncept & idé: Micke Hermansson

Innehåll

GOTD - Grej Of The Day

GOTD är ämnesövergripande. 

Lgr 11- Del 1. Skolans värdegrund och uppdrag: 

Kap. 2.2 Kunskaper: “Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.” Kap. 1 Skolans uppdrag: “Genom utbildningen ska eleverna utveckla en förståelse av hur olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt kan påverka människors möjligheter.”

 

Övergripande syfte från Läroplanen:

Hi: Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt källmaterial och möten med platser och människors berättelser. 

Sh: Eleverna ska...utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen. 

Sva: Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. 

 

Förmågor att utveckla:

Ämnesövergripande: Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att: Lgr 11 Del 1 - kritiskt granska könsmönster och hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor. (bedöms ej)

Sva: se nedan under: kopplingar till Läroplanen

 

Centralt innehåll:

GOTD är innehållsmäsigt ämnesövergripande. Lektionerna kan beröra alla ämnesinnehåll och handlar både om aktuella händelser, historiskt intressanta personer, platser, uppfinningar, fenomen m.m.

Sva: se nedan.

 

Kunskapskrav: Se matriser nedan

 

Undervisning/arbetssätt - Så här kommer vi att arbeta:

GOTD handlar mycket om arbetssättet. Därför ser arbetsgången ut som följer:

 1. Eleverna får en ledtråd att klura över. Ledtråden ska vara intresseväckande och gärna lite klurig på något sätt, kanske en ordvits, det kan också vara en bild, eller en enkel beskrivning.
 2. GOTD-lektionen. Om eleverna vill får de gissa vad GOTD kommer att handla om. Alla gissningar tas emot med nyfikenhet och respekt.
 3. Sedan kommer en spännande presentation av en person, plats, händelse, uppfinning eller annat intressant. Detta genom ett bildspel, en Power Point- eller Google-presentation, en sak läraren har med sig och visar eller en gäst som berätta, bara fantasin sätter gränser! :-) Eleverna har egna referenser och får också bidra till lektionen om det passar in på ämnet.
 4. Dokumentation av GOTD. Eleverna skriver in valda fakta om “grejen” i sin GOTD-bok (egentillverkad). Eller: eleverna får en kort faktatext att klistra in (yngre elever, nyanlända initialt etc.). Eleverna kan också rita en bild som passar, eller få en bild, några bilder att klistra in i sin bok. 
 5. En GOTD-karta hänger på väggen i klassrummet (eller utanför). Där sätter man upp en liten bild eller faktaruta och “grejen” och drar en tråd till den plats i världen som nyheten kommer ifrån. 
 6. Ev: HEMUPPGIFT: ta hem boken och berätta för de där hemma. Tränar återberättande och befäster sina kunskaper. Alternativt får eleverna återberätta i skolan.

 

Slogan för GOTD:   “Kunskap är coolt”

 

Sva - Parallellt kommer vi att arbeta med hur man skriver en faktatext på t.ex. sva-lektionerna. Då använder vi stödstrukturer och arbetar enligt cirkelmodellen.

 

Bedömning - Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Den del som bedöms, dvs Sva: bedöms under lektioner, samtal, redovisningar och i de faktatexter eleven skriver i sin bok om GOTD.

 

Elevens delaktighet och inflytande - Vad kan du påverka?


- Du kan ställa egna frågor i samtal om alla intressanta ämnen, där du kan få svar på saker du undrar över.

- När vi skriver egna faktatexter kan du välja vad du vill ta upp (med stöttning)

- Du kan få arbeta vidare i ämnet i t.ex. svenskan om du är extra intresserad av ett GOTD-ämne.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sva
 • Centralt innehåll
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sva  1-3
 • Att lyssna aktivt och återberätta viktiga delar av ett innehåll.
  Sva  1-3
 • Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sva  4-6
 • Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser. Användning av sambandsord för att jämföra, motivera och exemplifiera.
  Sva  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Disposition med inledning, innehåll och avslutning. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sva  4-6

Matriser

Hi Sh Sva
ÅK 4-6 Grey Of The Day - (Sva)

Sva

Behöver utveckla mina kunskaper
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Samtala
Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­kanta ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte och mottagare.
Dessutom kan elev­ en förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte och mottagare.
Skriva olika slags texter
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.

Hi Sh Sva
Åk 1-3 GOTD - Grey Of The Day

Behöver utveckla mina kunskaper
Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Läsa & skriva
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva mer utvecklade texter med läslig handstil och på dator.
Eleven kan skriva välutvecklade texter med läslig handstil och på dator.
Samtala - resonera
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra utvecklade resonemang om texters framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra välutvecklade resonemang om texters framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.