Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Loke- Språk och Kommunikation /Matematik VT 21

Skapad 2021-01-07 10:49 i Frejaparkens förskola Svedala
Förskola
Planering för undervisning i språk och kommunikation samt matematik kopplat till vårt projekt ”jag och min närmiljö”.

Innehåll

Planering Vt 2021

Mål (Lpfö)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar. 
  • Intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier så väl digitala som andra samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa. 
  • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 
  • Förståelse för rum, tid och form, grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt resonera matematiskt om detta.
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
  •  

Frågeställning utifrån strävansmålen:

 

På vilket sätt och i vilka sammanhang kan vi se att barnen använder/uttrycker sitt lärande utifrån undervisningen?

Kriterier för strävansmålet 

Barnen ska utveckla förmåga att berätta och beskriva med detaljer utifrån deras egen upplevelse av den undervisning de deltar i. Barnen ska få möjlighet att skapa och uttrycka sig i sagoform där de får möta ordningsföljd i en berättelse (början, mellan, slut). 

Utifrån vårt projekt vill vi att barnen ska få en ökad medvetenhet om matematiska begrepp så som: siffror, mönster, antal, former, sortering etc. Vi vill också se en ökad användning av matematik hos barnen i olika sammanhang som de vistas i.

 

Nuläge : 

En del av barnen har börjat visa intresse för texter och bokstäver i deras namn. De försöker avbilda sitt namn på sina teckningar. 

Vi uppmärksammar barnens vilja att berätta i olika sammanhang. 

Många av barnen har grundläggande kunskaper kring former.  Detta syns i deras skapande. 

Få av barnen använder sig av matematiska begrepp. 

 

Metoder för att nå målet: 

Arbeta i mindre grupper.

Erbjuda ett rikt och varierat material kopplat till språk, kommunikation och matematik. 

Materialet ska vara tillgängligt, väl synligt och inbjuda till samspel och samtal. 

Vi kommer att använda sång/rytmik och rörelse, sagor och rim/ramsor, uppdragskort och material knutit till projektet. 

Ge barnen många och rika tillfällen att reflektera och diskutera händelser både från vardagen och från våra undervisningar. 

Utvecklingspedagogiken

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

Variation - Vi använder oss av en fiktiv figur ”Kajsa Kanin” som en uppdragsgivare som en röd tråd. Denna figur visar variation genom olika happenings och material som tillförs. 

Inramning - fokus på barnens intresse. Utmana barnen utifrån deras individuella behov/förmåga. Återkoppla till tidigare undervisning genom foto/film/bild i olika sammanhang.
 Mönster görs synliga - tydliga rutiner och mönster i barnens värld skapar trygghet. Struktur över dagen som är återkommande. Dagsschema som vi följer och går igenom gemensamt. Samma rutiner kring samling med tydliga platser och upprepande i görandet.
 Samordning av perspektiv - vi utgår från barnens erfarenheter. Vilka kunskaper har barnen kring matematik? På vilket sätt uttrycker barnen sig och i vilka sammanhang berättar och beskriver de? Genom detta kan vi utmana och berika och samtidigt vidga barnens förståelse för matematiska begrepp och utveckla deras förmåga att beskriva med detaljer och att berätta i olika sammanhang. 

Från lokalt till expansivt språk -  Vi möjliggör för reflektionstillfällen tillsammans med barnen. Vi utgår från olika dokumentationer när vi reflekterar tillsammans med barnen. De får återberätta, ställa frågor och uttrycka tankar. Vi använder medvetet ett expansivt språk för att utmana barnen i deras språkande. Vi kopplar ihop den undervisning som bedrivs med vardagssituationer. 

Barn behöver stöttas och utmanas -  Vi stöttar och utmanar barnen genom att tillföra, berika och lägga till nytt material/lekar/sång etc. Vi är medvetna om barnens olika behov/förmågor och skapar förutsättningar för individuellt lärande.  

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? - vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i barnets förändrade kunnande. Detta ligger också som underlag för barnens utvecklingssamtal. Vi reflekterar/återkopplar kontinuerligt från tidigare undervisningstillfällena för att sätt ord på och belysa vad vi gjort och vad barnen lärt sig. Vi har dokumentation synlig och tydlig för barnen så att de också får t del av lärprocessen och att den hålls levande över dagen. 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: