Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snigeln och valen VT 21

Skapad 2021-01-07 11:35 i Sagobackens förskola Lunds för- och grundskolor
TSS fsk mall för pedagogiska planeringar 2017 (förskola)
Förskola
Vision Förskolorna i Södra Sandby har varje barns framtid I sin HAND för en likvärdig utbildning! Värdeorden beskriver vilka värden som uppskattas i kommunen. De fungerar som inspiration för hur vi ska behålla och utveckla det vi ser som värdefullt. Värdeorden, med sina förklaringar, är vägledande för hur arbetet ska utföras, hur olika situationer hanteras i vardagen och för att nå uppsatta mål. I HAND Inkludering alla är värdefulla och mångfald är en tillgång Hållbarhet varaktigt lärande i en organisation som skapar förutsättningar för utveckling och kvalitet Ansvar ett eget ansvar som sträcker sig lite längre Nyfikenhet utmana barnen genom produktiva frågor som utgår från barnens erfarenheter Delaktighet kollegiala lärandet, barn-barn, barn – vuxna, vuxna-vuxna

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (Kunskapsområde)

Välj ett läroplans mål från vardera område Normer och värden, Utvecklings och lärande och Barns inflytande. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. Nulägesbeskrivning utifrån utvärderingar där vi är. 

Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

Vi har valt att utgå från boken “Snigeln och valen”, som är skriven på rim av Julia Donaldson och Alex Scheffler och översatt av Lennart Hellsing, i vårt temaarbete. 

Boken handlar om en nyfiken havssnigel som längtar ut på ett äventyr för att upptäcka och utforska världen. Snigeln skriver på en klippa “Lift önskas jorden runt”, en puckelryggsval ser meddelandet och erbjuder snigeln lift, och tillsammans åker de ut på ett äventyr. 

 

Vi kommer att fortsätta att arbeta med värdegrunden och utgå från Kompisböckernas områden genom “Snigeln och Valen”, där vi fortsätter vårt arbete med bl.a. stopp-tecknet, samarbeta, dela med dig, visa dina känslor och vänta på din tur.

Vidare kommer vi att arbeta med förskolans demokratiska arbete, vilket innebär att barnen ska ges inflytande i deras vardag och att deras uppfattningar och åsikter ska respekteras. I vårt arbete med temat om “snigeln och valen” kommer vi att följa barnens intresse och ge dem möjlighet att påverka innehållet i vårt arbete.  

Det demokratiska arbetet speglas också i våra dagliga rutiner eftersom vi arbetar mycket med att barnen ska vara delaktiga och klara av saker själva, samt att ta ansvar för sina handlingar och vår miljö på avdelningen.

Lekens betydelse är central för barns utveckling och lärande. Genom att främja barns förmåga att leka så ger vi dem möjlighet att fantisera, imitera och bearbeta intryck, och på så sätt kan de få en uppfattning om sig själva, andra människor och kring sin omvärld. Vi kommer att lägga stor vikt vid att utveckla barnens lek, dels genom boken “snigeln och valen” men även genom vår aktionsforskning.

 

Vi kommer lägga ett stor fokus vid språkutveckling eftersom det är vårt främsta redskap för att förstå och förklara kring vår omvärld. I arbetslaget kommer vi använda ett rikt och expansivt språk i vår kommunikation med barnen. Böcker, flanosagor, sånger och ramsor kommer vara en viktig del i vårt språkarbetet och kommer att ha en tydlig koppling till vårt tema. Parallellt kommer vi även att arbeta med Babblarnas språklekar.

 

Sagobackens arbete mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier kommer under läsåret fokusera på diskrimineringsgrund kön, dvs att pojkar och flickor ska få utvecklas, och ta del av både material och miljö på lika villkor.

 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Bevis på att utveckling pågår/tecken på att målet är uppnått. Utifrån nedslag i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår i rätt riktning. 

Detta är exempel på vad som sker när barnen har fått ett nytt kunnande och nyvunnet lärande kring valt kunskapsområde:

-Barnen använder bildstöd och TAKK för att göra sig förstådda

-Barnen blir mer självständiga och litar på sin egen förmåga att klara av saker

-Barnen utvecklar sin lekförmåga

-Barnen får förståelse för taluppfattning

-Barnen får förståelse för störst-minst

-Barnen får förståelse för vattnets olika former 

-Barnen får förståelse de olika djuren som finns med i boken “snigeln och valen”

-Barnen får förståelse för att dela med sig på olika sätt som exempelvis känslor, ting och åsikter

 

 

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

För att bidra till mångsidigt lärande kommer vi att arbeta ämnesintegrerat, vilket innebär att genom ett lekfullt och meningsfullt sätt väver vi in ämnen såsom matematik, språk, naturvetenskap, idrott och skapande i relation till vårt tema.

Barnen kommer att vara både i mindre undervisningsgrupper och helgrupp under våra aktiviteter, inomhus såväl utomhus.

Vi kommer att arbeta med bildstöd, babblarnas språklekar och TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) för att främja språkutvecklingen.

 

 

4. Metodval för att följa upp effekterna

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom observationer och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp: 

Barnens utveckling och lärande kommer vi att dokumentera genom samtal, foto samt observationer av barnens handlingar och konversationer. Vi kommer även använda oss av filmning vid olika aktiviteter, detta för att kunna utvärdera vårt egna pedagogiska förhållningssätt med barnen.

Utdrag ur styrdokument kring förskolans uppdrag.

"Läroplanen innehåller inga mål för vad enskilda barn ska uppnått vid olika tidpunkter eller i olika åldrar. Det finns inte heller fastställda normer eller nivåer för barns förmågor eller kunskaper. Kunskapen om varje barns lärande och utveckling ska heller inte användas för att kategorisera, sortera eller jämföra barnen, utan utgör underlag för planering av den fortsatta verksamheten med barnen." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.19

" Målen anger en riktning att sträva mot i förskolans pedagogiska verksamhet och därmed den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan. Målen är därför inte utformade som mål att uppnå eller krav på jämförelser mellan enskilda barn." Utbildningsdepartementet: Förskola i utveckling – Bakgrund till ändringar i förskolans läroplan. s.6

"Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed också den förväntade kvalitetsutvecklingen i förskolan." (Lpfö98/16 s.8)

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: