👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grovplanering Gröna gruppen våren 2021

Skapad 2021-01-07 12:45 i Domsagans förskola Esdr förskola AB
Förskola
Här beskrivs i stora drag vad Gröna gruppen kommer att arbeta med under våren 2021

Innehåll

Veckoplanering

Måndag/torsdag (var annan vecka): 

Vi närmar oss skriftspråkets magiska värld på ett lekfullt, roligt och kravlöst sätt

Tisdag:

Vi arbetar med värdegrund, empati och kamratskap

Onsdag:

Vi arbetar med matematik och utvecklar vår förståelse för grundläggande begrepp som antal, geometriska former och mönster

Torsdag/måndag (var annan vecka):

Gymnastik och rörelse tillsammans med Blå grupp på torsdagar och i liten grupp på måndagar.(var annan vecka)


Vi kommer även att experimentera en del under våren i Gröna gruppen, men inte varje vecka.

 

Mål och syfte

Medveten rörelseträning är pedagogisk motorik träning som syftar till barns positiva utveckling inom flera olika områden. Genom att barnen får in rörelse i sin vardag får barnen en bra kroppsuppfattning, lär sig koordinera sina rörelser och de får också en god balansförmåga.

Målet med experiment är att väcka barnens nyfikenhet på naturvetenskap och att ge bränsle till barnens egna reflektioner och diskussioner. Samt att ge barnen en första inblick och förståelse för att arbeta enligt den naturvetenskapliga arbetsgången  

 

Genomförande

Vi kommer att använda oss av olika metoder i genomförandet av vår planerade verksamhet.

Gröna gruppen är en väldigt digitalt intresserad grupp så det kommer att vara en återkommande metod. Det kan vara filmer, digitala medier, qr koder och appar för att nämna något.

 

Dokumentation

Dokumentation kommer att ske till största delen här på Unikum med bilder och lärloggar.

 

Uppföljning

Vi utvärderar gemensamt i gruppen regelbundet så att vi får en intressant och lärorik verksamhet som passar gruppen, deras utveckling och intresse.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Helhetssyn
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande
  Lpfö 18
 • Kap 1. FÖRSKOLANS UPPDRAG Kommunikation och skapande
  Lpfö 18
 • Kap. 1 FÖRSKOLANS UPPDRAG Hållbar utveckling samt hälsa och välbefinnande
  Lpfö 18
 • Kap 1. OMSORG, UTVECKLING OCH LÄRANDE
  Lpfö 18