Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokanalys

Skapad 2021-01-07 13:46 i Modersmålsenheten GR Linköping
För att skriva en bra bokanalys är det viktigt att du reder ut vad som kännetecknar just din bok, och vilka stilmässiga och tekniska grepp som används i den. Du ska alltså undersöka bokens uppbyggnad, språk och stil, berättarteknik, karaktärer, miljöbeskrivning, teman, symbolik och budskap.
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - elevens val
I olika ämne har ordet analys olika saker. Att analysera böcker handlar om att plocka med kunskaper om sina egna erfarenheter och att koppla ihop det med den nya fakta man får !

Innehåll

På vårtermin kommer vi att fokusera på genre och text typer, och vi kommer att börja med att göra bokanalyser samt ska vi skriva faktatexter om en författare. Sedan ska vi ta bildanalyser. Detta arbete går steg för steg för att kunna uppbygga elevernas kunskaper om språket på modersmålet.

Här berättar jag för mina elever vad de ska tänka på när de skriver en bokanalys.

 

Uppgifter

 • bokanalys

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M1
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M1
 • Centralt innehåll
 • Åsikter och känslor.
  M1  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
  M1  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M1  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M1  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
  M1  4-9
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel frågor, omformuleringar och gester.
  M1  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation samt ord, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck.
  M1  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M1  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  M1  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M1  E 9
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M1  E 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
  M1  C 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M1  C 9
 • Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M1  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M1  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M1  A 9
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M1  A 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M1  A 9
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  M1  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  M1  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  M1  C 9
 • Eleven kan förstå vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  C 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M1  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.
  M1  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M1  A 9

Matriser

M1
Bedömningsmatris 7-9 (modersmål)

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Läsa
Du läser olika texter med flyt och visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett i huvudsak fungerande sätt. Du resonerar kring texternas tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du läser olika texter med gott flyt och visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett väl fungerande sätt. Du resonerar kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du läser olika texter med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll. Du väljer och använder lässtrategier utifrån olika texters särdrag på ett mycket väl fungerande och effektivt sätt. Du resonerar kring texternas budskap även det som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Skriva
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation. Du tillämpar till en viss del grammatiska och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse. Dina ord och begrepp är ämnesrelaterade. Dina beskrivningar och berättarstruktur är enkla och anpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför ord, begrepp och fraser mellan modersmålet och svenska. Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du skriver olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation. Du tillämpar på ett fungerande sätt grammatiska och stavningsregler och använder ordböcker och andra hjälpmedel för bättre stavning och ordförståelse. Dina beskrivningar och berättarstruktur är utvecklade och välanpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför meningar och enkla texter mellan modersmålet och svenska. Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du skriver olika texter med begripligt innehåll och mycket god språklig variation. Du tillämpar på ett effektivt sätt grammatiska och stavningsregler. Dina beskrivningar och berättarstruktur är väl utvecklade och anpassade till situationer som skrivandet avser. Du översätter och jämför olika slags texter mellan modersmålet och svenska. Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Tala
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett enkelt sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs till viss del framåt. Dina muntliga redogörelser är enkla och följer en viss struktur (har i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns viss anpassning till syftet, mottagare, och sammanhang.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett utvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt. Dina muntliga redogörelser är utvecklade och följer en viss struktur (har relativt välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns relativt god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Du samtalar och diskuterar varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. Språket är relaterat till samtalets/diskussionens ämne. Du ställer frågor och framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument så att samtalen/diskussionen förs framåt och även fördjupas. Dina muntliga redogörelser är välutvecklade och följer en viss struktur (har välfungerande inledning, innehåll och avslutning.) Det finns god anpassning till syftet, mottagare, och sammanhäng.
Berättande texter och sakprosatexter
Du har en enkel förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har viss kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har en god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i ungdoms och vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Du har en mycket god förståelse av språkliga drag, ord och begrepp i vuxen skönlitteratur och andra beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter (t.ex. tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar). Du har mycket bra kunskap om hur ord, bild och ljud kombineras i texter (t.ex. i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter).
Språkbruk
Du förstår till en viss del skillnader mellan olika språkstilar och till en viss del anpassar språket till sammanhanget och mottagaren. Du känner till och förstår till en viss del bildspråk och vissa idiomatiska uttryck.
Du har en god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och du anpassar språket väl till sammanhanget och mottagaren. Du förstår väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa huvudsakligen i rätt sammanhang.
Du har en mycket god förståelse av skillnader mellan olika språkstilar och du anpassar språket mycket väl till sammanhanget och mottagaren. Du förstår mycket väl bildspråk och vissa idiomatiska uttryck och använder dessa effektivt i rätt sammanhang.
Ny aspekt
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du förbereder och genomför enkla och till viss del underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är enkla och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även enkla och till viss del underbyggda slutsatser.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring vissa kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas. Dina jämförelser är välutvecklade och kopplade till egna erfarenheter och förhållanden i Sverige. Du drar även välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: