Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg,Utveckling och lärande 20/21 Uarda Blåbärsstället.

Skapad 2021-01-07 14:07 i Uardas förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi strävar efter att ge barnen möjlighet att utveckla sin identitet samt att känna tillit till sin egen förmåga. Det gör vi genom att den pedagogiska miljön är i ständig utveckling för att på bästa sätt möta barnens lärande, kunskaper och färdigheter. Vi vill ta tillvara barnens tankar, idéer och lösningar genom att ge dem lagom utmaningar i såväl inne- som utemiljön. Vi strävar efter att både miljön och materialet är tilltalande, föränderligt, utmanande, experimenterande och tillgängligt för barnet. Vi presenterar tydligt miljön för barnen både vid start och vid förändringar. När lek-och lärmiljöer skapas utgår vi från att barnen ska stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling, i sin matematiska utveckling och i sitt intresse för naturvetenskap och teknik. De ska även få stöd och stimulans i sin motoriska utveckling och ges möjligheten att använda sig av olika estetiska uttrycksformer. Förskolan vill uppmuntra till funderingar kring mångfald, likheter/olikheter och att vi alla är lika men ändå olika och därmed unika. Att känna trygghet i sig själv och vara stolt över den man är.

Innehåll

SKA-mål för RUS läsåret 20/21:

“Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande” Lpfö-18

 

“Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Lpfö-18

 

Läroplansmålen nedbrutna för förskolorna Spelmannen, Uarda och Röda stugan:

 1. Alla avdelningar har minst en miljö inne och ute som tydligt visar vilket område man arbetar med i den pedagogiska planeringen. Miljön inspirerar barnen att leka vidare med projektet även i den “fria leken”

 2. Alla avdelningar har minst en miljö inne och ute som speglar barnens intressen och där barnens inflytande på miljön tydligt syns.

 3. Alla avdelningar har minst en lärmiljö där språklig medvetenhet syns tydligt även av en utomstående.

  

Nyckelbegrepp: 

Hjälpsamhet

Våga

Vill

Kan

Nyfikenhet

Lära mig Prioriterade läroplansmål: 

 

“Verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande” Lpfö-18

 

“Utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.” Lpfö-18
Nuläge:  

Idag har vi en grupp med många nya barn. Av 11 nya barn är 10 barn uppflyttningar från smultronstället. Detta underlättar vårt arbete med att få ihop gruppen.
Planerade insatser:

 

Vi kommer att på olika sätt jobba med normer och värden, för att få en välfungerande grupp.

Vi fokuserar på lärmiljöer utifrån barnens intresse och behov, både ute och inne.

Vi jobbar med språkutvecklande undervisning utifrån Bornholmsmodellen.

Under vårterminen kommer vi att använda oss av boksamtal i smågrupper.

Vi kommer också att jobba med naturvetenskap och teknik.

 

Valda målkriterier: 

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…..

 

 • fungera i grupp och enskilt i våra olika lärmiljöer.

 • empati.

 • leka med kompisar.

 • vara aktsamma om våra saker.

 • utveckla en språklig medvetenhet.


Metodval:

 

Vi har gruppstärkande aktiviteter vid alla våra olika undervisningstillällen, ( t.ex. vid rörelse, skapande, tema och samlingar).

Vi använder oss av Bornholmsmodellen i våra två samlingar.

Vi intervjuar barnen om deras idéer angående utemiljön.

Vi kommer att jobba med boksamtal. Vi utgår från Bilderbokens mångfald och möjligheter av Agneta Edwards.

När det gäller naturvetenskap och teknik kommer vi att jobba med experiment.
Kännetecken:

 

 • fungerande leksituationer.

 • att alla har lekt eller samarbetat med något annat barn under dagen.

 • att barnen känner nyfikenhet inför både planerade och spontana lärsituationer i våra olika lärmiljöer.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: