Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från frö till frö - NTA

Skapad 2021-01-07 14:19 i Bjursåsskolan F-6 Falun
Från frö till frö är ett tema där du följer en växts hela livscykel. Från fröet de sår till fröna du skördar 40 dagar senare. Du studerar växtens olika krav på miljön, växtens delar, lär dig hur ett bi ser ut och hur växter och djur är beroende av varandra för att överleva och fortplanta sig. Även hur insekter och växter har anpassat sig till miljön på både roliga, färggranna och fantastiska sätt.
Grundskola 4 Biologi
I detta arbetsområde i biologi kommer du att få följa en växt under hela dess livscykel från frö till frö. Hur gör man när man sår frön och vad är pollinering? Vad behöver en växt för att utvecklas och växa och vad fotosyntes är för något? Vad är en ekosystemtjänst för något? Hur ser ett bisamhälle ut och varför är bin viktiga för oss människor och allt levande på jorden? Du kommer även få möjlighet att öva att mäta din växt samt skapa och använda diagram i matematik. Det och mycket mer kommer du att få lära dig i detta arbetsområde i biologi med hjälp av NTA.

Innehåll

Konkretisering av mål:

Efter avslutat område ska du kunna

 • berätta om växters roll i näringskedjan och som ekosystemtjänst
 • berätta om åkerkålens livscykel
 • berätta i stora drag om ett bisamhälle och hur bin och blommor samspelar i naturen
 • i stora drag beskriva fröers utseende samt blommans olika delar
 • vad som behövs för att frön ska gro
 • i stora drag förklara fotosyntes och vad som behövs för att plantor ska kunna växa
 • dokumentera dina undersökningar i text och bild
 • mäta
 • diskutera, argumentera och ställa frågor kring biologi 


Arbetssätt:

 • Genomgångar
 • Praktiska övningar och laborationer i grupp samt enskilt, enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Diskussioner i grupp samt helklass
 • Läsning, du läser, lär och visar att du kan använda den information du mottagit.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

 

Bedömning:

Du kommer att få möjlighet att visa dina muntliga kunskaper och naturvetenskapliga förmågor under gruppdiskussioner, muntliga redovisningar och praktiska övningar samt laborationer. Du kommer även få möjlighet att visa dina skriftliga kunskaper och förmågor under laborationer och skrivande av laborationsrapporter, skriftliga redovisningar samt en slutuppgift.

Bedömning sker löpande i den dagliga verksamheten, där målen för vad som bedöms under lektionstillfället presenteras och skrivs ned vid genomgången.

 

 

Ord och begrepp:

ekosystemtjänst, frö, frövita, fröskal, fröärr, grodd, bladanlag, ståndare, pistill, pollen, pollinering, frukt, bi, stjälk, rot, kronblad, blad, foderblad, hjärtblad, fotosyntes, syre, koldioxid.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Naturvetenskapligt arbetssätt biologi

Riskerar att ej nå lägsta kunskapskravet
Ställa hypotes
Ställer ingen hypotes
Ställer en hypotes som till viss del stämmer med uppgiften. Du redogör för vad som kommer att hända och ge en förklaring som bygger på egna (eller andras) erfarenheter.
Ställer en hypotes som stämmer med uppgiften och som är vetenskapligt underbyggd.
Utföra experiment
Följa instruktioner
Kan följa en instruktion i ett steg. Behöver däremellan lärarstöd.
Kan följa en instruktion i flera steg. Behöver ibland lärarstöd.
Följer helt instruktionerna.
Utföra experiment
Genomföra
Behöver mycket stöd för att genomföra experimentet.
Klarar med hjälp av stöd att genomföra experimentet.
Kan genomföra experimentet.
Kan självständigt genomföra experimentet.
Dokumentera och beskriva
Dokumentationen är otydlig och svår att förstå. Beskrivning saknas.
Dokumentationen är till vissa delar tydlig och lätt att förstå. Beskriver delar av experimentet
Dokumentationen är tydlig och lätt att förstå. Beskriver hela experimentet
Dokumentationen är tydlig och lätt att förstå. Beskriver stegvis hela experimentet
Naturvetenskapliga begrepp
Använder sig av vardagliga naturvetenskapliga begrepp.
Använder sig av naturvetenskapliga begrepp, men saknar delvis förståelse för dessa.
Använder sig av och visar förståelse för naturvetenskapliga begrepp.
Dra en slutsats
Slutsats saknas.
Slutsatsen är inte relevant för uppgiften.
Slutsatsen är relevant för uppgiften.
Slutsatsen är relevant för uppgiften och underbyggd.
Självständigt ta ansvar för lärandet.
 • Gr lgr11
 • Gr lgr11
Du har mycket svårt för detta.
Du gör det ibland men tycker att det är svårt.
Du gör det oftast.
Du tar alltid ansvar både självständigt och i grupp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: