Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2021-01-07 14:20 i Övningsskola Kunskapskryssaren AB
Förskola
Utifrån barnens intresse och språkliga förmågor kring sagor, ord och begrepp har vi valt att utforska sagans värld. Vi kommer att arbeta med detta på olika sätt genom bland annat skapande, drama, rim & ramsor, sagor & litteratur, lyssnande, berättande och lek.

Innehåll

Vi arbetar med att ge barnen möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Vi kommer att möjliggöra miljöer  där språktillägnande kan ske. Detta kan vi göra genom att:

 • låta barnen få nya begrepp genom sagor
 •  se till att alla barn får talutrymme/möjlighet att uttrycka tankar 
 •  läsa sagor (på olika sätt, uppmärksamma berättelsers uppbyggnad)  
 •  dramatisera sagor
 •  leka med ord genom rim o ramsor, sång
 •  skapa tillfällen att argumentera och kommunicera 
 •  skapandeaktiviteter 
 • lyssna/berätta/återberätta/reflektera


Metoder

Vad?/Hur?

Vad vill vi att barnen ska erfara/lära? Vad ska vi undervisa om?
Vi planerar att läsa sagor tillsammans med barnen och utifrån det barnen visar intresse för vi kommer att utforska begrepp, sagans handling/uppbyggnad och möjliggöra för barnen att uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera.


Genom att dramatisera/fantisera kan barnen erfara sagor på olika sätt och vara med och gestalta, exempelvis: en färdig berättelse eller en vi själva skapar. Under projektet kommer vi medvetet öva/träna på berätta för varandra och lyssna på varandra.  

 

Dokumentation

Vi kommer att observera, fota och anteckna löpande i såväl de vuxenstyrda undervisningssituationerna som i barnens egna lek- och lärsituationer. Dokumentation från projektet kommer sättas upp i form av foto/text/bild/alster mm i miljön. Material kopplat till projektet finns tillgängligt för barnen allt eftersom projektet fortskrider. Unikum – lärlogg för hela gruppen (för vårdnadshavare och barn)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: