Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildämnet i årskurs 4-6

Skapad 2021-01-07 14:32 i Rönndalsskolan Falun
Övergripande planering utifrån Lgr 11 i ämet bild för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Bild
Bild har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Du möter bilder varje dag som har för avsikt att informera, övertala, underhålla och ge dig olika upplevelser. Genom att arbeta med bild kommer du att få utveckla din kreativitet och förmåga att skapa och tolka bilder i olika material och tekniker.

Innehåll

Innehåll i undervisningen

Det här kommer du att få arbeta med i de olika årskurserna
Årskurs 4


Bildframställning

Arbeta med berättande och informativa bilder i serie och illustration till text.
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Redskap för bildframställning
Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotograferingg, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Bildanalys

Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar kunskap.

Årskurs 5

Bildframställning

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Redskap för bildframställning

Plana och formbara material i olika arbeten.
Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotograferingg, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Bildanalys

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och utforma bilders utformning och budskap.

Årskurs 6

Bildframställning

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram
Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Redskap för bildframställning

Olika element som bygger upp, exempel hur linjer och färg kan användas i bildskapande arbete.
Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotograferingg, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Bildanalys

Konst-, dokumentärbilder och arkitektonsiska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

Syfte och förmågor

Bild har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Du möter bilder varje dag som har för avsikt att informera, övertala, underhålla och ge dig olika upplevelser. Genom att arbeta med bild kommer du att få utveckla din kreativitet och förmåga att skapa och tolka bilder i olika material och tekniker

Du ska i slutet av årskurs 6 utvecklat:


Visuell kultur
-erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer (natur- och stadslandskap) ingår.

Framställa och presentera bilder
-kunskaper hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder (arbetsprocesser), material (det som används vid skapandet av bilden) och uttrycksformer (ex. fotografi).

Digitala tekniker

-förmågan att skapa bilder med digitala tekniker och verktyg.

Undersökande och problemlösande arbetssätt
-och uppmuntrats till att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt, t. ex att undersöka teman som rädlsa och identitet, eller ämnes- områden som byggnader eller dataspelsmiljöer.

Bildbudskap
-förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Eleven ska också ges möjlighet att kritiskt granska olika bildbudskap samt att själv kunna framställa budskap.
Elevens ska utveckla förmågan att utforma bilder i syfte att berätta och förmedla något.

Bilders uttryck, innehåll och funktioner
-förmågan att analysera historiska och nutida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Med innehåll menas vad bilden visar, med uttryck menas främst det som kan tolkas i bilder och med funktion för vilket ändamål bilderna tillverkats och vilka betydelser de får i olika sammanhang.

Bilder i olika kulturer, historiskt och i nutid
-förmågan att kunna jämföra olika tiders bilder och få insikt om samhällets utveckling och ständiga omvandling. Utveckla förmåga till samhällets kulturella mångfald, mediernas snabba expansion och populärkulturens starka influenser.

Arbetssätt för att nå målen

För att nå målen i bild kommer du att få:

Årskurs 4:
- skapa bilder i en serie samt illustrera till text.
- titta på film och bilder (reklam och nyheter) för att se hur de är utformade och förmedlar kunskap.
- teckna, måla och trycka i olika material och tekniker
- titta på och skapa bilder tredimensionellt
- använda olika verktyg för att skapa olika bildarbeten.
- fotografera och lära dig digital bildbehandling

Årskurs 5
-återanvända bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
- skapa i p
lana och formbara material.
- använda olika verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotograferingg, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
- lära dig o
rd och begrepp för att kunna läsa, skriva och utforma bilders utformning och budskap.

Årskurs 6
- fotografera och filma samt redigera i datorprogram
- lära dig hur o
lika element kan bygga upp i bilder, exempel hur linjer och färg kan användas i bildskapande arbetet.
- använda olika verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotograferingg, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
- titta på och analysera olika konst-, dokumentärbilder och arkitektonsiska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Bedömning

Jag kommer löpande att bedöma din förmåga, både under lektioner och i de bilder du skapat:

Du ska visa att du kan:

Under hela årskurs 4-6.
- framställa och presentera bilder med olika metoder och material.
- arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt
- skapa bilder med digitala verktyg och teknikner

Årskurs 4
- förstå hur bildbudskap utformas i olika uttryck och själv kunna skapa bilder för att utrrycka eller förmedla något

Årskurs 5
- analysera historiska och nutida bilders uttryck, innehåll och funktion.
- jämföra olika tiders bilder, ex. samthällets kulturella mångfald

Årskurs 6
- samtala om olika visuella kulturer, ex. konst, design och arkitektur
- har insikt om samhällets utveckling och omvandling, om mediers snabba utveckling och populärkulturens påverkan

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: