Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magic 6

Skapad 2021-01-07 15:24 i Sundbornsskolan Falun
Magic 6 chapter 5-8 chapter 9-12 chaper 13-16
Grundskola 6 Engelska
Magic 6 är ett läromedel som hjälper och stödjer dig mot målen i engelska genom att ge dig varierande verktyg och motiverande uppdrag för att du ska kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Innehåll

Magic 6 är ett läromedel som hjälper och stödjer dig mot målen i engelska genom att ge dig varierande verktyg och motiverande uppdrag för att du ska kunna utveckla en allsidig kommunikativ förmåga.

Material:
Magic 6 textbook alt Magic 6 Support Textbook
Magic 6 workbook alt. Magic 6 Support Workbook
Magic 6 digitala elevlicens

Kursens nivåer
Step 1, baskursen,  omfattar kapitel med ojämna nummer, det vill säga 1, 3, 5 etc.

Step 2, huvudkursen,  består av både ojämna och jämna kapitel samt texterna Want Some More?.

Step 3, mer utmaning, består av både Step 1 och Step 2 samt att du kan bygga ut din kurs genom att arbeta med övningar som är rubricerade Whant Some More? och Whant Even More?

 

Bedömning 

Efter kapitel 4 - Chapter test 1-4 ( + delar från General Tests - Pick and Choose)

Efter kapitel 6 - General test

Efter kapitel 8 - Chapter test 5-8 (+ delar från General Tests - Pick and Choose)

Efter kapitel 12 - Chapter test 9-12 (+ delar från General Tests - Pick and Choose)

Efter kapitel 14 - General test

Efter kapitel 16 -Chapter test 13-16 (+ delar från General Tests - Pick and Choose)

 

Uppgifter

 • Chapter 1-4

 • chapter 5-8

 • Chapter 9-12

 • Chapter 13-16

 • Chapters 17-20

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6

Matriser

En
Reading

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 4
HÖGLÄSNING
Uttal och intonation.
Uttalar vanligt förekommande ord rätt när jag läser högt, men fastnar ibland på ord som jag inte känner igen.
Läser texter utan större svårigheter; har ett relativt bra uttal, och intonation
Läser med flyt, i stort sett korrekt uttal och bra intonation.
ÅTERBERÄTTAR
Förstår innehållet i texten, eller den skrivna instruktionen.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Återberättar texten i korta drag, följer i stort instruktionen.
Berättar huvuddragen och några detaljer. Följer relativt väl instruktioner; inga väsentliga missuppfattningar.
Återberättar innehållet detaljerat, följer instruktioner utan svårigheter.
SVARAR PÅ FRÅGOR
Kan svara på frågor om texten.
Klarar enkla innehållsfrågor, och kommenterar texten.
Klarar innehållsfrågor och enkla reflekterande frågor.
Svarar på alla typer av frågor, kan utveckla sina svar.
STRATEGIER
Använder stategier eller hjälpmedel för att bättre förstå texten.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Gissar mig till betydelse utifrån sammanhanget. Tar ibland hjälp av översättningsprogram eller lexikon
Gör goda gissningar, tar ganska ofta hjälp av översättningsprogram eller lexikon
Gör goda gissningar, använder vant översättningsprogram eller lexikon
SÖKER INFORMATION
Kan välja texter (böcker eller webtexter) på lagom nivå och använda information ur dem i ett eget arbete
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Kan med lite hjälp välja och använda mig av texter för att hitta information till egna texter eller presentationer.
Klarar ganska väl att välja ut olika typer av texter för att hitta information till egna texter eller presentationer.
Väljer självständigt olika typer av texter och använder mig av information ur dem i egna texter eller presentationer.

En
Listening

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstår
Förstår och kan redogöra för det som sägs i tydligt talad engelska.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Jag uppfattar det viktigaste av det som sägs och återberättar i grova drag.
Jag återberättar det viktigaste och några tydliga detaljer i det som sägs. Och kan svara på några frågor om det jag har hört.
Jag kan återberätta mycket av det som sägs. Och kan svara ganska detaljerat på olika frågor om det jag har hört.
Följer instruktioner
Förstår och föjer munliga instruktioner.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Följer instruktioner med godtagbart resultat.
Följer instruktioner ganska väl.
Följer instruktioner med gott resultat.
Använder strategier
Använder strategier för att lyssna sig till viktig information.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Lyssnar efter nyckelord.
Lyssnar efter nyckelord samt gör goda gissningar av ords betydelse.
Lyssnar efter nyckelord, och gissar ords betydelse utifrån vad som är rimligt i sammanhanget.

En
Writing

Skriftlig förmåga
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Berättar om sig själv, sitt liv och sin vardag. Gör skriftliga presentationer, beskrivningar, berättelser. Skriver brev.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Uttrycker sig mycket kortfattat.
Uttrycker sig enkelt och begripligt, i kortfattad form.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Uttrycker sig ledigt gör förklaringar och beskrivningar i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Bearbetar och förbättrar sina texter
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Har svårt att berarbeta och förbättra sina texter.
Gör enstaka enkla förbättringar
Gör enkla förbättringar
Gör enkla förbättringar
Använder sig av olika strategier för att lösa problem och svårigheter.
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Skriver svenska eller saknar strategier.
Använder någon strategi t.ex. översättningsprogram.
Använder några strategier.
Använder olika strategier t.ex. lexikon, översättnings-program, förklaringar

Språkriktighet
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Grammatisk säkerhet (t.ex. verbformer).
Är mycket osäker.
Börjar få viss säker på presens av be och have.
Är ganska säker på presensformerna. Säker på regelbunden preteritum och vanligt förekommande oregelbunden.
Visar säkerhet på presensformerna. Är relativt säker på preteritumformer.
Frågekonstruktioner
Använder inte engelska fråge-konstruktioner.
Använder vanliga frågekonstruktioner med viss säkerhet (Do you...)
Använder i ganska stor utsträckning korrekta frågekonstruktioner.
Använder korrekta fråge-konstruktioner.
Obestämd artikel a/an
Osäker.
Visar viss säkerhet.
I stort sett säker.
Säker på användandet av a/an.
Stavning
Osäker på stavning.
Stavar vanligt förekommande ord med viss säkerhet.
Stavar relativt väl.
Behärskar stavning väl.

En
Speaking

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd (vid förberedda presentationer eller andra redovisningar)
Ordförrådet räcker inte till, kör fast ibland och behöver hjälp.
Ordförrådet räcker för att uttycka sig enkelt och begripligt.
Har ett ordförråd som räcker till för uppgiften.
Har ett rikt ordförråd som mer än väl räcker för uppgiften.
Uttal och intonation
Ganska osäker på uttal, det kan vara svårt att uppfatta vad som sägs.
Uttal och intonation okej, frågar vid behov.
Fint uttal och intonation, lätt att förstå.
Mycket fint uttal och intonation; talar med fint flyt.
Ledighet i tal
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Behöver stöttning för att göra uppgiften.
Uttrycker sig enkelt och begripligt.
Talar ganska ledigt med stöd av manus.
Talar relativt fritt inte så bunden till manus.
Har strategier för när ordförrådet inte räcker
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Nej, kör fast eller talar svenska.
Kan använda sig av någon strategi (t.ex. gester, kroppsspråk).
Använder t.ex. kroppsspråk eller omformulerar.
Omformulerar, använder kroppsspråk, synomymer m.m.
Anpassar språket efter lyssnaren
 • En  A 6
 • En  A 6
Klarar inte att anpassa språket. Använder ibland svåra ord tagna från andra texter, utan att själv förstå dem.
Använder i stort sett bara ord som kamraterna kan förstå.
Använder ett enkelt språk som kamraterna kan förstå.
Anpassar språket efter dem som lyssnar, kan förklara eller omformulera vid behov.
Deltar i samtal; Svarar på frågor, använder bekräftande fraser.
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Svarar mycket kortfattat på enkla frågor.
Svarar begripligt på enkla, tydligt ställda frågor. Använder i viss mån bekräftande fraser.
Klarar att svara på de flesta frågorna. Använder bekräftande fraser.
Svarar utan svårigheter, spinner vidare. Använder bekräftande fraser.
Deltar i samtal; ställer frågor,
 • En  E 6
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  C 6
 • En  A 6
 • En  A 6
Har svårt att formulera frågor.
Uttrycker sig begripligt, men gör en del fel på frågekonstruktioner.
Klarar att ställa de flesta typer av frågor med korrekta fråge-konstruktioner.
Behärskar frågekonstruktioner Ställer frågor utan svårigheter.

En
Kommentera och jämföra -engelsktalande områden

Kommentera och jämföra -engelsktalande områden

E
C
A
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Du kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används
Du kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används,
och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
och du kan också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: