👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sköndalsskolans planering tema PÅBÖRJAD exempel

Skapad 2021-01-08 08:42 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Engelska Svenska Musik Historia Svenska som andraspråk Matematik
Genom att arbeta med tema Beetoven kommer ni att få lära er både historia, läsa och granska fakta texter, skriva med röd tråd och lösa matematematiska problem. Ni kommer även att få arbeta med olika musikstycken för att kategorisera musik och instrument.

Innehåll

 

Koppla med centrala innehållet och syfte

Detta tema kommer att sträcka sig i 6 veckor. Ni kommer att få arbeta med detta på flertalet lektioner i svenska, matematik, So och i musik.

 SO:Ni kommer att få lära er om 1700- talet och jämföra hur det är att leva då mot nu.

 SV:Ni kommer att skriva och läsa om honom och Betoovens liv. Ni kommer även att få se en film om hur man såg ut på den tiden.

 SO:Ni kommer att få jämföra liv nu mot då samt att se hur man levde i olika delar av världen under den tiden.

 SV:Du kommer att få skriva en faktatext som ska publiceras i klassens tidning om det århundrade.

SV: Du kommer att läsa faktatexter och sammanfatta dessa.

 MA: Du kommer att få sammanfatta din data i diagram som ven och stapel.

MA: Du kommer att beräkna problem i årtal och sortera i storleksordning.

MA: Du kommer att få arbeta med att välja metoder för beräkningar av problem.

ENG:Du kommer att få  en mycket enkel faktatext på engelska och lära dig ord kopplat till möbler och lägesmått. Du kommer att få läsa upp den för en kompis.

MU: Jämföra musik i olika kulturer i nu och då tid kopplat till olika känslor som uttrycks.

 

 

Bedömning:

Koppla till kunskapskraven och ge exempel på nivåer

SO: Hur väl du kan berätta om 1700 talet samt jämföra det med nutid.

SO: Hur väl du kan använda en tidslinje.

SO: Hur väl du kan beskriva din ståndpunkt i din åsikt samt hur väl du kan samspela med ngn annan som har en annan åsikt.

SV: Hur väl du kan skriva, berätta och sammanfatta texter.

SV: Hur väl det går att läsa din text samt om berättelser av röd råd.

SV: Hur väl du använder skrivregler.

SV: Hur väl en muntlig presentation framförs.

MA: Hur väl du kan beräkna mellan årtal samt lösa problem i samma talområde.

MA: Hur väl du använder diagram som uttrycksform.

MA: Hur väl du kan beskriva hur du löser matematiska problem

ENG: Hur väl du använder engelska ord kopplat till lägesord och möbler

MU: Hur väl du kan beskriva olika genrer av musik samt kan uttrycka känslor kopplat

 

NÄRMILJÖ/OMVÄRLD

Vi kommer att åka till moderna museet för att göra en undersökning.

värderingar

Vi kommer att diskutera värderingar nu och då för att reflektera vad som uppfattas som orättvist och rättvist.

EGET VAL

Ni kommer att få välja mellan 3 områden att forska lite mer på som handlar om 1700- talet.

Ni kommer att få välja redovisningsform mellan plansch, muntligt framförande eller en serie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  Hi   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
  Mu  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
  Mu  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6