Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden VT 21

Skapad 2021-01-08 09:49 i Floraparkens förskola Svedala
Förskola
Planering för undervisning i normer och värden VT 21

Innehåll

Planering Vt 2021

Normer och värden

Mål (Lpfö)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
 
-hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.
 
- förmåga att skapa samt sin förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.

 

Frågeställning utifrån strävansmålet: 

Hur visar barnen medvetenhet kring hållbar utveckling i olika sammanhang?

 

Kriterier för strävansmålet:

Ökad förståelse för källsortering så som: matavfall i bruna påsen, plast/papper i sorteringskärl, viss kunskap om vad som sker med soporna.Besöker ”lilla återvinningsstationen”. I skapandet använda metamofosmaterial och ha en medveten tanke kring hållbarhet. Med detta menar vi att arbeta varaktigt och över tid med sitt skapande. 

 

Nuläge :

Barnen har begynnande kunskaper kring Sopsamlarmonsterna och vad dessa innebär då de mött vid få tillfälle. Många av barnen visar intresse för sophantering genom att plocka upp och vilja kasta när de hittar skräp. Barnen är ivriga i sitt skapande och vill gärna skapa mycket och fort. 

 

Metoder för att nå målet: 

Vi arbetar i mindre grupper.
 Använda Sopsamlarmonsterna som verktyg för inspiration och röd tråd i projektet.
Ge barnen valmöjligheter, inom ramen, och utifrån dessa stödja till en progression i förståelse utifrån egna erfarenheter.
Ge förutsättningar för tankar, idéer och reflektion genom besök på återvinningsstation samt skräpplockardagar. 
Ge möjligheter till att återkomma och ge förutsättningar för att hitta strategier för att komma vidare. 
Ge barnen tid och förutsättningar att i olika gruppkonstellationer få beskriva och praktisera sina hypoteser.
Vi utgår från teorier:

Utvecklingspedagogiken

 

Vi kommer arbeta utifrån de sju strategierna enligt utvecklingspedagogiken: 

 

Variationvi använder oss av Sopsamlarmonsterna som en röd tråd.  Dessa visar variation genom att de har olika egenskaper och erbjuder olika sätt att arbeta och lära kring. 

 

Inramning- fokus på barnens intresse. Återkoppla till tidigare undervisning genom foto/film/bild i olika sammanhang. 

 

Samordning av perspektiv- utgå från barnens erfarenheter. Vilka kunskaper har barnen kring källsortering? Vilken förståelse har barnen för olika val och hur dessa påverkar hållbar utveckling?

Genom detta kan vi utmana och berika och samtidigt vidga barnens förståelse för sin närmiljö.

 

Från lokalt till expansivt språk- Vi möjliggör för reflektionstillfällen tillsammans med barnen. Vi utgår från olika sorters dokumentation när vi reflekterar tillsammans med barnen.  

De får återberätta, ställa frågor och uttrycka tankar. Vi använder medvetet ett expansivt språk för att utmana barnens i deras eget språkande. Vi kopplar ihop den undervisning som bedrivs med vardags situationer.  

 

Barn behöver stöttas och utmanas- vi stöttar och utmanar genom att tillföra, berika och lägga till ny kunskap genom lek, sång, rörelse/motorik, promenader, material med mera.  

 

Vad det innebär att kunna något och utveckla ett kunnande? 

Vi dokumenterar nuläge i lärloggar och följer upp för att se progression i barnets förändrande kunnande. Detta ligger också som underlag för barnens utvecklingssamtal.  

Vi reflekterar/återkopplar kontinuerligt från tidigare undervisningstillfällen för att sätta ord på och belysa vad vi gjort och vad de lärt sig.  

Vi har dokumentation synlig och tydlig för barnen så att de också får ta del av lärprocessen och att den hålls levande över dagen.  

 

Mönster görs synliga- tydliga rutiner och mönster i barnets värld skapar trygghet. Struktur över dagen som är återkommande. Dagsschema som vi följer. Samma rutiner kring samling med tydliga platser och upprepande i görandet.  

  

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: