Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekforum - Rollek

Skapad 2021-01-08 10:19 i Love Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vad är en rollek? Den planerade lekstunden med fokus på lärande ger oss strategier och verktyg för deltagande i olika rollekar.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

- nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

- förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

 

Varför? (Syfte med undervisningen)

Vi vill att barnen får möjlighet att:

- ingå i sammanhang där det gemensamma fokuset är rolleken

- bestämma gemensamma förhållningsregler i leken

- ta del av och lära sig strategier och verktyg för att delta i rollek

- skapa förutsättningar för delaktighet 

- utveckla förmågor som bidrar till en hållbarhet i rolleken

- känna glädje och samhörighet → skratta

- lyssna på och följa instruktioner

- bearbeta motgångar tillsammans med andra och få hjälp att bearbeta dem

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Arbetet med rolleken kommer i första hand ske i våra smågrupper. Där bygger vi upp våra kunskaper kring rollekens olika moment och roller. Barn och vuxna bestämmer tillsammans lekens regler och hur den ska utspelas. Under den första tiden av arbetet kommer reglerna för leken att vara fast. Utifrån hur processerna framskrider kommer allt mer utrymme för fantasi och förändringar i leken att få ta plats.

Vi kommer arbeta med leklådor med ett bestämt innehåll. Leklådorna kommer innehålla material för lekarna: Doktor, Affär, Restaurang, Hund/Kattdagis.

En vuxen deltar aktivt i leken och är den som styr leken framåt. Målet är att den vuxna ska kunna ta en deltagande roll där barnen själva styr leken framåt. Leken följer de uppsatta reglerna och barnen tränar sig på att ta olika roller vid olika tillfällen. 

De gemensamma genomgångarna innan lekens början blir till en början den viktigaste delen och ska få ta stor plats. Leds av den vuxna i samspel med barnen.

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

För att synliggöra lärandeprocesserna i leken kommer vi efter varje lekstund att tillsammans med barnen sammanfatta och återkoppla. Vad gick bra? Vad gick mindre bra? Vad var svårt? Samtalen ligger till grund för fortsatt planering inför nästkommande lektillfälle. Den gemensamma reflektionen lyfts tillsammans med barnen vid nästa lektillfälle och tas med som en del i planeringen och uppstart av nästa rollek.

Filmer och bilder blir en del av den gemensamma reflektionen och skapar förutsättningar för barn och vuxna att samlas kring ett gemensamt material.


För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Barnen på Månen.


Av vem?
Den vuxna som är ansvarig för lektillfället är också den som ansvarar för ovanstående planering. Gemensamma reflektioner och planeringar sker på arbetslagets gemensamma reflektionstid.


 Vad är målet med undervisningen?

Att barnen tillsammans med varandra och med oss vuxna upplever lekens egenvärde i form av glädje och samhörighet. Att vi med ett gemensamt riktat fokus mot rolleken upptäcker nya sätt att närma oss varandra och delta i lek utifrån olika premisser så som exempelvis förutbestämda regler. 

Att barnen utifrån de styrda lektillfällena sedan kan använda sig av sina nya kunskaper och erfarenheter för att starta upp och genomföra rollekarna utifrån dess bestämda innehåll. Att deltagandet är kodat och att den som deltar i leken vet vilka förväntningar som finns. Att barnen får möjlighet att värna sin lek utan att för den skull på ett osolidariskt sätt utesluta andra. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: