Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekstorp- Övergripande pedagogisk planering och omdöme i Idrott och Hälsa för årskurs 7-9

Skapad 2021-01-08 10:53 i Lekstorpsskolan Lerum
Idrott och Hälsa är ett praktiskt men även ett teoretiskt ämne. Genom att kombinera de praktiska och teoretiska inslagen, ökar elevernas förståelse samt insikt i hur idrott och hälsa på olika sätt samverkar.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Övergripande planering - Idrott

Innehåll

Kursplanen och dess syfte:

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Syfte

Genom undervisningen i ämnet Idrott och Hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Arbetssätt Rörelse

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. I undervisningen kommer eleverna att få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor, allt från enkla motoriska grundformer till mer komplexa rörelser, från enkla rörelselekar till mer komplexa spel, idrotter och andra fysiska aktiviteter. Fokus ligger på görandet mot att också utveckla och förstå det man gör. Vi kommer att spela olika bollspel, friidrotta, ha redskapsgymnastik, dansa, simmma och rörelselekar, m.m.

 • Centralt innehåll:

Arbetssätt Hälsa och livsstil

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. I undervisningen kommer eleverna att få möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan. Eleverna kommer att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Även ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil, utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra och kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter. Uppgifterna kommer att vara såväl fysiska som teoretiska. Vi kommer att träna kondition och styrketräning m.m.

 • Centralt innehåll:

Arbetssätt Friluftsliv och utevistelse

Under läsåret kommer vi att arbeta med en mängd olika slags aktiviteter. Vi kommer att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv, även prata om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer. Vi kommer att orientera i olika former, åka skridskor (i år 8-9) konditionsträna m.m.

 • Centralt innehåll:

Bedömningen

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under hela läsåret, vi kommer att titta på hur väl du genomför de uppgifter som vi arbetar med.
Alla moment, såväl de praktiska som teoretiska gås igenom så att eleverna ska förstå vad som krävs för varje betygssteg. De praktiska momenten visas av idrottsläraren, några praktiska moment finns på: Iohkullavikbloggspot.com här kan eleven se hur man gör och hur detta bedöms. De mer teoretiska inslagen finns det elevexempel på i respektive fronterklassrum.
Eleverna får kontinuerligt muntlig respons på hur de genomför såväl de praktiska som mer teoretiska inslagen i ämnet.
Vissa områden kommer att avslutas med mer konkret avslut som tex. orientering och simning, medans andra moment är aktuella under hela läsåret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.
  Idh  7-9
 • Olika simsätt i mag- och ryggläge.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning.
  Idh  7-9
 • Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.
  Idh  7-9
 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Bedömningsmatris - Rörelse

Godtagbara kunskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Lekar,spel och idrotter
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Eleven deltar i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Dans och rörelse till musik
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven relativt väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven väl sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
Simning
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge

Idh
Bedömningsmatris - Hälsa och livsstil

Godtagbara kunkskaper
Utvecklade kunskaper
Välutvecklade kunskaper
Träning och fysisk aktivitet
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Hälsa och fysisk förmåga
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang med några för området relevanta begrepp, om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer (beroendeframkallande medel, doping, kroppsideal, kön, kondition och rörlighetsträning) kan påverka hälsan, idrottandet och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med flera för området relevanta begrepp, om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer (ergonomi, beroendeframkallande medel, doping, kroppsideal, kön, kondition och rörlighetsträning) kan påverka hälsan, idrottandet och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang med flertalet för området relevanta begrepp, om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer (ergonomi, beroendeframkallande medel, doping, kroppsideal, kön, kondition och rörlighetsträning) kan påverka hälsan, idrottandet och den fysiska förmågan.
Skador och risker
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
HLR
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan HLR
Eleven kan HLR
Eleven kan HLR

Idh
Bedömningsmatris - Friluftsliv och utevistelse

Friluftsliv
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer, regler och allemansrätten.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer, regler, och allemansrätten.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer, regler och allemansrätten.
Orientering
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Nödsituationer vid vatten
 • Idh  E 9
 • Idh  C 9
 • Idh  A 9
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: