Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lika/Olika Lika unika Vårterminen 2021

Skapad 2021-01-08 10:59 i Barnkullen 1 Tanum
Förskola
Lika/ Olika Lika unika - Hur är man en bra kompis?

Innehåll

 

Vart är vi?

Utifrån höstens utvärdering så ser vi nu att flera av barnen har ökat sin förståelse för att vänta på sin tur och dela med sig med stöttning av pedagog. Flera av barnen har nu ökat sin tillit till sin förmåga, de här har vi sett genom att barnen tar mat själva utifrån vår buffé och klär på sig själva i hallen. Barnen har under hösten visat ett stort intresse för rollek, spel, pussel och gemensamma aktiviteter.

Molnets barngrupp består av 17 barn varav 12 barn har ett annat modersmål än Svenska, vi har observerat att barnen behöver utmanas i det sociala samspelet med fokus på hur vi tar kontakt med varandra, bjuder in till lek och lära sig hur det är att vara en bra kompis.

Flera av barnen har nu börjat visat ett intresse för första bokstaven i sitt namn och sin namnbild.

Alla som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan, flickor och pojkar (lpfö, 18).

Vart skall vi?

Utveckla barnens förmåga att vänta på sin tur och dela med sig

Utveckla sin förmåga att kunna ta hänsyn till andra människors situation och vilja hjälpa varandra.

Utveckla barnens förmåga att kommunicera och ta kontakt med varandra på ett bra sätt

Utveckla barnens förmåga att ha tillit till sin egen förmåga

Utveckla barnens intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används 

Utveckla barnens förmåga att uttrycka sina tankar, berätta, leka med ord och ställa frågor

Hur gör vi?

Projektet genomförande

Vi använder oss utav Kompisböckernas material och böcker. Det utgår ifrån två figurer Igelkotten och Kaninen.

- Vi arbetar med boksamtal utifrån kompisböckerna

- Vi delar oss i mindre grupper för att alla ska få komma till tals och bli lyssnade på.

- Vi uppmuntrar barnen att ha tillit till sin egen förmåga

-  Vi använder oss av vår dokumentationsvägg, där vi tillsammans med barnen reflekterar över deras lärande.

- Utgå ifrån barnens intresse och hitta utmaningar i det

- Utveckla vår lärmiljön med material som väcker lust för nya utmaningar inom skriftspråket

-  Vi arbetar aktivt med högläsning varje dag

- Arbetar med bildstöd och tecken i vår kommunikation tillsammans med barnen

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: