👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 VT

Skapad 2021-01-08 11:14 i Prästslättsskolan Karlshamn
En grundläggande planering om vad eleven kommer att gå igenom och jobba med i matematiken under årskurs 2.
Grundskola 2 Matematik
Detta är en översikt av det som eleverna kommer att gå igenom inom matematikämnet under höstterminen åk 2. Vi kommer att använda oss utav Skolverkets bedömningsstöd och diagnosmaterial från läroboken Prima.

Innehåll

Taluppfattning, tals användning och algebra

Addition och subtraktion 0-100

Multipliktaton och division

Udda och jämna tal

Likhetstecknets betydelse

Större än och mindre än

Kunna talraden 0-100, före och efter

 

Tallinjen, kunna avläsa och placera in tal

Kunna dela upp talen 0-19

Kunna dubblorna upp till 20

Ental, tiotal och hundratal och dess betydelse - positionssystemet, storleksordna tal, tals värde

Ordningstalen upp till 12

Bråk, en halv, en tredjedel och en fjärdedel.

Geometri

Kunna se och göra enkla mönster.

Kunna flera geometriska former som t.ex rätblock, kub, cylinder, kon och klot.

Kunna begreppen linje, sträcka och punkt.

Jämföra, uppskatta och mäta med längd och enheterna m, dm och cm.

Jämföra, uppskatta och mäta massa i enhet kilo.

Kunna analoga klockan hel-, halv timme, kvart över och kvart i.

Kunna digitala klockan hel timme 

Räkna ut tidsdifferens mellan två klockslag.

 

 

Problemlösning

Olika problemlösningsstrategier, rita, bygga och skriv

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3

Matriser

Ma
Matematik åk 2

Rubrik 1

Lägre nivå
Mellannivå
Högre nivå
Talraden
Talet efter upp till talet 20.
Talets grannar upp till talet 50.
Talets grannar upp till talet 200.
Tals värde
Avläsa bilder t ex pengar på olika tal.
Tiotal och ental upp till 20.
Tiotal och ental upp till 50.
Fortsätta talföljder upp till 100.
Tallinje
Sätta ut tal upp till 20 på tallinjen.
Sätta ut tal upp till 40 på tallinjen.
Sätta ut tal upp till 100 på tallinjen.
Dela upp tal
Dela upp tal i 2 delar upp till talet 10.
Dela upp tal i 2 delar upp till talet 12.
Storleksordna tal
Ordna tal upp till talet 20.
Ordna tal upp till 100.
Beräkna
Addition och subtraktion 0-10.
Addition och subtraktion 0-20.
Enkel multiplikation.
Likhetstecknet
Skriv talet som saknas 0-10. 2+___=4
Skriv talet som saknas 0-10. 7=1+___
Skriv talet som saknas 0-30 addition och subtraktion. 17=10+___ 20=___-2
Problemlösning
Problemlösning med en uträkning.
Problemlösning med flera uträkningar.
Beräkna
Visa hur du löser en uppgift t ex 18+19=.