Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges historia: 1700- och 1800-talet

Skapad 2021-01-08 12:26 i Blötbergets skola Ludvika
I det här arbetsområdet ska vi arbeta med Sveriges historia under 1700- och 1800-talet.
Grundskola 6 Teknik Historia Samhällskunskap
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med Sveriges historia under 1700- och 1800-talet. Under den här tidsperioden hände många stora förändringar i Sverige, vilket har påverkat vårt land till att bli vad det är idag. Tillsammans kommer vi gå igenom och diskutera Frihetstiden och de politiska förändringarna detta medförde. Sveriges del i den globala handeln med sydöstra Asien. Vi kommer även att repetera vikingarnas resor under Vikingatiden.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • använda dig av dina historiska kunskaper för att diskutera och reflektera kring hur olika historiska tidsepoker och händelser påverkat människorna och vilka spår man kan se idag 
 • fundera kring olika historiska källor utifrån ett källkritiskt perspektiv
 • kunna se orsaker och konsekvenser av historiska händelser
 • förstå och använda dig av aktuella begrepp som hör till arbetsområdet

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • visa vad som är historiska källor och hur de kan användas
 • förklara orsakerna till att vikingarna gav sig ut på sina resor
 • förklara utifrån kartor hur världen förändrats under de senaste 500 åren
 • förklara skillnader i hur människorna levde under 1700-talet utifrån ståndssamhället
 • förklara orsaker och konsekvenser gällande Hattarna och Mössornas bildande
 • beskriva fördelar och nackdelar med teknik och industri som förändrats under åren

Hur ska det bedömas?

 • skriftligt prov
 • arbete med uppgifter, enskilt och i grupp
 • delaktighet och deltagande på lektioner, under genomgångar, diskussioner samt i arbetet på lektionerna

Undervisning och arbetsformer

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner
 • Filmer
 • Enskilda och gemensamma uppgifter
 • Egen inläsning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.
  Hi  4-6
 • Jordbrukets omvandling och dess konsekvenser för människor.
  Hi  4-6
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Framväxten av parlamentarism, partiväsen och nya lagar i Sverige.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: