👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartläggning av nyanlända steg 2, uppgift B, textpaket 1

Skapad 2021-01-08 14:02 i Enbacka skola Säter
Grundskola F – 6 Svenska som andraspråk
Denna planering innehåller bedömningssammanställningar till Skolverkets kartläggningsmaterial för nyanlända elever. Uppgifter B. Textpaket 1.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån egna referensramar föra enkla resonemang om texternas tydligt framträdande budskap och relatera detta till egna erfarenheter.
  SvA   3
 • Eleven har ett grundläggande ordförråd som kan användas i samtal om elevnära frågor och ämnen.
  SvA   3
 • I samtalen ställer eleven frågor, ger kommentarer och framför egna åsikter.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3
 • Eleven kan uppmärksamma när språkliga missförstånd uppstår och ber då om förtydliganden.
  SvA   3
 • Vid samtal använder eleven i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd.
  SvA   3
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  SvA  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  E 6
 • Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.
  SvA  E 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  SvA  E 6
 • Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse.
  SvA  C 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen
  SvA  C 6
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  C 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
  SvA  C 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl.
  SvA  C 6
 • Eleven använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  C 6
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
  SvA  A 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar, tolka och föra enkla och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt även beskriva sin upplevelse av läsningen
  SvA  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  SvA  A 6
 • Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord­ och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
  SvA  A 6
 • I samtalen kan eleven ställa frågor och fram­ föra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl.
  SvA  A 6
 • Eleven använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  A 6
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  SvA   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven utifrån sina egna referensramar föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  SvA   1

Matriser

SvA
Kartläggning av nyanlända steg 2, uppgift B, textpaket 1, text 1.

Text 1 Lejonet och räven - Textpaket 1

Texttyp: Skönlitterär, berättande text (fabel). Bilden kan underlätta tolkningen av den implicita informationen i texten. För att förstå berättelsen behöver läsaren kunna läsa mellan raderna. Fabelns sensmoral uttrycks inte i texten. Sammanställning Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att:
svara på frågor på raderna
Ja
Till viss del
Nej
svara på frågor mellan raderna
Ja
Till viss del
Nej
svara på frågor bortom raderna
Ja
Till viss del
Nej
Återberätta huvuddragen
Ja
Till viss del
Nej
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Ja
Till viss del
Nej
Sammanvägd bedömning
sammantaget visar eleven en grundläggande förståelse av texten
Ja
Till viss del
Nej

SvA
Kartläggning av nyanlända Uppgifter B, Textpaket 1, Text 2

Text 2. Kartan

Texttyp: Multimodal icke-löpande text. I kartan är platserna utmärkta med ord och symboler som förklaras i symbolrutan. Frågorna kräver att eleven kan kombinera information i ord och symboler. Eleven kan behöva stöttning för att kunna tolka vissa grafiska element och avläsa väderstrecken. I uppgiften ingår att följa en instruktion i flera steg. Kontrollera att eleven kan tolka kartan innan eleven besvarar frågorna.
Sammanställning:
Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att;
svara på frågorna på raderna
Ja
Till viss del
Nej
sammanvägd bedömning:
Sammantaget visar eleven en grundläggande förståelse av texten
Ja
Till viss del
Nej

SvA
Kartläggning av nyanlända steg 2, uppgift B, textpaket 1, text 3

Text 3. Skorpionen. Textpaket 1

Texttyp: Beskrivande faktatext. Bilden kan skapa viss förförståelse. Informationen i texten är till stor del explicit uttryckt men det krävs att eleven läser mellan raderna för att kunna besvara den öppna frågan. Texten innehåller några ämnesspecifika ord. Sammanställning Eleven visar förståelse för textens innehåll genom att:
svara på frågor på raderna
Ja
Till viss del
Nej
svara på frågor mellan raderna
Ja
Till viss del
Nej
svara på frågor bortom raderna
Ja
Till viss del
Nej
Återberätta huvuddragen
Ja
Till viss del
Nej
resonera och motivera egna
ståndpunkter om texten
Ja
Till viss del
Nej
Sammanvägd bedömning
sammantaget visar eleven en grundläggande förståelse av texten
Ja
Till viss del
Nej