👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 2 vt-21

Skapad 2021-01-08 14:02 i Smygeskolan F-6 Trelleborg
Grundläggande förmågor och färdigheter i matematik i åk 2.
Grundskola 2 Matematik
Grundläggande förmågor och färdigheter i matematik i åk 2.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla din förmåga att formulera och lösa problem.
Du ska utveckla din förmåga att se, förstå och använda mönster i matematiken.
Du ska utveckla din förmåga att förklara och argumentera kring matematik.
Du ska utveckla din förmåga att använda matematiken i vardagen.
Du ska utveckla din förmåga att förstå och använda matematiska begrepp och se sambanden mellan begreppen.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:
- din förmåga att formulera och lösa problem.
- din förmåga att se, förstå och använda mönster i matematiken.
       * utföra beräkningar med addition och subtraktion inom talområdet 0-200.
       * förstå och använda positionssystemet, tusental, hundratal, tiotal och ental
       * använda huvudräkning med addition och subtraktion inom talområdet 0-20
- din förmåga att förstå och använda matematiska begrepp och se sambanden mellan   begreppen.
       * utföra enkla mätningar med längd, massa, volym och tid
       * förstå och använda begreppet omkrets
       * avläsa och skapa enkla tabeller och diagram

- din förmåga att förklara och argumentera kring matematik.
- din förmåga att använda matematiken i vardagen.

Hur:
Vi observerar och dokumenterar kontinuerligt samt diagnostiserar.
Vi samtalar med dig kring vad du lärt dig.
Du får utvärdera och självvärdera ditt arbete ditt arbete i din mattebok.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att arbeta med:
* Datalogiskt tänkande
* Division och tal i bråkform
* Klockan
* Multiplikation, problemlösning
* Talen 0-1000
* Geometriska former
* Addition och subtraktion med uppställning
* Längd och vikt
Vi kommer att arbeta laborativt, spela mattespel, räkna i matteboken och arbeta digitalt.
I din mattebok kommer du att få dokumentera dina undersökningar samt reflektera kring detta och vad du har lärt dig.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3