👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Höstens 2020

Skapad 2021-01-08 14:37 i Snöstorpsskolan Halmstad
Grundskola F
Höstens arbete

Innehåll

Detta har vi arbetat med under höstterminen 2020

Värdegrundsarbete: Gruppstärkandeövningar, samarbetsövningar, grupplekar.

Språket: Vi har arbetat med dessa bokstäver, L, E, O, B, M, A, S, Å, N, U, F, I, R, Y. Vi har arbetat med språkljud, stavelser, rim, ramsor, lyckostjärnan, bokstavslandet.

Matematik: Siffrorna 0 – 9, geometriska former, mönster, mattelandet.

Tema: Hösten, hus.

Idrott/rytmik: Lekar, styrka, kondition, spelat på instrument, sjungit, dansat.

Skapande: Pyssel på veckans bokstav, pyssel inför högtider, prövat på olika material.

Utevistelse/närmiljön: Skogen, rörelse, promenad.

Natur: Blommor, träd, djur, växter, plantering.

Digitala verktyg: Ipad      
                            

Lgr 11
Språk och kommunikation

 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Skapande och estetiska uttrycksformer

 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.

Natur, teknik och samhälle

 • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom observationer, mätningar och samtal om iakttagelser. Hur elevnära företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder eller enkla tabeller och diagram.
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
 • Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel kamratskap, rättvisa och könsroller.
 • Naturen och människors levnadsvillkor på hemorten och andra platser under olika tider, utifrån elevernas erfarenheter och intressen.
 • Sortering och gruppering av växter och djur samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Kemiska och fysikaliska fenomen som är bekanta för eleverna, till exempel övergång från is till vatten, friktion och synliga astronomiska fenomen.
 • Några vanliga tekniska lösningar i elevernas vardag, hur de är uppbyggda, fungerar och skulle kunna förbättras.
 • Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
 • Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer.
 • Kost, sömn och fysisk aktivitet och hur de påverkar hälsa och välbefinnande.
 •