Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi bor i Sverige

Skapad 2021-01-08 16:08 i Rönndalsskolan Falun
Genom att utgå från boken Katitzi skriven av Katarina Taikon och illustrerad av Björn Hedlund kommer vi i åk 2 arbeta med temat "Vi bor i Sverige". Vi kommer att undersöka olika kulturer och människor i Sverige ur ett historiskt perspektiv och vi jämför med dagens samhälle.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3) Svenska Bild
Tänk hur olika vi som bor i Sverige är. Vi ska läsa Katitzi och med hjälp av den boken jobba både i svenska, SO och bild. Vem är Katitzi? Hur bor hon egentligen? Och när?

Innehåll

Innehåll

Inom arbetsområdet ska du få reflektera över och undersöka hur olika vi som lever i Sverige är, och hur olika det har varit förr i tiden. Ibland flyttar man för att man vill, och ibland för att man måste, ibland bor man hemma och ibland bor man på barnhem. Vi kommer att läsa högt ur boken Katitzi som är skriven av Katarina Taikon och vi kommer att samtala och göra övningar utifrån den boken.

Du och dina kamrater kommer att få olika uppgifter att lösa, både enskilt och i grupp. 

Arbetsbeskrivning

 • Vi kommer att läsa boken Katitzi av Katarina Taikon.
 • Vi kommer att prata om vad flytt och flykt är och innebär.
 • Vi kommer att arbeta med olika kulturer i Sverige i olika tider och arbeta med tidslinje. 
 • Vi kommer att arbeta med berättande från olika kulturer, under olika tider, och att lyssna och återberätta. 
 • Vi kommer att framställa bilder utifrån olika tekniker och arbeta med samspel mellan text och bild för att framföra och ta till sig budskap. 
 • Vi kommer att rita/måla berättande bilder, ex sagobilder, illustrationer till olika temaområden.
 • Vi kommer att berätta och skriva om egna samt andras bilder. 
 • Vi kommer att arbeta med barnboksförfattare och illustratörer. 

Mål att arbeta mot:

 • Du ska öva på olika sätt att lära och att arbeta tematiskt. 
 • Du ska utveckla din förmåga att berätta om olika kulturer i Sverige och att öka din förståelse för olika kulturer i Sverige.
 • Du ska få en förståelse för att människor flyttar och vad det kan innebära.
 • Du ska öka din förståelse för mänskliga rättigheter och att det kan se olika ut beroende på när och var man lever. 
 • Du ska bekanta dig med tidslinjen och öva på tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid. 
 • Du ska utveckla din förmåga att kommunicera med och om bilder tillsammans med text. 
 • Du ska öva din förmåga att framställa texter och bilder och att prova olika tekniker.
 • Du ska öva på att samla information genom olika tekniker som exempelvis intervjuer och frågor. 
 • Du ska öva på din handstil och att skriva med digitala verktyg. 
 • Du ska öva på att prata i och presentera eget arbete i mindre grupper. 

Bedömning

 • Din förmåga att kunna namnge orsaker till flytt och flykt och ev vad det kan innebära. 
 • Din förmåga att återge några olika kulturer som finns i Sverige. 
 • Din förmåga att prova användningen av olika tidsbegrepp. 
 • Din förmåga att lyssna och återberätta. 
 • Din förmåga att berätta om olika kulturskildringar i barnlitteratur förr och nu. 
 • Din förmåga att framställa text och bild tillsammans. 
 • Din förmåga att prova metoder och tekniker.
 • Din förmåga att berätta om bilder.
 • Din förmåga att presentera eget eller en grupps arbete inför dina klasskamrater. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan, och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: