Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT21 Litteraturprojekt Åk 8

Skapad 2021-01-08 21:40 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Svenska som andraspråk Svenska
Genom att analysera en bok både enskilt och i grupp, så hittar vi underliggande budskap och når ett större djup i vår läsning

Innehåll

Att vara en god läsare ökar möjligheten i alla ämnen. Det är viktigt att läsa mycket, att läsa olika typer av texter och att läsa på olika sätt. Vi läser därför hemma varje vecka minst 50 sidor i veckan och lämnar in en läslogg med en kort reflektion av handlingen. Det är även viktigt med högläsning och att fortsätta att läsa för sina barn. En 17-åring som läst/lyssnat regelbundet har 50 000-70 000 ord. En 17-åring som inte läst/lyssnat har 15 000-17 000 ord. Som vuxen behövs 50 000 ord för det dagliga livet. 80% av de ord vi använder har vi lärt oss från skriven text (från mellanstadiet). 

Genom att diskutera böcker tillsammans och reflektera ihop ser man hur vår egen bakgrund påverkar hur vi tolkar en bok. Utifrån det tidigare området vi läste om, litteraturhistorian, har ni också sett hur kontexten påverkar hur vi skriver litteratur. De som levde under renässansen skrev på ett sätt och de som levde under romantiken på ett annat osv. 

Undersökningsfrågor:

 • Hur skriver jag en bokanalys?
 • Vad betyder de genre-specifika orden karaktär, kontext, motiv och tema?
 • Hur skriver jag citat för att få ett underbyggt resonemang?
 • Hur använder jag APA för att källhänvisa?
 • Kan bokdiskussioner få mig att tolka en text på ett annat sätt?

Vi börjar med att läsa tillsammans, därefter kommer ni att läsa hemma och i skolan. Vi kommer att ha boksamtal där vi övar på att hålla igång en diskussion, ställa följdfrågor, ge egna exempel, föra en diskussion framåt, men även att låta alla komma till tals. Vi går igenom bokanalysen i småsteg så att alla skriver lite om varje punkt, som man sedan fyller på.

Parallellt med läsningen kommer vi att arbeta med grammatik. Vi kommer att lära oss om ordklasser.

Detaljerad planering hittar du här

https://docs.google.com/document/d/1H7ET4ciEjM2LyHnpSLt1_KH3Wi5AS4J3CYWfWMKXo-Y/edit

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Bokanalys

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din analys innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din analys innehåller utvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Din analys innehåller välutvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och att återge dina egna åsikter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap i verket.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i verket.
Struktur och text-bindning
Texten är i huvudsak sammanhängade och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten är skriven i löpande text.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Analysen är minst 2 sidor.
Texten har en struktur som passar en recension t.ex. att du använder rubrik, inledning med information om verket och avslutning med bedömning.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en recension.
Din text är till viss del stycke-indelad.
Din text är stycke-indelad.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en analys t.ex. med variation i de beskrivande orden. Du använder genre-specifika ord såsom tema, motiv, karaktär och kontext.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: