👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål rumänska-Jag kan läsa rumänska

Skapad 2021-01-09 15:37 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola F – 3 Modersmål
Språket är nyckeln till framgång. Bland det viktigaste i barnens liv och även avgörande för att få utveckla sitt språk. Vi kommer att börja läsa själva och upptäcka den underbara världen av rumänskan sagor.

Innehåll

Mål 

- Att känna till och kunna alfabetet och börja skriva och läsa

- Alfabetet och alfabetisk ordning och vokalerna

Arbetssätt 

- Vi kommer att arbeta med  olika arbetsuppgifter och vi ska träna alfabetet på IPad

- Träna på lätt läsnings böcker på rumänska .Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Bedömning 

- Din förmåga att lära känna igen alla gemen bokstäver och dina kunskaper i att se vilka skillnader och likheter ser du mellan alfabetet på ditt språk och alfabetet på svenska språket. De kommer att bedömas.

Tidsplan 

Lektion 1

Introduktion av rumänska alfabetet

Genomgång

Film

Låta eleverna arbeta i par och hitta på ord och meningar

Lektion 2

Träna på att skriva med stora och gemen bokstäver på tavlan och på IPad.

Lektion 3

Repetition och börja skriva korta meningar med de inlärda bokstäver

Lektion 4

Film

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Rim, ramsor och gåtor ur modersmålets tradition.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Tala och lyssna
Kan göra sig förstådd på modersmålet
Kan säga enkla meningar
Kan muntligt berätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Kan återberätta något om sig själv, familjen och sin hobby
Samtala
Tala och lyssna
Använder språket aktivt i vardagen
Deltar aktivt under lektionstid
Kan ställa relevanta frågor
Deltar i enkla samtal om vardagliga, nivåanpassade ämnen
Tolka och förstå
Tala och lyssna
Förstår i stora drag till åldern anpassat talat språk
Lyssnar när andra berättar, lyssnar klart
Kan förstå och följa instruktioner och beskrivningar
Kan förstår enkla media där människor pratar
Uttal och satsmelodi
Tala och lyssna
Kan höra alla ljud i modersmålet
Är medveten om att språkljuden kan uttalas olika på svenska och modersmålet
Är medveten om att modersmålet har en satsmelodi och att ord har betoning på vissa stavelser
Är medveten om att svenska och modersmålet skiljer sig åt vid uttalet av samma skrifttecken
Fonologisk medvetenhet
Läsa
Känner igen enstaka bokstäver/skrivtecken
Känner igen alla bokstäver i språkets alfabet
Kan koppla skriv-tecknens form till ljudet det representerar eller kan koppla ljudstavningsalfabet till skrivtecken
Kan koppla skriv-teckens form till ljud och göra jämförelser med svenska eller kan läsa ord genom ljudstavningsalfabetet
Ordavkodning
Läsa
Känner igen sitt eget och andra namn
Försöker läsa nya, enkla ord genom att läsa början av ordet och gissa resten
Provar på att läsa okända ord på egen hand
Kan läsa de flesta vanliga ord snabbt och direkt
Läsförståelse
Läsa
Kan läsa enkla ord och meningar och pratar och ställer frågor om det lästa
Kan uppfatta den röda tråden i en berättelse
Kan sammanfatta det viktigaste med egna ord eller i bild
Kan läsa och förstå mellan raderna, dvs tolka innehållet i berättelser och fakta texter
Flyt i läsningen
Läsa
Läser vanliga ord med flyt
Läser enkla meningar med flyt
Läser och rättar sig själv
Läser åldersanpassade texter med flyt
Stavning
Skriva
Är medveten om att det finns olika skrivregler på svenska och modersmålet
Kan skriva några riktiga bokstäver
Kan stava enkla ord
Kan skriva enkla ord och meningar på egen hand
Meningsbyggnad och textform
Skriva
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Kan skriva korta meningar om välbekanta ämnen med rätt stavning
Kan använda de enkla skrivreglerna för modersmålet, t ex mellanrum mellan ord och skrivriktning
Använder enkla skiljetecken
Funktionell skrivning
Skriva
Kan skriva olika typer hälsningsfraser med några rader berättande text
Kan skriva korta meddelanden, (t ex reklam tackbrev och dagbok)
Kan planera faktaskrivande och använda stödord eller tankekarta
Kan skriva svar på instuderingsfrågor
Skapande skrivning
Skriva
Kan komplettera en teckning med skriftliga markeringar
Kan återberätta en enkel händelse i skrift
Kan skriva en saga med hjälp av bilder, ord eller text
Kan uttrycka känslor, både egna och andras i skrift, t ex i form av dikter
Intresse för skrivning
Skriva
Vill gärna diktera små berättelser eller historier
Skriver ganska ofta spontant någon gång
Skriver ofta med lust och glädje
Visar stor lust och glädje i skrivandet (t ex skriver länge och intensivt)
Kultur och samhälle
Känner igen lekar och musik där modersmålet talas. Känner till rim, ramsor och gåtor från modersmålet
Kan sjunga sånger där modersmålet talas
Kan något om traditioner och högtider i länder där modersmålet talas
Kommer ihåg och återberättar olika slags berättelser där modersmålet talas. Känner till likheter och skillnader mellan egen och den svenska kulturen. Känner delvis till om geografin där modersmålet talas