Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokarbete med Ch. Heins bok "Allt som du behöver"

Skapad 2021-01-09 23:03 i Modersmålsenheten GR Linköping
Baserad på "Mall i ämnet modersmål grundskola" från Modersmålsundervisning GR, Linköping
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vad är viktigt? Egentligen? - Vi alla har direkt några svar på den fråga. Christoph Hein ("Alles, was du brauchst") presentera 20 grejer - som är inte alla riktiga "grejer". Några har vi alla gemensam - några är bara viktiga för dig. - Om du namnge dem, beskriva dem och berätta om dem, kommer de att förändras i din värld. Du kommer att upptäcka något nytt. Språk är ett underbart forskningsinstrument!

Innehåll

Lärandemål 

På långt sikt bör boken "Allt som är viktigt" vara en referenspunkt för olika verk där andra texter också är integrerade.

Vi namngav redan grejerna och pratade om substantiv med stavningsregler. Några elever skrev korta texter om värdet och betydelsen av saker, familjen, vänner - och förklarade också varför. 

Vi kommer att försätter med att skriva. För att det finns många "grejer" som förtjänar ditt sätt att se. - Och med två språk kan du utforska din värld annorlunda!

Du kommer att lära dig att se och formulera likheter och skillnader bättre. 

Eftersom du kommer att jämföra dina texter med originaltexter av Christoph Hein och/eller med texter från andra elever.

Intervju och beskrivande text kan hjälpa dig att förstå din egen värld av saker mer exakt och uppskatta ännu bättre vad som er viktigt. - För dig och andra.

Tanken är att du bygga ut en samling som blir en egen text insamling. Vi kommer att arbeta med den här boken av Christoph Hein, elevernas texter och faktatexter.

Arbetssätt            

Vi kommer att arbeta med den här boken av Christoph Hein, elevernas texter och faktatexter. Din text kan leva genom att revidera, lägga till eller kommentera den under processen. Det gör du själv - med feedback i gruppen eller i par.

För din intervju behöver du din familj eller dina vänner, eventuellt kan du  översätta deras svar.

Bedömning 

Din förmåga att läsa högt kända och okända texter och att skriva egna texter kommer att bedömas. Här är dina kunskaper att formulera på ett riktigt och varierad sätt är också avgörande. 

 

Tidsplan

På långt sikt bör boken "Allt som är viktigt" vara en referenspunkt för olika verk där andra texter också är integrerade.

Vecka 2:     Berättande text: Gemensam läsning av korta texter som redan finns om familjen och syskon. Gemensam undersökning av strukturer. 

Vecka 3       Ett gemensamt arbete med ämnet "fira fester" som Jul/Nyårsafton. 

Vecka 4       Läsning av Christoph Heins text "födelsedag" med samtal.

Vecka 5       Egen text med ämnet födelsedag/personliga firande.

Vecka 6       Utbyte av texter med en partner och samtal.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Modersmål 4-6

Tala och lyssna

 • Ml   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Uttrycka sig i tal
Kan berätta om vad han/hon tycker och tänker så att andra förstår.
Kan förklara, beskriva och ge instruktioner så att andra förstår.
Kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Gör begripliga presentationer för olika mottagare.
Samtala och förstå
Kan bidra med egna tankar och känslor till åldersanpassade samtal om aktuella teman.
Bidrar med enkla frågor och åsikter i diskussioner.
Bidrar med frågor, åsikter och argument i diskussioner.
Gör kopplingar mellan samtalsinnehållet och egna erfarenheter.
Tolka och förstå
Kan förstå helheten i enkla dialoger eller berättelser som handlar om bekanta ämnen.
Kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet.
Kan föra ett resonemang kring muntliga framställningar och filmer.
Kan tolka, utvärdera och ta ställning till olika tankar och åsikter.
Uttal och satsmelodi
Kan jämföra modersmålets uttal med svenskans. Är medveten om att olika människor uttrycker sig på olika sätt.
Kan jämföra modersmålets betoning och satsmelodi med svenskans.
Kan dra enkla slutsatser om modersmålets uttal, betoning och satsmelodi, i jämförelse med svenskans.
Kan utveckla ett flyt i sitt eget talspråk och är medveten om olika variationer av modersmålet.

Läsa

 • Ml   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Lässtrategier
Kan på ett enkelt och fungerande sätt hitta efterfrågad information ur en text.
Kan ställa frågor, dela av ord, läsa om svåra ord och stycken och dra enkla slutsatser samt dela med sig av sina läsupplevelser.
Kan ställa frågor, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan sammanföra information och tolka dem.
Kan på ett effektivt sätt ställa frågor till texter, jämföra det lästa med egna erfarenheter. Kan granska och värdera innehåll, språk och textuella drag.
Läsförståelse
Kan läsa enkla texter och återge innehållet i den lästa texten.
Kan läsa till åldern anpassade texter och kan återge kronologiskt det lästa i stora drag så att andra förstår.
Kan läsa till åldern anpassade texter på ett kronologiskt sätt. Kan göra jämförelser och finna samband i textens innehåll utifrån egna erfarenheter.
Kan läsa till åldern anpassade texter. Kan göra jämförelse och tolka det lästa, dra slutsatser utifrån egna tankar och erfarenheter.
Flyt i läsning
Kan läsa ord och meningar men stakar sig ibland med svåra ord och läser med mindre inlevelse.
Kan läsa anpassade texter och utan större stopp eller hinder.
Kan läsa anpassade texter och kan läsa texten utan större stopp eller hinder och läser med inlevelse.
Kan läsa anpassade texter obehindrat med varierat röstläge och tempo för att förstärka textens innehåll.
Läsintresse
Visar intresse för tyst-och högläsning.
Läser på egen hand och läser gärna för andra.
Läser med upplevelse och för lärande. Tar initiativ till läsaktiviteter både i skolan och på fritiden.
Kan reflektera över det lästa.

Skriva

 • Ml   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Språk
Skriver ofullständiga meningar. Skiljetecken saknas eller används fel.
Kan skriva korta texter med rätt meningsbyggnad och använder ofta skiljetecken rätt.
Kan skriva sammanhängande texter, som består av fullständiga meningar med en röd tråd, som håller ämnet i hela texten.
Kan skriva längre och varierande texter, samt använda skiljetecken rätt. Texten har inledning, händelseförlopp och avslutning.
Innehåll
Det krävs att man frågar för att innehållet skall bli förståeligt.
Innehållet är i stort sett sammanhängande och förståeligt.
Innehållet är sammanhängande och lätt att förstå.
Innehållet är sammanhängande och välutvecklat
Skrivregler
 • Ml
Stavfel och fel i grammatiken förekommer som stör förståelsen.
Stavfel och fel i grammatiken förekommer men de stör inte förståelsen.
Mindre stavnings - och grammatiska fel förekommer men de stör inte förståelsen.
Kan skriva förståeligt med korrekt stavning och grammatik.
Ord- och begreps förråd
Texten år skriven med ett begränsat ordförråd.
Texten är skriven på ett enkelt språk.
Texten är skriven på ett varierat språk.
Texten är skriven på ett nyanserad och varierat språk.
Skrivstrategier
 • Ml
Försöker använda strategier som omformuleringar. Använder ord, bild och ljud.
Kan använda strategier som omformuleringar. Använder till exempel bilderböcker eller serietidningar där ord och bild samspelar.
Kan använda olika typer av webbtexter eller filmer som samspelar med ord, bild och ljud.
Använder strategier som omformuleringar och synonymer. Kan använda många olika uttrycksformer och medier.
Jämföra
 • Ml
Kan jämföra modersmålets och svenskans skrivriktning, samt modersmålets och svenskans skrivtecken.
Kan jämföra modersmålets och svenskans stor/liten bokstav/skrivstil.
Kan jämföra modersmålets och svenskans grammatik till exempel, ordföljd: ordning på subjekt, objekt, verb.
Kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk och föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dem.
Kultur och samhälle
 • Ml
Kan reflektera om traditioner, seder och högtider i länder där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Kan återberätta olika slags berättelser där modersmålet talas och resonera kring likheter och skillnader med den svenska kulturen.
Kan resonera kring skolgång i områden där modersmålet talas och jämföra med skolgång i Sverige.
Kan reflektera kring samhällsfrågor där modersmålet talas och jämföra med svenska förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: