Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Sol, vind och vatten

Skapad 2021-01-10 11:25 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola F
Tema: Sol, vind och vatten

Innehåll

Namn: Sol, vind och vatten

Ämne: Svenska, SO, NO

Övergripande mål:

Eleven:

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

Syfte:

 

Centralt innehåll:

 

SO

 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

 

NO

 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.

 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar

 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Sv

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Kunskapskrav:

NO

 • Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

 

 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, (..) samt vatten och luft. 

 

 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat. 

 

 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
SO

 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till hållbar utveckling.

 

 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. 

 

SV

 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Konkretisering av mål:

 • Berätta vad du kan göra som är bra för miljön.

 • Ge exempel på egenskaper hos både vatten och luft. 

 • Delta i experiment.

 • Ställa en hypotes. 

 • Delta i diskussioner. 

 • Söka information och skriva en faktatext. 

 • Känna till vad källkritik innebär. 

 • Känna till begreppet växthuseffekten 

 

Genomförande/planering:

 • Mötas på mitten kring vad som är bra för miljön

 • Filmer kring olika fenomen som växthuseffekten och olika miljöproblem, sopsortering

 • Sorteringsövningar kring bra/dåligt för miljön, sopsortering

 • Diskussioner och aktiviteter där eleverna får öva på att motivera och förklara

 • Källkritik - filmer och olika övningar

 • Grupparbete kring olika miljöproblem - söka information, göra posters och redovisa

 • Experiment om luft och vatten 

Bedömning:

 • Kamratbedömning: Eleverna sitter i lärparen och var person ska räkna upp tre saker som de kan göra som är bra för miljön - kompisen bedömer om det är godkänt. 

 • Värderingsövning med skräp - bedöm deltagande och elevens motivering

 • Socrative - test på luft och vatten med flervalsalternativ

 • I grupper om 3 rita och förklara för varandra vad växthuseffekten är och varför den nu är ett problem. Man är klar när ALLA i gruppen kan förklara 

Dokumentering:

Faktatexter samt observationer av elevernas diskussioner m.m.  

 

Analys:

 

Ansvariga lärare: Nathalie Jonsson & Sofia LundhBeröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: