Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 4, VT 2021

Skapad 2021-01-10 13:37 i Österskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vårterminens arbete i ämnet Matematik.

Innehåll

Övergripande mål:

Kunskaper:
- kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet
- kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt
- kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga
- kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.

Syfte/n och fokusförmågor för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:
- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
- föra och följa matematiska resonemang, och
- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Undervisningens innehåll: Vad?

Taluppfattning och tals användning:
-
Tal i bråk-och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
- Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare.
- Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Algebra:
- Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Geometri:
- Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer.
- Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt. 
- Skala och dess användning i vardagliga situationer.  

Sannolikhet och statistik:
- Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Problemlösning:
- Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
- Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande:
- Klassrumsdiskussioner.
- Arbete enskilt, i par eller grupp med vardagliga uppgifter.
- Teoretiska och praktiska uppgifter inomhus och utomhus.
- Arbete med digitala hjälpmedel, tex via Bingel.

Elevinflytande och delaktighet

- Genom utvärderingar få vara med och påverka framtida arbetssätt.
- Diskutera lärstilar och ge förslag på hur de lär sig bäst.
- Vara delaktiga i sitt lärande genom att själva få vara med och styra vad de själva känner att de behöver arbeta vidare med.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Omskrivna kunskapskrav för att tydliggöra för eleverna i årskurs 4. 

Eleven:
- kan lösa enkla matteproblem som handlar om saker hen känner till och väljer och använder någon metod som passar bra.
- kan hämta fakta ur tabeller
- kan ordna fakta i en tabell
- kan läsa av, förstå och rita egna stapeldiagram

- kan dela upp tid i år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund
- kan läsa och skriva datum på olika sätt
- kan avläsa klockan och skriva klockslag med siffror
- kan räkna ut skillnaden i tid mellan två klockslag
- kan läsa av en tidtabell

- kan addera och subtrahera tal inom talområdet 0 - 10 000
- kan räkna på ett ”ungefär” med fyrsiffriga tal för att bedöma om svaret är rimligt
- kan använda tecknet för ”ungefär lika med”
- kan använda addition och subtraktion i textuppgifter med flera uträkningar och vid problemlösning

- kan avgöra om en vinkel är rät, spetsig eller trubbig
- kan namnen på olika månghörningar
- kan förstå vad som menas med förstoring och förminskning
- kan förstå och använda skala

- kan läsa och skriva bråk
- kan avläsa bilder av bråk
- kan veta hur många delar det går på en hel
- kan storleksordna bråk

- kan räkna multiplikation med större tal
- kan räkna med kort division
- kan använda multiplikation och division i textuppgifter och vid problemlösning

Bedömning

- Bedömning sker kontinuerligt vid diskussioner och i arbetsmoment under lektionerna, men även genom enskilda diagnoser under arbetets gång.

Dokumentation/Utvärdering:

- Elevernas arbete enskilt och i grupp dokumenteras i deras räknehäfte, digitalt på bingel.se eller på andra arbetsblad.
- Utvärdering och uppföljning sker löpande och efter varje arbetsområde.

 

Ansvarig pedagog: Patrik Mars

Byskolan, Södra Sandby

Datum: 2021-01-10

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: