Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning och boksamtal vecka 3-7

Skapad 2021-01-10 17:10 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Läsning av skönlitteratur på engelska hemma och på lektionstid. Boksamtal och muntlig presentation.
Grundskola 8 – 9 Engelska
Boksamtal i grupp utifrån specifika roller

Innehåll

Undervisning

Du kommer att läsa både hemma och i skolan. Under tiden du läser kommer du att förbereda dig inför boksamtal i grupp. I gruppen har du en specifik roll varje vecka och vid sista samtalet har du testat alla roller. 

Läxa: Läsa hemma och förbereda inför boksamtal. Du kommer få en lektion varje vecka till att läsa och skriva i skolan, men du kommer även att behöva arbeta hemma. 

Förberedelsen inför samtalet skriver du i word på onedrive och delar med mig innan samtalet. 

Syftet med undervisningen är att träna läsförståelse, träna att samtala och framföra åsikter, samt muntlig framställning.

Bedömning

Det som kommer att bedömas är din förmåga att läsa, förstå och använda engelska muntligt samt hur du bidrar till samtalet under boksamtalen. Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång och efter att arbetsområdet avslutats. Se också bedömningsmatriser nedan.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Muntlig språkfärdighet - engelska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Detaljer-helhet Röd tråd Tydlighet
--talar väldigt kortfattat och/eller utifrån inövad text - -röd tråd saknas - är osäker på att formulera sig så att samtalet/presentationen kommer av sig
-begripliga men enkla meningar - röd tråd finns delvis - är osäker på att formulera sig så att samtalet ibland kommer av sig
-talar med sammanhang -röd tråd finns -uttrycker egna tankar och känslor -bra balans mellan detaljer och helhet
-talar med sammangang,ledigt och personligt -en tydlig röd tråd finns -fylligt och välbeskrivet innehåll -
Uttal
Intonation
-uttalet är otydligt och svårbegripligt -uttalet ligger långt ifrån språkområdets intonation/accent
-uttalet är begripligt -uttalet närmar sig språkområdets intonation/accent -svensk intonation
-uttalet är klart och tydligt -bra intonation och accent
-Uttalet är väldigt nära eller specifikt för språkområdets intonation/accent
Ordförråd
--ordförrådet har brister -har svårt för att formulera sig --använder svenska ord
-ordförrådet är enkelt -kan använda enkla fraser
-ordförrådet är aktivt och någorlunda varierat -ordförrådet är anpassat till ämnet
-ordförrådet är väl utvecklat och varierat, ytterst få fel -behärskar tempus väl
Språkriktighet
Meningsbyggnad Grammatik
-förstörande fel som leder till att man missförstår -det förekommer svenska ord -behärskar ej tempus
-en del fel som är störande, dock inte förstörande -behärskar tempus till viss del
-relativt god grammatisk korrekthet, få fel -behärskar tempus till stor del
-god grammatisk korrekthet,ytterst få fel -behärskar tempus väl
Strategier
Synonymer Omformuleringar Kroppsspråk Ögonkontakt
Använder inga strategier
Använder någon strategi
Använder några strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera
Använder flera strategier för att lösa språkliga problem och för att få kommunikationen att fungera.

En
ENGELSKA Lgr11 Läsförståelse

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
LÄSA OCH FÖRSTÅ (förstå och tolka)
Läser samt visar förståelse genom att t.ex. reflektera, återge och samtala kring olika slags texter t.ex. berättelser, beskrivningar, instruktioner, samt samtal, diskussion, argumentation Innehåll t.ex. vardagsämnen, händelseförlopp, relationer, etiska frågor, framtidsplaner
 • En
Läser och förstår huvudinnehållet i tydlig och enkel text, som till största delen består av vanligt förekommande ord som hör till vardagen. Återberättar på ett enkelt sätt och/eller svarar på frågor.
Läser och förstår innehållet i vardagliga texter inom kända områden. Återberättar huvudinnehållet.
Läser och förstår innehållet av olika typer av texter, även inom okända ämnesområden som är anpassade efter ålder. Återberättar både helhet och detaljer.
Läser och förstår innehållet i olika slags texter. Förstår innehållet även inom områden som ligger utanför egna intressen och erfarenheter. Återger, samt drar slutsatser om innehållet, dvs.”läser mellan raderna”.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: