👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2021-01-11 08:51 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
I ämnet svenska kommer vi under en period att arbeta med berättande texter. I arbetsområdet kommer du att få läsa om olika berättande texter, hitta strukturer och viktiga delar i denna typ av text. Vi kommer samtala om texternas struktur och delar samt skriva egna berättande texter.

Innehåll

MÅL OCH SYFTE MED LÄROBOKEN TALA, LÄSA, SKRIVA:

Målet med arbetsboken tala, läsa, skriva är att genom vägledande undervisning och övningar inom tala-, läsa- och skriva områdena utveckla förmågor i svenskämnet så att eleverna blir säkra och självständiga talare, läsare och skribenter. Syftet med att tala, läsa och skriva inom olika texttyper är att eleverna med hjälp av den förvärvade kunskapen ska kunna bearbeta sina egna texter och anpassa dem till både innehåll och form för användning i olika sammanhang.

Mål med arbetsområdet:

LÄSA:

 • Urskilja den berättande textens struktur
 • Känna igen en myt
 • Resonera om textens budskap
 • Göra inferenser
 • Sammanfatta textens huvuddrag

SKRIVA:

 • Skriva en fantasyberättelse med: en portal, två världar och magiska inslag
 • Skriva miljö- och personbeskrivningar
 • Skriva händelser med problem och lösningar i kronologisk ordning
 • Skriva dialoger med talstreck och varierande sägaverb

TALA:

 • Känna igen en fabel
 • Förmedla textens handling och budskap
 • Säga repliker och använda kroppsspråk i en roll

Arbetsgång:

Vi kommer att arbeta med:

 • Läsa olika berättande texter t.ex. myter, fabler, fantasyberättelser
 • Träna att känna igen strukturen i en berättande text
 • Planera berättande texter genom att använda mallen i berättelseansiktet
 • Skriva berättande texter

Bedömning:

 • Det du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.
 • Dina skriftliga inlämningsuppgifter (skriva berättade texter med person och miljöbeskrivningar mm).
 • Den språkliga strukturen med meningsbyggnad, skiljetecken, stavning mm.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Bedömningsmatris berättande texter åk 4

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Du följer inte instruktionen. Du skriver med hjälp av läraren en i huvudsak fungerande berättande text.
Du följer delvis instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en berättelse.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar ganska väl som en berättelse.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en berättelse.
Orientering
Vem? Var? När? Vad?
Din berättelse saknar en inledning, eller har en mycket kort som saknar flera delar.
Din berättelse har en inledning. Den är kortfattad och svarar på de flesta av frågorna; Vem? Var? När? Vad?
Din berättelse har en inledning. Den är lite längre, har med några beskrivningar och svarar på frågorna; Vem? Var? När? Vad?
Din berättelse har en inledning. Du har svarat på frågorna; Vem? Var? När? Vad? Dessutom beskriver du och sätter in läsaren i sammanhanget.
Händelser
Vad händer i din berättelse?
Du har skrivit några meningar där du skriver vad som händer.
Du räknar upp händelser i din berättelse, och beskriver några saker.
Du skriver mer om händelserna genom att berätta en del om dem. Du skriver en del om hur personerna upplever det som händer.
Du skriver utförligt om händelserna i berättelsen genom att beskriva och gestalta vad personerna är med om.
Beskriva
Beskriv med adjektiv och adverb! Hur ser det ut? Hur luktar det? Vilken färg?
Du saknar beskrivningar av saker och händelser.
Du har med beskrivande ord, som beskriver saker och händelser.
Du beskriver flera saker och händelser så att man tydligare förstår hur saker ser ut och upplevs.
Du har med många beskrivningar som gör att den som läser kan leva sig in i din berättelse.
Gestaltningar
Du beskriver utan att ha med ordet. "Han kände hur skinnet knottrade sig, när den isande vinden träffade hans armar."
Din berättelse saknar gestaltningar, eller så har du någon enstaka.
Du har med några korta gestaltningar.
Du har med några lite längre gestaltningar.
Du har med några välutvecklade gestaltningar.
Dialog
Om du inte har skrivit en dialog är inget ifyllt här.
Du skriver en dialog, men skriver inte repliker. Du skriver en dialog med hjälp.
Du skriver en dialog, som delvis skrivs korrekt, med talstreck och sägesverb.
Du skriver en dialog, som i det stora hela skrivs korrekt med talstreck och sägesverb.
Dialogen du har skrivit är korrekt, med talstreck och sägesverb, vilka är varierade.
Lösning/avslutning
Din berättelse är inte klar.
Det är inte helt klart att din berättelse är slut.
Din berättelse har ett avslut.
Du har skrivit ett tydligt avslut på din berättelse.
Styckeindelning
Du behöver få hjälp med att dela in din text i stycken.
Du har några stycken men borde ha fler.
Du har delat in din text i lämpliga stycken.
Styckeindelningen underlättar läsningen och förståelsen av texten.
Struktur
Med hjälp av en lärare får du en fungerande struktur i din text.
Din text har i huvudsak en fungerande struktur. Man förstår det mesta av det du skrivit.
Din text har en relativt väl fungerande struktur.Texten är sammanhängande och begriplig.
Din text har en väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och lätt att förstå och följa.
Din text består av några meningar.
Din text är kort med lite innehåll.
Din text är ganska lång med mer innehåll.
Din text är längre med utvecklat innehåll.
Språk
Du varierar inte ord och meningar.
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
Du använder enstaka tidsord och bindeord i din text. Det är ofta samma ord.
Du använder några olika tidsord och några olika bindeord i din text.
Du använder flera olika tidsord och flera olika bindeord i din text.
Tidsorden och bindeorden som du använder gör att din text får högre kvalitet.
Meningsbyggnad
Orden står ofta på fel plats i meningarna.
Meningsbyggnaden är oftast korrekt.
Meningsbyggnaden är nästan korrekt och ganska varierad.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Stor bokstav och skiljetecken
Du glömmer ofta att sätta ut punkt och stor bokstav. Du får hjälp med att sätta ut stor bokstav och punkt.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe. Kommatecken saknas ofta.
De flesta meningar har stor bokstav, punkt och kommatecken på rätt ställe.
Alla meningar har stor bokstav och punkt. Kommatecken är oftast utsatt på rätt ställe.
Stavning
Du har många stavfel i det du skriver och du tar inte reda på hur orden ska stavas.Du använder inte rättstavningsprogrammet. Stor bokstav saknas på många egennamn.
Du har ganska många stavfel men de stör inte förståelsen. Ibland använder du rättstavningsprogrammet i datorn. Stor bokstav saknas på en del egennamn.
Du kan stava många ord och känner dig säker på att det är rätt. Du använder rättstavningsprogrammet för att stava rätt.
Du stavar alltid rätt.
Tempus
Du blandar tempus i din text och behöver mycket hjälp så att du skriver i samma tidsform.
Du skriver oftast i samma tempus och kan rätta med lite hjälp.
Du har enstaka tempusfel i din text.
Hela din text är skriven i samma tempus.
Respons
Du använder dig inte av responsen du får för att förbättra din text.
Du använder delar av responsen så att din text blir lite bättre.
Du använder responsen för att få en bättre text.