👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alla får och alla kan

Skapad 2021-01-11 09:51 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Med utgångspunkt ur ett hållbart perspektiv utveckla barnens Förståelse om vikten av ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande genom rörelse och återhämtning.

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 11/1-21 av Charlotte, Anna och Veronika 

 

 

 

Var är vi?/Vad ska läras? (Nuläge/syfte)

Barnen visar ett stort intresse och behov av att röra sig och att leka gemensamma lekar. De har ofta önskemål om att vi ska leka olika lekar tillsammans både inne och utomhus och skapar själv lekar tillsammans ute på vår gård.

Syftet är att utveckla och utmana barnens motorik  samt deras förståelse för vikten av att röra på sig för sitt välbefinnande. Vi vill skapa rörelseglädje genom olika uttrycksformer.

 

Var ska vi? (Mål, förmågor och vad ska barnen visa när vi har arbetat med området?

 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Kärnämnen/förmågor:

Koherens - att förstå sammanhang och orientera sig

Generativt lärande - att lära sig lära och lösa problem

Begrepp: rörelse, hälsa, skapa

Arbetslagets förhållningssätt:

Medforskande och aktiva med en tro på det kompetenta barnet. Vara nyfikna och lyhörda för barnens funderingar i undervisningen samt i utbildningen under vardagen.

Vetenskaplig grund:

Vi utgår från ett pragmatiskt perspektiv. Lärandet kan fördjupas genom omfattande inslag av färdighetsträning och praktiska tillämpninguppgifter. Vi gör barnen delaktiga i problemlösning och utgår från deras erfarenheter. Barnen är medskapare och tillsammans med dem formar vi ett hur. Kunskap utvecklas i och genom handling.

Arbetslagets kunskapsbehov inom området:

Förtrogenhet i valt material. 

Utvärderingssätt:

 Egen reflektion

Gemensam reflektion

Samtal vid planerad undervisning, utbildning, reflektionsvägg samt barnens alster

Är lyhörda och medforskande i utbildningen och undervisning

 

Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion)

Göra tankekartor kring våra begrepp för att se barnens nuläge och eventuellt förändrade kunnande. 

Vi börjar med en happening där barnen får ett brev med ett uppdrag om de tillsammmans vill göra olika motoriska utmaningar. 

Vi utgår från Folkhälsans material Hoppa på. I detta material får barnen träffa olika karaktärer: 

 

Bertil- koordination

Isa Gris- balans

Älgen- grovmotorik

Holly Gong- kondition

Ullis- Fri rörelse

Pudeln Pisa- styrka och smidighet

Kråk-Fia- rytm

Rune Berg- Lugn och ro

Ulla från Söderkulla - sagor och lekar

Gemensamma lekar

Miniröris

Avkoppling och yoga som hör ihop med kroppens välbefinnande

Skapa egna och följa förbestämda rörelser i lek och dans

Hinderbanor, både utföra och skapa

Dramatisera rörelsesagor

Använda varierande material, till exempel bollar, ärtpåsar, hinder, koner

Promenader i vår närmiljö 

 

Dokumentation:

Dokumentation vid varje undervisningstillfälle samt när ett förändrat kunnande blir synligt utifrån några av de förmågor/begrepp vi valt att arbeta med. Dokumentation på Unikum och tillgängligt på hemvisten.

Formativ uppföljning:

Tillgängligt material för utforskande och återkoppling 

I undervisningen arbetar vi mestadels i två grupper som är uppdelade utefter ålder och förmågor. Undervisningen kan även ske i helgrupp samt små spontana grupper.  

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18