👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Systematiskt kvalitetsarbete block 3 Åkerviolen

Skapad 2021-01-11 09:45 i Västerlanda förskola Lilla Edet
Förskola
BLOCK 3 JANUARI-MARS - MATEMATIK

Innehåll

 

Var är vi? /Nulägebeskrivning

 

Vilka förutsättningar har vi?

Barngruppens storlek är i dagsläget 16 barn i åldrarna 2-3 år. Gruppstorleken kommer att förändras, då fler barn är på gång.

Förskollärare 100%

Förskollärare 80%

Barnskötare 80%

I februari kommer ytterligare 1 pedagog

 

 

·       Vad visar barnen intresse för?

Rolllek, bilar, duplobygge.

·       Vilka lärprocesser uppfattar vi?
Samspel, turtagning, kommunikation

 

·       Vilka behov ser vi i barngruppen just nu?                                                                                                                                                 Vi ser ett behov av trygghet, av närvarande vuxna som visar olika sätt och vägar (tydliga förebilder). Det finns ett behov av tydlighet, att veta vad som ska ske samt när det sker.

 

·       Lärmiljöer? 

      Våra lärmiljöer är föränderliga, vi utgår alltid ifrån det barnen visar ett intresse för. Miljön kommer under blockets gång berikas med bilder och skapelser å geometriska former.

 

·       Arbetslagets olika kompetenser?

 

·       Hur dokumenterar vi för barnen?

Med hjälp av foton både i den fysiska miljön men även på Unikum så att vårdnadshavare kan ta del.

Barnens skapande

 

Vart ska vi?

 

 

·       Barnkonventionen - Markera vald artikel med en färg

 • Artikel 2: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras (Vi arbetar utifrån denna artikel).
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska man i första hand beakta vad som bedöms vara barnets bästa.
 • Artikel 6: Varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas fysiskt, psykiskt, andligt, moraliskt och socialt.
 • Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör dem. När åsikterna beaktas ska man ta hänsyn till barnets ålder och mognad.

 

 • Hur synliggörs det i utbildningen?
 • För att skapa trygghet i förskolan arbetar vi med att vara närvarande pedagoger som ser, lyssnar och känner in barnen.
 • Vi arbetar för att skapa en tydlig och begriplig vardag, där barnen vet vad som ska ske samt när det sker.
 • Varje barn blir uppmärksammad, får uttrycka sin mening samt blir lyssnad på.
 • Vi skapar olika lek/lärmiljöer utifrån det barnen visar intresse för
 • Vi arbetar för att göra avdelningen tillgänglig för barnen

 

       Kommunmål - Markera det valda målet med en färg

 • Alla barn i förskolan ska uppleva trygghet i förskolan (Vi arbetar utifrån detta mål)
 • Alla barn i förskolan ska uppleva studiero i förskolan.
 • Alla barn på förskolan ska uppleva att undervisningen är stimulerande.LPFÖ-18 - Mål läggs till längst ner på sidan under ikonen  "Lägg till" välj sedan LÄROPLAN

 

HUR GÖR VI OCH VAD VILL VI SKA HÄNDA?

 

PLANERING AV BLOCKEN

 

 •        Vilka kunskaper och färdigheter ska våra barn få möjlighet att utveckla?

        Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin förståelse för geometriska former (kvadrat, rektangel, triangel och cirkel samt ges möjlighet att tillägna sig de matematiska begreppen. Barnen ska även ges möjlighet att utveckla sin förståelse för antal.

 •        Vad ska vi undervisa om?

        Vi kommer att undervisa om geometriska former (Kvadrat, triangel, cirkel och rektangel. Barnen kommer att få möta         formerna i            både 2d och 3d. Vi kommer även undervisa om antal.

 •        Hur ska undervisningen ske?

 

-Planerad undervisning?

Vi kommer fortsätta arbeta med att barnen dagligen får stoppa en kula i röret som symboliserar månadens dagar. Tillsammans räknar vi hur många kulor det är i röret. I samlingen kommer vi introducera nya sånger och räkneramsor som har fokus på antal och former. Vi räknar former samt hur många hörn formerna har.

Barnen kommer introduceras för formmonstret, ett monster som älskar former! De kommer få i uppdrag att mata monstret med olika former. Vi skapar egna formmonster i papper.  Vi skapar olika formfigurer med hjälp av kvadrater, trianglar, cirklar och rektanglar, exempelvis hus, robotar osv. Vi går på formjakt där vi letar efter de fyra formerna. Vi kommer även se Tiggy testar, där Tiggy med hjälp av de geometriska formerna skapar olika figurer.

 

 

-Spontan undervisning?

Synliggöra geometriska former i lärmiljön samt använda matematiska begreppen. Sånger och ramsor samt flanosagor om former och antal. Uppmärksamma barnen på former i vardagen ex tallriken är rund som en cirkel, smörgåsen har tre hörn precis som en triangel etc.

 

 •   Hur gör vi barnen delaktiga i arbetet? 
  Barnen görs delaktiga i arbetet genom att det är deras tankar och funderingar som för arbetet framåt. De är delaktiga i olika beslut ex vilka sånger/ramsor vi ska använda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18