👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-01-11 10:30 i Lövhyddans förskola Alingsås
Förskola
Vi kommer nu att arbeta vidare med nästa område i vårt årshjul som är matematik.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?

Första delen av terminen kommer Snigelns avdelning att arbeta främst med läroplanens matematiska mål.

Vårt syfte är att synliggöra matematik i vardagen för att öka barnens nyfikenhet, intresse och förståelse för matematik

 

 

Mål:

Utifrån årshjulet ska vi arbeta med matematik och de mål i läroplanen som rör barns matematiska utveckling. Vi arbetar även med matematiken ur ett flerspråkigt perspektiv, för att stärka modersmålet hos de barn som har ett annat modersmål än svenska. 

 


Var är vi? (Nuläge)

 

Många barn har ett stort intresse för bygg och konstruktion.
Under höstterminen har barnens pärlande tagit fart, och de är väldigt duktiga på att se, följa och skapa mönster.
De är också bra på att räkna och känna igen siffror. 

 

Vart ska vi?

Matematiken finns runt omkring oss hela tiden, i allt vi gör.

Vi vill med detta tema skapa intresse och medvetenhet om vad matematik kan vara.

 

 


Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

 

På ett lekfullt sätt försöker vi skapa en nyfikenhet hos barnen och ett intresse för att lära sig mer om matematik.
Ställa frågor, fundera och reflektera tillsammans.

Vi leker med siffror, antal och former.
Veckans form, formjakt, formsång.

Utrustar avdelningen med ett rikt och omväxlande material för konstruktion.

Pedagogerna benämner matematiska begrepp och synliggör matematiken runt omkring oss och i vår vardag.

Vi använder oss av ipad, dator och projektor i undervisningen.

Vi sorterar och jobbar med mönster på olika sätt.

Vi läser Böcker, Polyglutt och ser på film

Utematematik i skogen och på gården.

Ta vara på matematiken i matsituationen

Former i flerspråkighet, vi tar hjälp av föräldrarna

Vi gör en matematikhörna som vi utrustar med matematiskt material.

Vi spelar matematiska sällskapsspel.

Vi tränar turtagning

Takk med matematik ord

 

Vi vill ta tillvara på barnens egna ideeŕ och fortlöpande utforma verksamheten utifrån
Introduktion av temat: matematikinspirerad bok ,film ex. Barbapappas siffror

                                       Rollspel av pedagogerna 

 

Dokumentation:

Bilddokumentation och förklarande text, av det lärande som sker i våra smågrupper, varje vecka.

Individuell dokumentation med tyngdpunkt på barnens lärande, i Unikum.

 

Blogg med ögonblick från aktiviteter och händelser i verksamheten.
Veckoreflektion i arbetslaget.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18