👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik vt åk 2

Skapad 2021-01-11 15:10 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Du använder den dagligen på många olika sätt. I matematiken kommer du att få arbeta mycket med konkret och laborativt material. Du tränar på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. Du får dessutom dokumentera, förklara och argumentera för din lösning och dess rimlighet både muntligt och skriftligt. Vi kommer att ha mycket matteprat.

Innehåll

 

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

 • addition och subtraktion i talområdet 0-100
 • talföljder  
 • jämföra och beskriva geometriska objekt
 • positionssystemet, talen 0-1000
 • avrundning och överslagsberäkning
 • addition med uppställning
 • subtraktion med uppställning
 • mäta längd i enheterna cm och m
 • multiplikation - tvåans, femmans och tians tabeller
 • division med nämnaren 2, 5 eller 10
 • programmering
 • problemlösning
 • symmetri
 • de fyra räknesätten
 • tid och tidsdifferenser

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • gemensamma genomgångar och samtal kring matematik
 • kooperativt lärande
 • med laborativt material, spel, chromebook
 • färdighetsträning både muntligt och skriftligt
 • matematikbok
 • arbetsblad

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • aktivt deltagande i undervisningen
 • diagnoser
 • samtal
 • laborationer 
 • gruppövningar

 

Bedömningarna görs i diagnosform, muntligt eller skriftligt.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3