👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lektionsplanering Taltrast/Björktrast

Skapad 2021-01-11 15:15 i Hattstugans förskola Svedala
Förskola
Lektionsplanering

Innehåll

Vecka: 2

 

Lektionsplanering Grupp: Taltrast/Björktrast

 

Måndag: 11/1

 

Lektion 1: Promenad i närområde

Lektion 2: Lek och samarbete

Lektion 3: Rörelse

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Vi fortsätter med utedag på måndagar där vi promenerar och har undervisning utanför grindarna. Barnen får rösta vad de vill att vi ska gå (delaktighet och inflytande). 

Då barnen är tillbaka första dagen efter ledighet lägger vi fokus på samarbete och rollek i våra uppbyggda miljöer. Detta för att barnen ska få landa och stärka relationerna till varandra.

Barnen har tidigare önskat att få gympa innan mellanmålet. Vi kartlägger under veckan för att se om intresset finns kvar, kanske vi behöver hitta nytt gymnastikmaterial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag: 13/1

 

 

Lektion 1: Barnråd

Lektion 2: Före Bornholm

Lektion 3: Matematik och konstruktion

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Barnråd med barn födda -15. Vi ska sammanfatta hösten och blicka framåt över våren för att synliggöra intressen hos barnen. Detta tas sedan med i våra planeringar över verksamheten. 

 Vi fortsätter med Före Bornholm, Taltrast och Björktrast i vars en grupp. Vi kommer även dela in Taltrasten i två grupper för att ytterligare kunna utmana och anpassa utbildning efter barnens behov. Vi använder språkmaterialet från boken och utvecklar längden på samlingen utifrån barngruppens behov.

Vi har tillfört nytt material i vårt byggrum och vi vill kartlägga barnens intressen och behov kopplat till matematik, teknik och konstruktion. Barnen visar fortfarande intresse för byggrummet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag: 14/1

 

Lektion 1: Före Bornholm

Lektion 2: Introducera nya miljöer

Lektion 3: Reflektion över veckobrev

 

Mål: (Klicka i läroplansmål på Unikum)

 

Tankar inför kommande lektioner:

Före Bornholm, läs ovan.

Vi har ändrat om i vår inomhusmiljö där vi gjort en ny språkhörna och en ny matematikhörna. Vi ska även få in en kub där det ska finnas plats för att läsa och titta i böcker. Vi vill introducera de nya miljöerna för barnen så att de hittar allt material och vet hur det kan användas. Detta för att skapa trygghet och självständighet. 

Vi kommer fortsätta med att reflektera över vårt veckobrev på torsdagar. Vi vill gärna utveckla det ytterligare och låta barnen få ta mer plats både i val av bilder och i texten. Detta kommer även tas upp på kommande barnråd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18