👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 5B

Skapad 2021-01-11 15:36 i Långareds skola Alingsås
Planeringen följer läromedlet Favorit Matematik 5A och 5B
Grundskola 5 – 6 Matematik
I Favorit matematik 5b kommer vi att räkna med tal i bråkform, decimalform och procentform. Vi kommer att träna tabeller och diagram. Vi kommer att arbeta med längdenheter, viktenheter, volymenheter och tidsenheter. Vi kommer även att träna på medelvärde, typvärde och median samt area, likformighet och skala.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga
 • kunna lösa problem i elevnära situationer
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet
 • kunna se om talet är rimligt
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem

Begreppsförmåga

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp hör ihop 

Metodförmåga

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter
 • kunna använda digitala verktyg

Kommunikationsförmåga

 • kunna använda bilder,symboler,tabeller,grafer och andra matematiska uttrycksformer
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument.

Det här ska du få lära dig:

 • huvudräkning och uppställning med de fyra räknesätten
 • tabeller och diagram
 • medelvärde, typvärde och median
 • bråkform, decimalform och procentform
 • längdenheter, viktenheter, volymenheter, tidsenheter
 • decimaltal (tiondelar, hundradelar)
 • area, likformighet och skala
 • Taluppfattning inom talområdet 0 - 1 000 000
 • att välja passande räknesätt vid problemlösning
 • att skriva egna problem
 • att diskutera matteproblem med en kompis
 • att förklara hur du har tänkt

Så här arbetar vi:

Vi kommer att ha genomgångar och arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 5 B men också arbeta med matte på andra sätt t.ex. problemlösningsuppgifter. Efter varje avslutat arbetsområde gör vi utvärdering för att se vad du har lärt dig. Vid behov arbetar vi med riktade insatser.

Du kommer att få undervisning om:

 • Bråk, decimal och stora tal
 • Procent,statistik och sannolikhet
 • Mätning och proportionalitet
 • Area, likformighet och skala

 

Du kommer att få:

 • lyssna på och vara delaktig vid genomgångar.
 • arbeta med läromedlet Favorit Matematik 5B.
 • föra matematiska resonemang i par samt i mindre och större grupp.

 

Du kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • använda ord och begrepp som anknyter till arbetsområdet
 • vara aktiv under lektionerna
 • delta i diskussioner
 • utvärderingar

 

V.2

Kap 1

Från bråk till Decimaltal

s.6-9

Mål:

Att växla mellan procentform, decimalform och bråkform.

Att visa, använda och uttrycka kunskaper om att samma tak kan uttryckas op olika sätt i decimalform, bråkform och procentform.

 

Kap 2 Tiondelar, hundradelar och tusendelar

s.10-13

Mål:

Att förstå positionssystemet och att siffrans placering avgör värdet.

 

Kap 3 Storleksjämförelser med decimaltal

s.14-17

Mål: att tolka, säga och skriva tal i decimalform.

V.3

Kap 4

Addition och subtraktion med decimaltal, Huvudräkning.

s.18-21

Mål:

Att reflektera över och bedöma resultatets rimlighet vid överslagsräkning, huvudräkning och skriftliga metoder.

Att använda flera fungerande metoder för att utföra beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid huvudräkning och överslagsräkning.


Kap 5 

Addition och subtraktion med decimaltal, uppställning.

s.22-25

Mål:

Att använda skriftliga fungerande metoder sot att utföra beräkningar med enkla tall i decimalform.


Kap 6 

Avrunda decimaltal

s.26-29

Mål:

Att använda likhetstecknet och "ungefär lika med"-tecknet korrekt vid beräkningar.

V.4

Kap 7 Multiplikation med decimaltal

s.30-33

 

Kap 9 Multiplikation med decimaltal, uppställning

s.38-41

 

Kap 10 Division med decimaltal, uppställning.

s.42-45

V.5

 

Kap 11

Division med decimaltal

s.46-49

 

Kap 12 

Multiplikation och division med decimaltal och talen 10,100 och 1000 

s.50-53

Mål:

Att utföra multiplikation och division med 10, 100 och 1000.

 

Kap 13 Stora tal.

s.54-57

Mål:

Att tolka, säga och skriva stora tal.

Att förstå siffrors platsvärde i tiobassystemet.

V.6

 

Kap 14

Avrunda stora tal.

s.58-61

 

Kap 15 

Vad har jag lärt mig? 

s.62-65


Prov på torsdag. 

SPORTLOV

v.8

Kap 16

Sambandet mellan tal i bråkform, decimalform och procentform.

s.66-69

 

Kap 17 

En hel är hundra procent. 

s.70-73

Mål:

Att visa samband mellan andel, del och helhet.

 

Kap 18 

En hel är hundra procent. 

s.74-77

Mål:

Att utföra beräkningar med enkla procent i vardagliga situationer.

Att redovisa med olika uttrycksformer t.ex. bilder, ord eller matematiska symboler.

Att förstå frågan i en textuppgift.

Att lösa problemet själv och avgöra om svaret är rimligt.

V.9

Kap 19

Vi övar 

s.78-79

Mål:

Att visa samband mellan begrepp

Att använda olika strategier vid problemlösning.

 

Kap 20 Klassificera information och sammanställa tabeller. 

s.82-85

Mål:

Att veta att frekvensen är antalet gånger ett visst resultat förekommer.

Att analysera, tolka, värdera och dra slutsatser om resultaten.

Att klassificera, sortera och sammanställa data i enkla frekvenstabeller.

 

Kap 21 Från tabell till diagram. 

s.86-89

Mål:

Att redovisa och beskriva resultat i diagram ritade för hand eller med hjälp av tekniska hjälpmedel.

Att avläsa och tolka information i tabeller och diagram.

v.10

Kap 22 Diagram

s.90-93

Mål:

Att analysera, tolka, värdera och dra slutsatser om resultaten i egna och andras enkla statistiska undersökningar.

Att avläsa och tolka information i tabeller och diagram.

 

Kap 24

Medelvärde och statistiska undersökningar. 

s.98-101

Mål:

Att använda begreppet medelvärde.

Att använad lägesmåttet medelvärde vid jämförelse av statistiska material.

Att bestämma medelvärde i enkla undersökningar av vardagliga situationer. 

 

Kap 25 

Typvärde, median och statistiska undersökningar. 

s.102-105

Mål:

Att använda begreppen typvärde och median.

Att använda lägesmåtten typvärde och median vid jämförelse av statistiska material.

Att bestämma typvärde och median i enkla undersökningar av vardagliga situationer. 

V.11

Kap 26

Jämföra sannolikhet. 

s.106-109

Mål:

Att förstå innebörden av sannolikhet, chans och risk.

Att redovisa tankar och föra resonemang kring sannolikhet.

Att avgöra om en händelse är möjlig eller omöjlig.

Att kunna argumentera skriftligt för sin lösning.

 

Kap 28

Beräkna sannolikhet

s.114-117

Mål:

Att förstå att sannolikheten måste vara ett värde mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt t.ex. 1/2 eller 50%.

 

Kap 29 

Vad har jag lärt mig

s.118-121

V.12

Kom ikapp

Gör favoritsidor.

s.94-97.

Repetera 

Prov på torsdag.

V.13

Kap 30

Mätning. 

s.122-125

Mål:

Att använda begreppen meter, kilogram och liter.

Att göra rimliga uppskattningar av längd, massa och volym.

Att reflektera över vilken enhet som är lämplig att använda.

 

Kap 31

Måttenheter och prefix

s.126-129

Mål:

Att visa, använda och uttrycka några vanliga prefix t.ex. milli, cent, deci och kilo.

 

Kap 32 

Längdenheter

s.130-133

Mål:

Att hantera enhetsbyte inom en storhet t.ex. längd.

 

PÅSKLOV

V.15

Kap 34

Viktenheter 

s.138-141

Mål:

Att jämföra och storleksordna massor.

 

Kap 35

Viktenheter och proportionalitet.

s.142-145

Mål:

Att använda enkla proportionella samband.

 

Kap 36 

Volymenheter och proportionalitet.

s.146-149

 

V.16

Kap 38

Tidsenheter 

s.154-157

Mål:

Att reflektera över och bedöma resultatets rimlighet.

Att mäta tid och bestämma tidsskillnader som uttrycka analogt och digitalt.

 

Kap 39

Hastighet

s.158-161

 

Kap 40  

Vi övar

s.162-165

V.17

Kap 41

Vad har jag lärt mig

s.166-169


Kap 37 

Favoritsidor

s.150-153


Prov på torsdag. 

V.18

Kap 42

Area och att skriva potens

s.170-173

Mål:

Att mäta area med hjälp av olika mätredskap och standardiserade enheter t.ex kvadratcentimeter.


Kap 43

Areaenheter

s.174-177


Kap 44  

Arean av en parallellogram

s.178-181

Mål:

Att uttrycka kunskaper om att arean av ett geometrisk objekt är densamma även om man sätter ihop det på ett nytt sätt.

Att mäta area med hjälp av olika mätredskap.

 

V.19

Kap 45 

Arean av en triangel

s.182-185


Kap 46 

Vi övar

s.186-189


Kap 47 

Likformighet

s.190-193

Mål:

Att känna igen situationer med proportionella samband.

Att förstå begreppet likformig, att en förstoring eller förminskning har samma form som originalet.

Att tolka och använda enkla förhållanden 1:2 eller enkel skala t.ex.1:10

 

V.20

Kap 48

Skala vid förstoring

s.194-197


Kap 49

Vi repeterar decimaltal

s.198-201


Kap 51 

Vad har jag lärt mig?

s.206-209

v.21

Kap 50

Favoritsidor

s.202-205


Kom ikapp 


Prov på torsdag 

V.22

Vi repeterar

V.23

Vi repeterar

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Favorit matematik 5B

PROBLEMLÖSNING

I vilken grad eleven kan tolka muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven kan beskriva sitt tillvägagångssätt vid problemlösning med hjälp av matematikens uttrycksformer. Kvaliteten på de strategier och metoder som eleven väljer. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser. I vilken grad eleven bedömer rimligheten i ett resultat.
 • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
PROBLEMLÖSNING
Tolkar och löser problem på ett godtagbart sätt i uppgifter som innehåller:
• De fyra räknesätten. decimaltal och stora tal
• sambandet bråk, procent och decimaltal
•procent
statistik och sannolikhet
Beskriver tillvägagångsätt på ett godtagbart sätt.
Bedömer rimligheten i ett resultat.

BEGREPP

Hur väl eleven använder olika begrepp. Kvaliteten på elevens beskrivningar av olika matematiska begrepp och hur eleven använder olika uttrycksformer. I vilken grad eleven visar kunskaper om relationer och samband mellan olika matematiska begrepp.
 • Ma   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
BEGREPP
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang:
•bråk, decimaltal, procent.
tabeller och diagram typvärde, median, medelvärde
sannolikhet, chans, risk
• mätning: vanlig prefix:kilo, hekto, deci, centi, milli
meter gram liter timmar, minuter,sekunder äldre måttenheter
area
likformighet
skala, förstoring, förminskning
Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol.

METODER

Hur väl metoden är anpassad till uppgiften/situationen Hur väl eleven genomför metoder och beräkningar Hur utvecklingsbara elevens metoder är Hur väl eleven hanterar olika hjälpmedel
 • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
METODER
Använder huvudräkning och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med huvudräkning och uppställning med decimaltal och stora tal
jämför och omvandlar mellan bråkform, decimalform och procent
Sammanställer information i tabeller.
Ritar och avläser diagram
tolkar och besvarar frågor utifrån diagram
beräknar medelvärde, typvärde och median
jämför och bedömer sannolikhet
beräknar area.

RESONEMANG

I vilken grad eleven ställer och besvarar frågor med matematiskt innehåll. I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang (motiveringar och argumentationer).
 • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
 • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
 • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
RESONEMANG
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik och följer och för matematiska resonemang och motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i uppgifter med:
• de fyra räknesätten med bråk, decimaltal och procent
• procent, statistik och sannolikhet
• mätning
Ny aspekt
area

KOMMUNIKATION

Kvaliteten på elevens beskrivningar och redogörelser både muntligt och skriftligt. Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
 • Ma   använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
 • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
 • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
PÅ VÄG MOT GODTAGBARA KUNSKAPER
GODTAGBARA KUNSKAPER
HÖGRE NIVÅ
KOMMUNIKATION
Beskriver på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt och beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i uppgifter med:
• de fyra räknesätten med bråk, decimaltal och procent
• procent, statistik, sannolikhet
• mätning
Ny aspekt
area, likformighet, skala