👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ryska språket och historia VT 2021

Skapad 2021-01-11 20:07 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Detta tema visar samband mellan ryska språket och historia. Varför är det viktigt att kunna ryska? Hur kom det till? Hur är moderna slaviska språk kopplade till varandra. Elever ska presentera sin historia - varför de läser ryska.

Innehåll

Vi börjar med att läsa några texter om hur ryska språket är kopplat till historia, ryska och kultur, språkets förändringar under tidens gång. Varför försvinner gamla ord och tillkommer nya. Vem är slaviskt folk och varför kallas de så, hur kom ryska, ukrainska och vitryska till. 

Efter texter kommer övningar för läsförståelse - frågor, synonymer, ordspråk, glosor.                                                                                                                                                                           Vi jobbar även med grammatik : nominativ kasus för substantiv och adjektiv och tittar på hur viktig ordstam är för förståelse och läskunnighet. 

Vi jobbar med detta tema 4-5 lektioner och hemuppgiften är att förbereda en presentation (först skriftligt sen muntligt) "Varför läser jag ryska? Min historia".

Exemplet för planen av muntlig presentation: 

1. Jag (namn, ålder)  2.Var föddes jag.  3. Vilka språk kan jag prata på. 4. Var föddes mina föräldrar. Vilka språk pratar de. 5. Vilket språk används i min familj.  6. Vilket språk pratar jag med mina kompisar. Vänner som pratar ryska.  7. Varför bestämde jag mig att läsa ryska. 8. Min dröm 

På sista lektionen presenterar elever sin uppgift och en gemensam diskussion inleds. 

Syfte


Undervisningen i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om sitt modersmål. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska bidra till att eleverna erövrar kunskaper om modersmålets uppbyggnad och blir medvetna om modersmålets betydelse för det egna lärandet i olika skolämnen.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet. I undervisningen ska eleverna möta och få kunskaper om skönlitteratur, annat estetiskt berättande och olika former av sakprosa på modersmålet. Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, sin identitet och förståelse för omvärlden. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter. De ska även stimuleras till att uttrycka sig genom andra estetiska uttrycksformer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.

 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

• använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

• reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas

 

 

 Centralt innehåll

 

Läsa och skriva

• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskan. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.

 

Tala, lyssna och samtala

• Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

 

Berättande texter och sakprosatexter

• Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

Språkbruk

• Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.

 

Kultur och samhälle

• Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

 

Kunskapskrav och bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper i förhållande till kunskapskraven i årskurs 9.

Matriser

Ml
Modersmål ryska/Ryska språket och historia

Nivå 1
E
Nivå 2
C
Nivå 3
A
Läsa och skriva
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med begripligt innehåll och viss språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av enkla beskrivningar och enkel berättarstruktur.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med relativt tydligt innehåll och relativt god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och utvecklad berättarstruktur.
Eleven kan utifrån sitt modersmåls särdrag skriva olika texter med tydligt innehåll och god språklig variation med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterade och ämnesrelaterade ord och begrepp. Texterna kännetecknas av välutvecklade beskrivningar och välutvecklad berättarstruktur.
Eleven anpassar på ett enkelt sätt sina texters innehåll och språk så att de i huvudsak fungerar i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett utvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar relativt väl i de situationer som skrivandet avser.
Eleven anpassar på ett välutvecklat sätt sina texters innehåll och språk så att de fungerar väl i de situationer som skrivandet avser.
Tala, lyssna och samtala
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Kultur och samhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring några kunskapsområden och samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.