👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Regnbågen - Språk vt 21

Skapad 2021-01-13 08:32 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Språkutveckling är en demokratisk fråga, språket öppnar dörrar till social gemenskap, utbildning och att förstå sin omvärld. Genom språket formas identiteten. På förskolan läggs därför stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling genom att uppmuntra och ta tillvara på deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera. Barnen erbjuds en stimulerande miljö och undervisning där de får förutsättningar att utveckla sitt språk.

Innehåll

F1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-1

18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,

 • b. Varför har vi valt detta mål?

 Språkutvecklingen är en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap. Barns språkutveckling sker i ett socialt, kommunikativt sammanhang.

 

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när vi har gett barnen förutsättningar att:

 • göra inferenser
 • kunna återberätta sagan på olika sätt
 • lära känna nya ord och dess betydelse
 • bli medvetna om att ord rimmar

 

 1. 3. Planerad tidsperiod:
      Januari - Juni 2021

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • Vi arbetar i hel/mindre grupper beroende på vad vi gör

 - Lärmiljö:

 • det ska märkas i lärmiljön inne och ute vad vi undervisar barnen i synliggöra materialet/sångerna/böckerna på olika sätt, tex genom uppsatta ramsor/sånger handdockor, skapande alster mm
 • Planerad undervisning:
 • Högläsning genom bla. boksamtal, undersökande frågor, lek med ord, bokstäver och skriftspråk.
 • samtal utifrån innehåll i undervisning och det som fångar barnens intresse

 - Spontan undervisning:

 • Böckerna finns tillgängliga hela tiden
 • tillgång till böcker, spel, appar, lärmiljö-skola

 

I vår undervisning tänker vi även på följande:

- Normer och värden

Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar.

- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

- Jämställdhet

 Utmana barnens tankar genom att förändra stereotypa roller i sagorna.

- Det kompensatoriska uppdraget

I den spontana undervisningen se till att de barn som behöver extra språkstöd får det mer genom tex högläsning.

- Flerspråkighet

Upprepa undervisningen för de flerspråkiga barnen. Förenkla och förklara sagan. Använda sig av föräldrarna för att översätta återkommande ord/uttryck som finns i språksamlingarna.

 

 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Planeringen har stöd i:

Sterner, G och Lundberg, I Före Bornholmsmodellen, språksamlingarna i förskolan, Stockholm 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18