Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2021-01-13 13:49 i 223301 Förskolan Rönneberga Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Skogen och djuren, hur hänger det ihop??

Innehåll

Vi kommer under terminen att jobba med en naturhörna som involverar skogens alla delar. Vi har valt detta område då våra barn visar intresse för olika djur och vill lära sig mera. Målet är att barnen skapar en förståelse för hur olika kretslopp hör ihop och hur olika näringskedjor fungerar. Att öka barnens förståelse för allt levande omkring oss. Hur hänger allt ihop? Syftet är att barnen ska få mer kunskap om omvärlden. Att barnen själva ska utforska och kanske själva hitta svar på vissa av sina funderingar. 

 

Den här utbildningsplanen gäller för hela gruppen och vi kommer jobba jämnsidigt med Björkarna. Vid varje projekttillfälle så kommer vi att presentera för helgrupp (Ekarna), därefter kommer vi att dela in oss i mindre grupper så att alla barn kommer till tals och får sina röster hörda. Utbildningsplanen gäller terminen ut. 

 

Utifrån varje planerad aktivitet så kommer vi att presenterar något nytt/fortsätta med det vi gjort och barnen kommer att få möjlighet att testa själva. I vissa fall blir det mycket diskussion och prat om hur saker och ting fungerar i naturen. 

 

Vi kommer att börja med projektet att sitta i smågrupper och se vad barnen är intresserade av att ha i naturhörnan. Efter det så börjar processen med att utforska och skapa. 

Vi kommer att använda oss av filmer/klipp, vi kommer att läsa fakta böcker och vi kommer att skapa med olika material. Det finns en ny teknik på google, där man söker tex björn och trycker på 'Visa i 3D' så kan man se björnen i rummet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: