👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa och plattektonik

Skapad 2021-01-13 14:34 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Europa
Grundskola 5 Geografi
I detta arbetsområde kommer vi jobba med världsdelen Europa. Då kommer du bland annat få lära dig om vilka länder som tillhör Europa samt var det bor flest människor. Vi kommer även

Innehåll

Mål för arbetsområdet:

Det här kommer du att lära dig:

-  att använda olika typer av kartor och källor för att dra slutsatser kring t. ex. markanvändning, klimat och naturresurser i Europa.

-  att kunna visa på en karta var Europa och övriga världsdelar ligger.

-  namngeografi i Europa,  t. ex. länder, huvudstäder, tätorter, hav, sjöar, floder, berg, öar.

- var människor bor i Europa samt orsaker och konsekvenser av detta.

-  att beskriva och jämföra natur- och kulturlandskap och hur det har förändrats i Europa.

- att ge förslag på åtgärder för att Europas utveckling ska bli mer hållbar.

- centrala ord och begrepp.

- att resonera om hur vad som förändrar jordens yta och hur det kan påverka människor och natur i Europa.

 

Arbetssätt:

Så här kommer vi att jobba:

- Gemensamma genomgångar, samtal och diskussioner.

- Instuderingsfrågor/arbetsblad till läroboken. 

- Träna namngeografi med hjälp av bland annat chromebook samt kartboken.

- Studera kartor och andra källor och dra slutsatser kring dessa.

- Se filmer om Europa som världsdel och Europas länder samt se Geografens testamente med tillhörande frågor.

- Söka samt presentera information om ett land i Europa. 

 

Bedömning:

Dina förmågor kommer att bedömas genom:  

-  att observera hur du deltar under lektionerna, både under enskilt arbete och i grupp/helklass.

-  skriftliga/muntliga prov.

-  test på namngeografi.

- Bedömningsuppgift på hur jordens yta påverkas och hur människa och natur påverkas av det.

Begrepp:

geografi, namngegrafi, naturlandskap, kulturlandskap, karta, jordglob, skala, lokalt, globalt

jordskorpa, mantel, kärna, plattor, kontinentaldrift, Pangea, bergsveckning, djuphavsgrav, vulkan, lava, magma, jordbävning, tsunami, erosion, bergart, mineral, grundämne, magmatiska, metamorfa, sedimentära, fossiler

kontinent, världsdel, hav, ocean, bergskedja, flod, sjö, innanhav, sötvatten, saltvatten, länder, städer

 

 

Uppgifter

 • Namngeografitest huvudstäder

 • Namngeografitest länder

 • Namngeografi, floder och bergskedjor

 • Bedömningsuppgift klimat, befolkning och natur

 • Bedömningsuppgift jordens inre och yttre krafter

 • Bedömningsuppgift jordens inre och yttre krafter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Ge
Geografi - Europa

--->
--->
--->
Kartkunskap
länder, huvudstäder, hav/vatten, bergskedjor, öar
Du har förmåga att placera ut ett fåtal av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut flera av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Du har förmåga att placera ut de flesta av de platser/vatten/berg mm. som vi arbetat med på en karta över Europa.
Klimat/Väder
Klimattyper i Europa, utbredning och utmärkande drag.
Du har förmåga att beskriva och placera ut ett fåtal klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut flera klimattyper i Europa.
Du har förmåga att beskriva och placera ut alla klimattyper i Europa.
Befolkning
Fördelningen av Europas befolkning samt orsaker och konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva några konsekvenser av fördelningen.
Du känner till fördelningen av Europas befolkning och kan redogöra för orsakerna till den. Du kan även beskriva konsekvenserna av fördelningen.
Natur- och kulturlandskap
De olika natur-/kultur landskapen i Europa.
Du känner till ett fåtal naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för någon av dem. Du kan även placera ut någon av dem på en karta.
Du känner till flera naturtyper som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för flera av dem. Du kan även placera ut några av dem på en karta.
Du känner till de olika natur-typerna som finns i Europa och kan redogöra för vad som är typiskt för dem. Du kan även placera ut de olika naturtyperna på en karta.
Ord och begrepp
Ämnesspecifika ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
Du känner till ett fåtal geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du känner till flera geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett fungerande sätt.
Du känner till många geografiska ord och begrepp och använder dig av dem på ett väl fungerande sätt.
Jämföra länder
Använda tabeller för att tolka/ värdera/jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett enkelt sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett fungerande sätt jämföra länder med varandra.
Du har förmåga att på ett välutvecklat sätt jämföra länder med varandra.

Ge
Europa och plattektonik

--->
--->
--->
Resonemang
Jordytans processer
Du förklarar i ett led hur jordytan formas och förändras genom olika processer. (Perspektiv, exempel, samband)
Du förklarar i två led hur jordytan formas och förändras genom olika processer. (Perspektiv, exempel, samband)
Du förklarar i tre led hur jordytan formas och förändras genom olika processer. (Perspektiv, exempel, samband)
Resonemang
Påverkan på människor och natur
Du förklarar i ett led hur förändringarna ovan kan påverka människor som lever där samt naturen. (Perspektiv, exempel, samband)
Du förklarar i två led hur förändringarna ovan kan påverka människor som lever där samt naturen. (Perspektiv, exempel, samband)
Du förklarar i tre led hur förändringarna ovan kan påverka människor som lever där samt naturen. (Perspektiv, exempel, samband)