👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1

Skapad 2021-01-13 17:25 i Vällsjöskolan Härryda
Pedagogisk planering SO -Samhällsorienterade ämnen
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Under åk 1 kommer vi att arbeta med flera olika arbetsområden inom SO.

Innehåll

Årskurs 1 SO

SYFTE

Syftet med so-ämnet under år 1 är att få kunskap om hur vårt samhälle och omvärld fungerar idag och varför, vilken värdegrund som gäller samt att träna barnen i att reflektera, analysera, värdera, resonera och agera samt respektera varandras tankar, åsikter och tro kring det vi samtalar och lär oss mer om. Vi kommer också att jämföra med hur samhället fungerade för ca 100 år sen. 

VAD - Arbetsområden

 • Livsfrågor: Kamratskap - värdegrund - rätt och orätt - normer och regler - mänskliga rättigheter
 • Barn i världen - FN och barnkonventionen
 • Våra vanligaste högtider - tradition och religion.
 • Några vanliga kända berättelser ur Bibeln.
 • Trafiken - säkerhet och trafikregler
 • Några vanliga samhällsfunktioner, yrken och verksamheter.
 • Bondgården - maten vi äter.
 • Skildringar av livet förr och nu.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag. 
 • Skapelseberättelser - Gamla testamentet - andra skapelsemyter

HUR - Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta med ämnet:

 • Vi kommer att ha genomgångar.
 • Vi kommer att lyssna till berättelser och se filmer.
 • Vi kommer att läsa och skriva faktatexter.
 • Vi kommer att föra samtal och diskutera olika frågor

Bedömning

Du visar dina kunskaper och förmågor genom att...

 • Samtala, lyssna, samarbeta och diskutera.
 • Vara aktiv vid genomgångar och delge dina tankar.
 • Ta in nya begrepp och använda dessa.
 • Ta del av och reflektera över värdegrundsfrågor och är med i demokratiska diskussioner.
 • Visa dina kunskaper både muntligt, i skrift och genom bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3