👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns inflytande v. 2-4

Skapad 2021-01-14 07:26 i Tallsättra förskola Österåker
Förskola
Barns inflytande

Innehåll

Samplanering för undervisning

 

Datum: 

 

Varför

Läroplansmål

 Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen.

Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera genom olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans. Detta inbegriper att barnen ska få möjlighet att konstruera, forma och skapa genom att använda olika material och tekniker, såväl digitala som andra.

Utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer.

Vad

(undervisning i språk, kommunikation, musik, matematik)

Undervisning i olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik, yoga och dans. Samt olika materials förmågor och användningsområden. Undervisning i lek, turtagning och socialt samspel, introduktion av olika material inne och ute. Ta in typiskt ute material och ta ut typiskt ute material för att se vad fantasin skapar och producerar. Använda kompisböckerna handledning kanin och igelkott i personalplaneringen.

Var

(rum, plats, situation)

Undervisningen sker inne och ute på hemvisterna och gården både spontant och planerat.

Hur

Hur gör vi? (Beskrivning av formen för undervisning, strategier för genomförande)

Vi kommer att erbjuda barnen olika skapande aktiviteter som exempelvis att rita, måla, skapa i appar, dansa, yoga, musik, rörelse och sång och följa upp barnens visade intressen och erbjuda dem möjligheten att upprepa och vidareutveckla dessa.

Observera samt dokumentera de enskilda barnens intressen för att bygga vidare nästa veckors undervisning på.

När

Tid för genomförande

V.2-4

Vem eller vilka

genomför undervisningen (roller, material som inkluderas)

 All personal i arbetslagen under ledning av förskollärarna. 

På samlingarna, under planerade och spontana undervisningssituationer under dagen.

Reflektion

(gör ni vecka 4)

-Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför? Vad gjorde vi istället?

-Har vi nått målen? Vad kan vi se för resultat? Hur ser vi det? Varför blev det som det blev? Vad bygger vi det på? Exempel från vår dokumentation?

-Hur har barnens delaktighet sett ut?

Hur går vi vidare?

Hemvist Grodan: Vi har under denna period introducerat både gamla och nya lekar och aktiviteter som skapande, dans, björnens sover, yoga, hunden och benet, Kims lek. Vi ser att barnen nu visar intresse, visar och säger vad de vill göra och deltar med engagemang. Barnen har visat intresse för snö så vi har tagit vid och skapat planeringar samt undervisning kring det i form av utforskande och experiment i form av bl.a. snö som vi tagit in och vatten vi frusit till is.                       Arbetslaget har gjort gemensamma observationer av alla barn kring deras intressen för att utgå ifrån. Vi har under dessa veckor haft inskolning, gjort allt det vi planerade med undantag att kanin och igelkott inte varit med som vi planerade. Barnen har varit delaktiga i den pedagogiska dokumentationen genom att få sett vad vi fotat samt reflekterat kring innehållet. 

 

Hemvist Myran :Vi har haft inskolningar och bortfall i personalen pga sjukdom vilket har påverkat en del av planeringen.
Vi har påbörjat en ”kartläggning” av varje enskilt barns intressen för att kunna utforma miljön efter vad vi ser barnen visar intresse för och leker med just nu.

 

Vi har läst delar ur Ungerbergs avhandling ”Flytande inflytande”, vilken handlar om de yngsta barnens inflytande i förskolan. Efter detta har vi fokuserat mer på vad barnen visar intresse för i stunden och fångat dessa tillfällen, istället för planerade, strukturerade aktiviteter. Exempelvis har vi försökt se förbi det verbala och se barnens alla sätt att kommunicera och genom detta låta barnen ha inflytande i sin vardag.

 

Barnen har visat intresse för snö vilket ledde till att vi tog med oss snö in och barnen fick tillsammans med pedagog utforska snöns egenskaper även i varmare temperatur. Vi har tagit fram färger och barnen har fått måla i sön utomhus.