👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Min portugisiska/svenska världen - países lusófonos

Skapad 2021-01-14 13:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vi ska läsa, skriva och även presentera olika vardagliga ämnen om din och dina klasskamraters intressen som familjen, mat, företagen, väder, historia, sport, etc., och lära oss att uttrycka oss kring dessa saker. Vi ska även arbeta med kulturförståelse och lära oss mer om den portugisiska/svenska världen och de olika portugisisktalande länderna. Vi ska visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara.

Innehåll

Hur ska vi lära oss detta?

 

Du kommer att arbeta med:

Tanke-karta

Genomgångar

Tyst läsning/grupp läsning/högst läsning

Diskussionen

Skriva olika typer av texter och presentera dem

Gruppuppgifter

Svara på frågor: faktatexter, sagor eller myter.

 

Eleven ska utveckla följande förmågor:


1. Att tala på modersmålet


2. Att skriva på modersmålet


3. Att utveckla sitt modersmål


4. Att använda modersmålet i olika situationer och med olika mottagare


5. Att se och prata om språkliga skillnader mellan modersmålet och svenska


6. Att läsa och prata om olika texter, såsom poesi, sagor, faktatexter


7. Att prata om olika traditioner i länder där modersmål talas.

 

Ur skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål i Lgr11

Du ska utveckla ditt modersmål och förstärka din kultur.

Du ska kunna prata modersmålet i olika situationer och med olika människor.

Du ska kunna jobba själv och i grupp med dina klasskamrater.

Du ska få möjlighet att välja teman som är intressanta för dig.

Du ska få möjligheten att ibland välja arbetssättet.

Du ska kunna använda olika tekniska medel i ditt arbete.

Du ska kunna jobba med olika problemlösningsuppgifter.

 

Du ska kunna få en fantasifull och kreativ arbetsmiljö på modersmål lektionerna.

 

 

Matriser

Ml
Min portugisiska/svenska världen

Central innehåll
Arbetssätt
Bedömning
LÄSA
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna. • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. . . • Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor. • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
- högläsa olika typer av texter. - läsa och analysera sagor,myter, rim och ramsor. - läsa åldersanpassade skönlitteratur. - läsa olika typer av texter och analysera textens struktur och språkanvändning. - träna med läsförståelseövningar.
- du ska kunna redogöra om de lästa texter. - du ska kunna sammanfatta det du läst. - du ska kunna beskriva textens budskap. - du ska kunna förklara hur olika texter är uppbyggda. - du ska kunna visa att du förstår textens innehåll.
TALA
• Muntliga presentationer för olika mottagare. • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
- du ska få göra en kort presentation (cirka 3 minuter.). Du kommer att få använda power point eller motsvarande program på Ipad/PC. Du ska kombinera bild och text, och kan utveckla med muntliga kompletteringar under presentationen. - lyssna på olika varianter av det spanska språket i form av film, musik, etc., - prata om skillnader i tal mellan svenska och modersmålet göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken
- du ska kunna göra presentationer för dina klasskamrater. - du ska kunna använda språket beroende på till vem och vad du pratar om. - du ska kunna diskutera hur språket låter i olika område där modersmålet talas och situationer. - du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel. - du ska kunna rätta dig själv när du uttalar fel.
SKRIVA
• Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. • Synonymer och motsatsord.
- skriva beskrivande, förklarande och instruerande texter. - göra övningar för att träna skillnader mellan de två språken. - ändra texterna efter kommentarer från kamrater och lärare. - gå igenom stavnings- och grammatiska fel som är vanliga. - berätta/beskriva texter med olika budskap och känslor. - göra övningar där du använder, i tal, synonymer och motsatsord.
- du ska kunna använda regler för att skriva olika slags texter. - du ska kunna stava rätt de vanligaste orden och använda grundläggande regler när du bygger dina meningar. - du ska kunna rätta dig själv när du skriver fel. - du ska kunna jobba med ord och ordens betydelser. - du uttrycker dig i tal och skrift med variation och med med hjälp av synonymer och motsatsord.
KULTUR
• Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas. Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
- läsa olika typer av texter som handlar om seder och traditioner i områden där modersmålet talas som eleverna har valt själva.
- du ska kunna beskriva och redovisa om valfria seder och traditioner i område där modersmål talas.