Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik & naturvetenskap - Bamse

Skapad 2021-01-14 13:55 i Bålbro förskola Norrtälje
Förskola
Matematik handlar bland annat om att skapa ordning och struktur, att upptäcka mönster. Matematik handlar således till stor del om jämförelse och problemlösning.

Innehåll

  • Innehåll

Generativ fråga:

Hur kan vi veta att något är...?

"Långt eller kort"

"Tungt eller lätt"

"Stort eller litet"

"Många eller få"

Syfte

Varför är kunskapen/färdigheten viktig för människan i världen?

Matematik handlar bland annat om att skapa ordning och struktur, att upptäcka mönster. Matematik handlar således till stor del om jämförelse och problemlösning. Barn börjar med sin matematikinlärning utifrån vardagsproblem. Vårt syfte är att erbjuda barnen möjligheter till att tänka nytt, våga uttrycka sin tankar och framförallt testa sig fram genom upplevelser av vad matematik kan vara på förskolan.

Vi har också denna gång valt att slå ihop naturvetenskapsområdet med matematiken. Dels genom växter och djur synliggöra viss matematik (som antal, storlek, mätning). Vi vill också undersöka olika processer som sker ute i naturen som exempelvis vattnets former som fast, flytande och gas men också uppmärksamma den förändring som sker i naturen genom de olika årstiderna och tillsammans reflektera över dessa.

 

Övergripande mål

MÅL ur Lpfö18

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta.

 

Barnens begrepp

*Mätning*

*Jämföra*

Första, andra, tredje.

över, under, framför.

Liten, mellan, stor. stor, större störst - liten, mindre, minst

tung eller lätt

Långt eller kort.

Hit till dit.

Högt  eller  lågt

Många eller få

 

Förskollärarnas och barnskötarnas förhållningssätt och kunskaper

I boken Barn upptäcker matematik - aktiviteter för barn i förskola och skola menar Olof Magne att barn tänker logiskt praktiskt och konkret. Därför är det av stor vikt att vi låter barnen få tid på sig i aktiviteter vi erbjuder. Att de också får chansen att reflektera över sitt görande tillsammans med andra barn och en lyhörd pedagog. Det innebär bland annat att vuxna ofta kommer behöva stanna upp och ibland tänka till innan vi yttrar oss för vad vi tror att barnen förstår/gör. Olof Magne nämner vidare att en del barn inte förstår alla ord och att det då är viktigt att läraren stödjer barnets erfarenheter av matematikens språk. Att språkuppfattningen måste alltid uppmärksammas och finnas med i barns lärande. Vi behöver med andra ord om barnen själva uttrycker sitt görande bekräfta det och om inte sätta ord på det vi ser att de uppmärksammar.

 

Barnens förförståelse visar sig:

I bland annat vår introduktion med hjälp av sagan om Bockarna bruse. Genom att låta barnen återberätta sagan kan vi se vilka begrepp de i dagsläget behärskar.

Förståelsens visar sig också i samtal, i vardagliga handlingar, i videoupptagningar och observationer. Genom repetition & reflektion och i de aktiviteter vi erbjuder.

Det är viktigt här att vi pedagoger får ner lärandeprocessen på papper så att den går att följa för framtida reflektioner och analyser.

 

Specifika mål

Äldre: Att de framförallt jämför storlekar och längder i relation till något annat. Samt att de ger uttryck för det i handling samt tal.

Exempelvis att en sten är stor i förhållande till grus. Men att samma sten är mindre än berget...

Yngre: Att de benämner eller framförallt svara på frågor kring storlek & lägesord.

Exempel: kan du ge mig den stora bocken? Lägg vanten bordet.

 

Barnens nya vetande visar sig när:

När de själva börjar mäta i vardagen samt jämför mot något annat. Det nya vetandet kan också visa sig genom skapelser som byggnationer, teckningar men också i leken.

Utvärdering

 

2b. Utvärderingssätt

Lyfta de aktiviteter vi gör på reflektion samt fylla i matrisen.

 

3. Aktivitetsplan

 

Bamse är med och hjälper till att driva projektet framåt.

 

 

3.a Startaktivitet

 

Bockarna bruse

 

Lille Skutt kommer och hoppar långt!

 

 

 3b Formativ uppföljning

 

Vi analyserar och sammanställer baklängesplaneringen i slutet av Mars

3c Lärandemiljö

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18

Matriser

Matris för uppföljning av måluppfyllelse

Förståelse - Hur uttrycker de sig? Tankar, reflekterande, diskuterande.

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Delmål
Delmål
Delmål

Förmågor - Hur handlar dem? Vad gör barnen rent praktiskt

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Delmål
Delmål
Delmål

Begrepp - Vilka ord använder de och hur används dem?

Påbörjad utveckling
En bit på väg
Måluppfyllelse
Delmål
Delmål
Delmål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: