👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2021-01-14 14:58 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Grundskola 7 Matematik
Statistik innebär att man räknar och mäter olika saker. Det finns statistik över till exempel företag och handel, hur folk röstar i val, befolkningsstatistik etc. Med rätt statistik kan man jämföra olika saker med varandra, och få reda på mycket som kanske inte alls verkar självklart. Att kunna läsa och tyda tabeller och diagram är viktigt i vår vardag. Överallt ser du tabeller och diagram. Många artiklar i tidningar och reportage i TV innehåller information och budskap i tabell- och diagramform som du behöver kunna tolka och dra slutsatser utifrån. Under vecka 2 - 6 kommer vi att arbeta med kap 5 statistik på Gleerups. Under detta arbetsområde kommer du att få arbeta med statistik på olika sätt, tex tabeller, diagram och lägesmått.

Innehåll

Lärande mål

När du har arbetat med detta område ska du kunna:

- Läsa av, namnge,rita och tolka olika diagram och förstå när du ska använda dem

- Veta vad ordet frekvens betyder

-göra frekvenstabeller utifrån en undersökning

- Välja och sedan rita ett lämpligt diagram utifrån en frekvenstabell

- veta vad som är en rad eller vad som är en kolumn i en tabell

-beräkna relativ frekvens -klassindela material

-bestämma medelvärde, median och typvärde samt veta hur de används

-använda de begrepp som hör till arbetsområdet

-lösa problem som hör till arbetsområde

- se när ett diagram är missvisande

- vet vilken som är den lodräta och vågräta axeln i ett linje-, stolp,- och stapeldigram.

 

 

Ord att kunna:

Tabell, kolumn, tabellhuvud, rad, frekvens, frekvenstabell, stapeldiagram, stolpdiagram, vågrät axel, lodrät axel, linjediagram, cirkeldiagram, fördelning, lägesmått, medelvärde, median,typvärde, relativ frekvens, histogram, och klass, 

 

Undervisningen

- Genomgångar där ni elever deltar aktivt för att lära sig begrepp, metoder och resonemang kring val av lämpliga metoder

- Enskilt arbete i boken och andra arbetsuppgifter för att träna metoder, begrepp och skriftlig kommunikation

- Grupparbete för att träna på att föra och följa resonemang samt träna på muntlig kommunikation

- Olika aktiviteter för att träna resonemang och befästa begrepp och metoder

- Problemlösning enligt EPA (Enskilt Par Alla) för att träna problemlösningsförmåga, resonemang och kommunikation

- Planera och genomföra en egen statistisk undersökning och presentera resultatet. 

Bedömningsmatris

Insats krävs E C A
PROBLEMLÖSNING del 1
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 
 
Löser delar av problemet. Väljer en strategi som fungerar ganska bra, (t.ex pröva dig fram, rita eller använda laborativt material) Har påbörjat att visa ett samband eller mönster som kan användas i uppgiften.
Löser det mesta av problemet. Väljer en strategi som fungerar bra. (t.ex rita eller använda tabell.) Ser samband/ mönster och kan beskriva med ord och tal.
Löser alla delar av problemet. Väljer en strategi som fungerar mycket bra. Ordnar uträkning på ett tydligt sätt. (systematisk undersökning). Ser samband/ mönster och formulerar formeln eller uttryck med ett okänt tal.
PROBLEMLÖSNING DEL 2
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 
 
Resonerar på ett enkelt sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det till viss del på matematiska kunskaper. Resonerar till viss del om resultatet är rimligt. Bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Resonerar på ett utvecklat sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det relativt väl på matematiska kunskaper. Resonerar till viss del om resultatet är rimligt genom att bevisa med en uträkning. Ger något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
Resonerar på ett välutvecklat sätt valet av tillvägagångssätt och grundar det helt på matematiska kunskaper. Resonerar logiskt om resultatet är rimligt genom att bevisa med andra uträkningar/förklaringar. Ger förslag till alternativa tillvägagångssätt.
BEGREPP 1
(användning) Använda matematiska begrepp
 
 
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp i uppgifter du är van vid på ett i huvudsak fungerande sätt.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp i uppgifter du känner till på ett relativt väl fungerande sätt.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Använder begrepp uppgifter du aldrig sett på ett väl fungerande sätt.
BEGREPP 2
(beskrivning) Beskriva med matematiska uttrycksformer
 
 
Visar dina tankar med hjälp av enklare bilder, konkret material eller tabell. Beskriver delar av begreppen.
Kan översätta problemet till matematiskt språk och beskriva med tal. Beskriver det mesta av begreppen.
Använder symboler, algeriska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttryck som passar mycket bra ihop med situationen och målet. Beskriver hela begreppen.
BEGREPP 3
(om resonemang) Uttrycksformer & begreppens relation
 
 
För enkelt resonemang om begreppens relation. Växlar uttrycksformer. Drar slutsats om begrepp.
För utvecklat resonemang om begreppens relation. Växlar uttrycksformer. Drar slutsats med motivering.
För välutvecklat resonemang om begreppens relation. Växlar uttrycksformer. Drar slutsats om begrepp + rätt motivering + systematisk undersökning.
METODER
Välja och använda matematiska metoder
 
 
En fungerande metod väljs och används som passar till delar av uppgifter/område. (Omständlig/ej generell/systematisk/utvecklingsbar)
En fungerande metod väljs och används som passar till några delar av uppgifter/ område. (Något omständlig/systematisk/utvecklingsbar)
En fungerande metod väljs och används som passar till hel uppgift/område. (Systematisk/utvecklingsbar/ kortfattad/generell)
KOMMUNIKATION
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 
 
Beskriver i huvudsak dina tankar med ord och med hjälp av bilder (ostrukturerad/vardagsspråk)
Redovisningen är lätt att följa och förstå. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, ord och symboler. (strukturerad / acceptabel matematisk språk)
I din redovisning förklarar du saker i rätt ordning och alla viktiga steg finns med. Du använder någon av de olika uttrycksformerna bild, symboler, tabeller och ord för att göra dina tankar tydliga. (välstrukturerad /tydlig/ korrekt och lämpligt matematisk språk)
RESONEMANG
(i redovisningar och diskussioner) Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 
 
Argumenten är enkla och till viss del matematiskt grundade och bevisade. Du motiverar ibland dina förklaringar med hjälp av bilder eller andra uttryck. (Du kan till exempel rita, visa med konkret material eller göra en lista.) Bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Argumenten är utvecklade och relativt väl matematiskt grundade och bevisade med beräkningar. Du motiverar dina förklaringar med hjälp av bilder eller andra matematiska uttryck. (Du kan till exempel bevisa med en tydlig bild, tabell eller uträkning. ) Bidrar med frågor eller kommentar som för resonemanget framåt vid andra elevers redovisningar eller i diskussionen.
Dina argument är välutvecklade, bygger på varandra och grundar sig på matematiska tankar. (Eftersom...så måste..) Varje steg grundar sig på matematiska argument och är bevisade med systematiska undersökningar och beräkningar. I bemötandet av andras argument visas en ny infallsvinkel eller ge matematiska argument av annat slag som driver processen framåt . Alternativt visas motexempel som kullkastar argumentet.
 

 

       
         
         
         
         
 

 

Uppgifter

  • Matte uppgifter Statistik