Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärande och utveckling vid rutinsituationer

Skapad 2021-01-14 19:48 i Östansbo förskola Ludvika
Förskola
Planeringen beskriver pedagogernas arbetssätt under en hel dag på förskolan, under måltider, vid inne- & utelek, hygien- & tambursituationer samt vid olika typer av samlingar.

Innehåll

Var är vi?

Det är väldigt tydligt uttryckt i vår läroplan att hela dagen och allt vi gör med barnen är lika viktigt. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temasamlingar, gör naturvetenskapliga experiment eller har rörelselek. Barn lär sig hela tiden och det vi kan påverka är vad de lär sig. Att få stärkt självförtroende, plötsligt förstå nya språkliga, matematiska eller naturvetenskapliga begrepp eller att tillägna sig en ny motorisk färdighet kan ske precis när som helst under dagen. För att göra detta tydligt för både oss pedagoger och er vårdnadshavare samt för att göra vårt pedagogiska arbete under hela förskoledagen utvärderingsbart har vi valt att göra en pedagogisk planering för  alla våra olika rutinsituationer.

"I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning,
och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden
". (Lpfö18 s.7)

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och "den ska präglas av att  omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet." (Lpfö18) .

Med utgångspunkt i ovanstående citat från läroplanen har denna planering utformats för att påvisa hur vi pedagoger dagligen arbetar utifrån ett medvetet förhållningssätt.

Vart ska vi?

Barnen ska utveckla sitt självförtroende, självständighet och känsla av tillit till sin egen förmåga till att klara av olika situationer som uppstår under dagen, både själva och i samvaro med andra. De ska även utveckla sin nyfikenhet och lust att lära för att på så vis fortsätta att lära och utvecklas.

Läroplanen för förskolan beskriver vad vi ska arbeta med under barnens vistelsetid hos oss. Vi har hela dagen till förfogande och flera rutinsituationer som är återkommande. Därför tar vi tillvara på dessa och skapar arbetssätt för att varje rutin situation ska erbjuda goda möjligheter till lärande och utveckling. Det är precis lika viktigt att vi har tydliga pedagogiska mål när vi äter, leker eller klär på oss som när vi har temaarbeten. Ämnen som berörs är bland andra demokrati och värdegrund, matematik, naturvetenskap, teknik, rörelse, hållbar utveckling samt lärmiljö.

För att förtydliga barnens dag och stimulera språkutvecklingen använder vi oss av bilder som stöd i vårt dags-schema som tydliggör rutinsituationerna för barnen. 

Hur gör vi?

Vi pedagoger är medvetna om hela dagens lärande- och utvecklingsmöjligheter i alla situationer. Vi arbetar medvetet och skapar förutsättningar under hela dagen som kan leda till ett lärande.

Förskolans värdegrund vilar på ett demokratiskt, etiskt och jämställt förhållningssätt genom alla dagens rutiner, moment och aktiviteter.

 • Måltider: För att skapa trygghet har alla barn vid lunchen en egen plats med namn/bild på stolen. Vi skapar förutsättningar för att barnen ska kunna ta mat själva men också äta så självständigt som möjligt, vilket innebär många finmotoriska moment som t.ex. att skala en potatis eller hälla i glaset. En av förutsättningarna är att vi har ett arbetssätt som tillåter barn att prova själva. Stöttning och anpassning görs utifrån varje barns behov och förutsättningar. Vi tränar socialt samspel genom att uppmana barnen att med ord ta hjälp av och skicka till varandra. Vi pratar om och benämner maten samt försöker skapa ett intresse för att smaka på det som serveras. Vi värnar om dialogen kring bordet och tar tillfället i akt att använda matematiska begrepp och lägesord. 

 • Tambursituationer: Barnen ges tid att klä av och på sig själva med den stöttning som behövs. De uppmuntras att själva ta ansvar för att hänga upp sina egna kläder vid sin hylla. Vid alla grupper finns bildstöd med påklädningsschema som pedagogerna uppmanar att använda. Vi klär oss i små grupper vilket ger större utrymme för dialog mellan pedagog och barn men också barn och barn. Vi benämner kroppsdelar, höger/vänster, färger, klädesplagg, antal fingrar etc. Här uppmuntras också barnen att hjälpa och att be om hjälpa av varandra. 

 • Hygiensituationer: Vi pratar om vikten av att tvätta sig, varför och hur vi tvättar oss. Vi tvättar oss alltid efter toalettbesök/utevistelse, samt före & efter maten/fruktstunden. Barnen kan uppmuntras att själva avgöra om de behöver tvätta sig genom att titta på sina händer och i spegeln. Vi pedagoger är observanta och lyhörda för barnens signaler och behov av att gå på toaletten. Pedagogerna respekterar och möter barnens behov av stöttning t.ex. öppen eller stängd dörr och vilken pedagog som ska hjälpa till. Denna stund ger stort utrymme för dialog mellan pedagog och barn. Vi benämner kroppsdelar, höger/vänster, färger, klädesplagg, antal fingrar etc.

 • Lek:  "Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande" (Lpfö 18, s.8). Leken består av mycket social träning såsom dialog, ömsesidighet, visa hänsyn, vänta på sin tur, samarbete mm. Genom att vi pratar med barnen om vad de gör i leken tränas språk, matematik och fantasi. Pedagogens roll i leken är att vara stöttande samt en inspirationskälla. Pedagogen bör också ha förmågan att se och lyssna in när den behöver gå in i leken och hjälpa barnen vidare genom att fördela roller eller tillföra material etc.

 • Utevistelse: Alla behöver frisk luft för att må bra och därför är vi ute så gott som varje dag. När vi är ute kan barnen röra sig på stora och ojämna ytor vilket gör att deras grovmotorik och finmotorik tränas automatiskt. Leken ute ger samma träning som leken inne. Under utevistelsen används förskolans gård och den omkringliggande närmiljön såsom t.ex. skogen. Vi upptäcker och lär oss om miljö, djur och natur.

 • Samlingar: Här får barnen känna sig som en del i gruppen. Det blir en träning i att våga synas och tala i grupp. Här är ett bra tillfälle att kunna lyssna på andra, uttrycka sina åsikter, vänta på sin tur, koncentrera sig men också kunna "ta för sig". Barngruppen delas i mindre grupper för att ge mer talutrymme, uppmuntra dialog och ges bättre förutsättningar att introduceras i t.ex. nya aktiviteter och nytt material. Vid planerade aktiviteter får barnen chans att prova på olika saker som t.ex. programmering/NTA-lådor/värdegrundsarbete/olika tema-arbeten. 

 • Värdegrund: Ett medvetet dagligt arbete med värdegrunden är nödvändigt för att systematiskt kunna stödja barnens utveckling i förskolan. Grunden för alla barns utveckling är att de känner trygghet - med sig själva, sin miljö, sina kompisar och oss pedagoger. I vårt värdegrundsarbete utgår vi från ett arbetssätt som innebär att stärka barnen i en konflikt. Vi ser även konflikter mellan barn som försök till kontakt. Vi uppmuntrar barnen att säga ”Nej” och att respektera kompisarnas ”Nej” genom att bemöta barnen positivt: ”Vad bra att du sa nej!” och ”Vad bra att du lyssnade!” Det positiva bemötandet när barnen lyssnar på kompisen är oerhört viktigt. Det måste finnas en tydlig "vinst" med att lämna tillbaka saken man tagit eller trösta en kompis man råkat säga något dumt till eller gjort ledsen på något annat sätt. Det måste kännas bra att göra saker bra igen om något blivit fel! Det positiva bemötandet är också viktigt för att stödja barnens självkänsla och deras känsla av att "jag kan göra fel men jag är aldrig fel". Vi pedagoger är närvarande i barnens lek och stöttar dem i deras kontakt med varandra, hjälper dem att lösa konflikter samt lockar dem till samtal med oss och varandra. 

 • Lärmiljö: Vår miljö är uppbyggd utifrån ett medvetet tänk kring barngrupp, intresse, funktion och lärande inom t. ex. språk, matematik, teknik, skapande och fantasilek. Den är föränderlig och levande. Genom observationer och närvarande pedagoger kartläggs barngruppens intressen och behov som sedan ligger till grund för utformandet av miljön.

Hur blev det? 

Vi reflekterar dagligen över hur de olika rutinsituationerna fungerar och delger varandra muntligt eventuella förslag till förbättringar, funderingar, erfarenheter osv.

Dokumentation 

Vi diskuterar och dokumenterar med hjälpa av bilder, film, intervjuer, alster. 

Utvärdering 

Vi utvärderar kontinuerligt i arbetslag, tillsammans med kollegor och med barnen samt vid utvärderings/planeringsdagar.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: