👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik - Ma 1a

Skapad 2021-01-14 22:15 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Sannolikhet: beräkning av sannolikheter med exempel från spel. Statistik: vi kommer att kritiskt granska några av de mått och diagram som används för att presentera information.

Innehåll

Sannolikhet och statistik                                                                                                      

Under de följande två veckorna kommer vi att arbeta med sannolikhet. Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och med hjälp av ett prov som du ska skriva vecka 4. 

Genomgångar i klassen och tillgänglighet till relevanta/utvalda videogenomgångar i OneNote eller här.

När: v.2 - v. 7                                                                                                                                                                        

Vad: Sannolikhet. Beräkning av sannolikheter med exempel från spel.

        Statistik. Tolka och granska diagram.

 Examination:  Skriftligt prov + Inlämningsuppgift

 

Efter avslutat arbetsområde förväntas du:

 •  kunna beräkna sannolikheten för att en händelse ska inträffa
 •  kunna beräkna sannolikheten vid sammansatta händelse och i vardagliga situationer
 •  rita, tolka och använda träddiagram för att lösa problem
 • uppskatta sannolikheten med hjälp av relativ frekvens
 • bestämma medelvärde, typvärde och median
 •  avläsa, tolka, granska och konstruera olika typer av diagram med kalkylprogram

 

Detaljplan och videogenomgångar hittar du i OneNote.

Utvalda genomgångar: 

 

 

 

 

Lycka till!

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  Mat  -
 • Beskrivande statistik med hjälp av kalkylprogram samt granskning av hur statistiska metoder och resultat används i samhället och i yrkeslivet.
  Mat  -
 • Begreppen beroende och oberoende händelser samt metoder för beräkning av sannolikheter vid slumpförsök i flera steg med exempel från spel och risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan formulera, analysera och lösa praxisnära matematiska problem av enkel karaktär. Dessa problem inkluderar ett fåtal begrepp och kräver enkla tolkningar. I arbetet gör eleven om lämpliga delar av problemsituationer i karaktärsämnena till matematiska formuleringar genom att informellt tillämpa givna matematiska modeller. Eleven kan med enkla omdömen utvärdera resultatets rimlighet samt valda modeller, strategier och metoder.
  Mat  E
 • Eleven kan föra enkla matematiska resonemang och med enkla omdömen värdera egna och andras resonemang samt skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden. Dessutom uttrycker sig eleven med viss säkerhet i tal, enkel skrift och handling med inslag av matematiska representationer.
  Mat  E
 • Genom att ge exempel relaterar eleven något i kursens innehåll till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om exemplens relevans.
  Mat  E

Matriser

Mat
Sannolikhet och statistik - ma 1a

Sannolikhet och statistik

Ej deltagit/ Ej genomfört
E
C
A
Begrepp
Sannolikhet
Du tolkar en realistisk situation (t.ex. kortlek, lotto) och gör om till en matematisk modell.
Du tolkar en realistisk situation som kräver avancerade tolkningar(t.ex. kortlek, lotto) och gör om till en matematisk modell.
Statistik
Du väljer och använder lämpliga diagram för att presentera information. Du kan tolka och granska diagram.
Procedur
Sannolikhet
Du använder lämpliga procedurer för att beräkna enkla sannolikheter.
Du använder lämpliga procedurer för att beräkna sannolikheter i flera steg eller beroende händelser.
Statistik
Du bestämmer lägesmått.
Du bestämmer lägesmått.
Problemlösning
Du löser och analyserar enkla problem ((t.ex. räkna ut sannolikheten i vardagliga situationer) med enkelt resonemang samt du utvärderar valda metoder.
Du löser och analyserar avancerade problem (t.ex. räkna ut sannolikheten vid sammansatta händelse) med välgrundade motiveringar samt du utvärderar valda metoder och ger alternativ till dem.
Du löser och analyserar komplexa problem med välgrundade motiveringar samt du utvärderar valda metoder och ger alternativ till dem.
Modellering
Du tolkar en matematisk modell och ger ex. på en situation.
Du tolkar en matematisk modell som kräver avancerade tolkningar och ger ex. på en situation.
Resonemang
Statistik
Du kan sammanfatta /eller ge ex. på något i diagrammen som påverkar resultatet/eller ger en felaktig bild. Du kan motivera dina svar.
Du kan sammanfatta /eller ge ex. på något i diagrammen som påverkar resultatet/eller ger en felaktig bild. Du kan motivera dina svar.
Sannolikhet
Du kan skilja mellan gissningar och välgrundade påståenden.
Kommunikation
Du uttrycker dig med viss säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar eller visar undersökningen och förklarar på ett sätt som läraren kan följa).
Du uttrycker dig med viss säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar/ visar undersökningen och förklarar på ett sätt som läraren eller en jämnårig elev kan följa).
Du uttrycker dig med säkerhet i tal, i skrift och i handling (t. ex. du visar dina uträkningar/visar undersökningen och förklarar på ett sätt som andra elever kan följa).