Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid 3/Svanen

Skapad 2021-01-15 09:51 i 133441 Förskolan Sjöresan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra gemensamma uppföljningen av projektarbetet, där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att planera undervisningen kring temat "Barns möte med naturen". Vi funderar kring vart vi är på väg, stämmer av mot den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, projektuppstart samt tre uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år.

Innehåll

Projektavstämning Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 arbetar barn och pedagoger i Förskoleområde 2 med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Vi gör en avstämning kring arbetet med projektet. Syftet är att stanna upp, analysera och välja fokus för undervisning och lärande under resten av läsåret. Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid. 

 

Arbetssätt

Här beskrivs projektets innehåll från uppstarten fram till nu. En avstämning görs kring vad vi har gjort så här långt och varför. Utifrån analyser i arbetslaget skapas en planering för vårterminen, som leder till en breddning och en fördjupning av projektet. Grunden för planeringen är det gemensamma temat, förskolans läroplan och arbetslagets eget syfte med projektet.

 

Använd de didaktiska frågorna och koppla dem till läroplansmålen och det syfte ni utgår ifrån. Använd gärna stödfrågorna.

VAD? (Innehåll) 

 

Barnen har fått använda sig av återvinningsmaterial som hushållsrullar, mjölkkartonger, stora kartonger och spännpapper som de har målat med flaskfärg och målarpenslar. De har även använt sig av material som saxar, piprensare, tyg, limstift för att fästa pärlor, fjädrar, skinn/päls och plastögon. För att erbjuda barnen digitala verktyg har vi pedagoger använt oss av lärplatta, projektor och ljus kub i vår undervisning. Genom projektorn har vi projicerat djur kopplade till projektet. 

 

Vi vill introducera nya material i kommande i undervisning, b.la. lera och is. Här vill vi att barnen ska få undersöka materialet genom alla sinnen, för att därefter skapa djur kopplat till projektet och rekvisita till våra favoritsagor. Hittills har vi pedagoger introducerat barnen för digitala verktyg, vi vill nu att barnen ska få vara medaktörer och få möjligheter att använda verktygen mer självständigt. 

 

I vår undervisning av bondgårdsdjuren har vi fördjupat oss kring djurens nytta i ekosystemet, som djurens olika kroppsdelar, vad de äter osv. Vi kommer gå vidare genom att besöka parklekar där djuren finns. 

 

 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vi vill fördjupa projektarbetet om "Varför behövs djuren?"

Barnen får möjlighet att lära sig om djur i förhållande till vårt ekosystem och fokuserar där med på målet nr.15 i Agenda2030 "Ekosystem och biologisk mångfald".

 

 

 

 

HUR? (Metod) 

 

 Familjerna har involverats i projektet genom att ta en bild om barnens möte med naturen. Denna bild finns synliggjord i vår innemiljö. Barnen har tillgång till projekt-underlag under terminens gång för sitt utforskande.

 

 När vi kommunicerar med barnen tar vi hjälp av att vi konkretiserar orden med hjälp av bildstöd och  kroppsspråk.  Vi ställer öppna frågor för att komma närmre barnens perspektiv och utmana språkutvecklingen. Vi uppmuntrar barnen till reflektioner. 

 

 I vår undervisning av bondgårdens djur kommer vi att inspirera/utmana barnen genom  att använda oss av de digitala verktyget  så som lärplatta   som bland annat visar på 3D och QR-koder.

 

 Barnen kommer att få genomgå en introduktion av lärplattans olika möjligheter och funktioner. Lärplattan ska finnas tillgänglig i undervisningen, vi kommer att skapa en fast plats i vår  innemiljö för den. Vårt arbete med digitala verktyg kommer inte att ersätta något annat, utan fungera som ett ytterligare sätt att undersöka på. 

 

 

 

 

VEM? 

Vi fortsätter att organisera vårt samarbete och grupplärande på Svanen och Sköldpaddan med hjälp av vårt aktivitets-schema. Aktivitetsschemat möjliggör för att bedriva undervisning i mindre grupper samt för att vi både vi pedagoger och barnen ska veta vad som förväntas av oss genom olika rutinsituationer under dagen. Samtliga pedagoger håller i undervisning och dokumenterar det förändrande kunnandet, vi planerar undervisningen gemensamt i arbetslaget vid ALM (arbetslags möten varje vecka). 

Vid dokumentation med barnen använder vi oss av bilder och anknytande material. När vi sedan åter reflekterar med barnen gör vi en tankekarta över barnens tankar, Dessa tankekartor utgår vi sedan ifrån i vårt fortsatta projekt-arbete. Detta synliggörs för vårdnadshavare via bland annat barngruppsINFO, lärloggar, föräldramöte och vid dagliga kontakten med föräldrar vid hämtning/ lämning. 

Reflektorerna med barnen sker kontinuerligt under dagen och i samband med undervisningstillfällena.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: