Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektavstämning Bläckfisken

Skapad 2021-01-15 09:50 i 123891 Förskolan Båtklubben Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den andra gemensamma uppföljningen av projektarbetet, där vi gör en avstämning. Vi utgår från de didaktiska frågorna vad, hur, varför och vem för att planera undervisningen kring temat "Barns möte med naturen". Vi funderar kring vart vi är på väg, stämmer av mot den föregående planeringen (Projektbeskrivning) och planerar för hur vi ska gå vidare. Totalt har vi fyra planeringar/perioder, projektuppstart samt tre uppföljningsperioder, som alla följer vårt pedagogiska år.

Innehåll

Projektavstämning Hållbar Framtid

Under läsåret 2020-21 arbetar barn och pedagoger i Förskoleområde 2 med det gemensamma temat Hållbar framtid - Barns möte med naturen.

Syfte

Vi gör en avstämning kring arbetet med projektet. Syftet är att stanna upp, analysera och välja fokus för undervisning och lärande under resten av läsåret. Syftet med ett gemensamt tema är likvärdiga förskolor som uppfyller förskoleområdets gemensamma mål, Södermalms förskolors pedagogiska ställningstaganden och målen i förskolans läroplan. Där betonas vikten av att barnen samlas kring någonting meningsfullt som väcker deras nyfikenhet att lära och vilja att ingå i ett sammanhang. Med utgångspunkt i ett kreativt lärande med alla sinnen lär och utforskar vi tillsammans för en hållbar framtid. 

 

Arbetssätt

Här beskrivs projektets innehåll från uppstarten fram till nu. En avstämning görs kring vad vi har gjort så här långt och varför. Utifrån analyser i arbetslaget skapas en planering för vårterminen, som leder till en breddning och en fördjupning av projektet. Grunden för planeringen är det gemensamma temat, förskolans läroplan och arbetslagets eget syfte med projektet.

 

Använd de didaktiska frågorna och koppla dem till läroplansmålen och det syfte ni utgår ifrån. Använd gärna stödfrågorna.

VAD? (Innehåll) 

 

Barnen ska utifrån vår projektfråga: Hur påverkar jag min omvärld och hur påverkar den mig? få möjlighet att ha en framtidstro där de förstår att vad de gör nu kommer påverka deras och andras framtid. Vi vill ge barnen möjlighet att utveckla sin digitala kompetens genom att använda digitala verktyg och ett källkritiskt förhållningssätt. Vi vill ge varje barn möjlighet att vara delaktiga i att utforska, samtala och ställa frågor om sin omvärld och utveckla sitt intresse för mångfald, kultur, hälsa och samhällets olika normer utifrån ett demokratiskt förhållningssätt.

 

Barnen har fått ett mer medvetet tänk om hur man tar hand om sin och andras miljö både utifrån sin egen referenspunkt och      gruppens. Vi ser att barnen blir mer och mer vetgiriga till exempel när vi har jobbat med kartor så tar barnen med sig den kunskap i andra leksituationer och refererar till andra erfarenheter och delar gärna med sig av sin kunskap till andra i gruppen.

 

Vi har utgått ifrån läroplanen, Barnens tid och likabehandlingsplanen till exempel så har vi utgått ifrån vissa läroplansmål som belyser vårt projektområde hållbar framtid och även arbetat mycket med Barnens tid som vi använder som forum för att säkerhetsställa att vi utför vår undervisning. Likabehandlingsplanen har fått en stor plats där vi har utgått ifrån formuleringar som till exempel alla människor lika värde som ligger till grund för vårt syfte.


Vi har arbetat mycket med våra undervisningsmiljöer och haft ett stort tänk och många diskussioner med oss i arbetslaget men också tagit i beaktande barnens delaktig och inflytande i våra miljöer. Detta har lett till ett rikt, transparant och hållbart/återvunnet materialval. Detta har medfört att allt material finns tillgängligt och synligt. Vi har tagit till vara på mycket naturmaterial tillsammans med barnen som återkommer på alla platser på vår avdelning och som barnen både skapar och bygger med. Vi använder digitala verktyg för att göra sagor med barnen,  låta de lära sig om bokstäver med QR-koder och utforskar kartor med mera. Vi vill ge mer tillgång till de digitala verktygen till barnen.

Vi ser att barnen har fått nya kunskaper som exempelvis olika kretslopp så som trädens, maskarnas, jordens och årstidernas. Barnen har fått en ökad förståelse och ett ökat intresse för hur man ska ta hand om vår miljö. Detta har vi sett när vi reflekterar tillsammans och när vi har återsamlingar. Vi ser även att barnen har fått ett naturligt tänk kring detta då vi hör och ser det när de interagerar med varandra och när de självmant kommer med frågor och funderingar till oss vuxna. Vi märker att barnen har ett stort intresse av att vilja lära sig mera då de ofta frågar "när får vi göra mer?"

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin kunskap om det som de är intresserade av till exempel digitala verktyg, geografi, biologi och djur med mera. Det gör vi genom att vi pedagoger fördjupar oss i olika områden och tar tillvara på den breda kunskap som finns i arbetslaget för att förmedla den till barnen.

 

 

VARFÖR? (Syfte) 

Vi jobbar aktivt och medvetet utifrån de syfte vi formulerat. Vilket är att
Vi vill lära barnen att ta hand om miljö och natur på ett varsamt sätt. Vi vill lära barnen att vara källkritiska i sin kontakt med digitala medier och att kunna använda det i sitt eget lärande. Vi vill ge barnen redskap för att stärka deras självkänsla för att våga hålla kvar och uttrycka sin åsikt för att synliggöra mångfald och bryta normer och att vi tillsammans skapar nya normer.

 

HUR? (Metod) 

Vi hade en tanke från början att vi skulle arbeta med fasta åldersindelade grupper, detta fungerade i början men av olika anledningar så fick vi tänka om och vi fick lära oss att vara ännu mer flexibla än vad vi redan var. Detta medförde att vi fortfarande arbetade i mindre grupper men i varierande konstellationer, vilket vi ser bidrar till en starkare gemenskap i barngruppen och ger en bredare kunskapssyn hos barn och pedagoger. Detta är något som vi kommer att fortsätta med.  
De dagar vi inte kommer ha projektarbete kommer vi fortsätta att arbeta och dela upp oss i mindre grupper, detta för att vi ska få syn på alla och ta tillvara på allas idéer och funderingar.


Vi vill även att det ska vara en röd tråd mellan projektarbetet och hela verksamheten därför väver vi in projektet i vår innemiljö och i samtal och interaktioner med barnen. Vi jobbar med att informera, planera och reflektera under dagen tillsammans med barnen, både i mindre grupper men även i hela gruppen.Vi lyssnar på barnens intressen och verkställer det genom att ha vår avdelning föränderlig och tillåtande. Vi ställer frågor och diskuterar med barnen och de får känna att det är ett öppet klimat där inga frågor är fel att ställa. Detta förhållningsätt för oss framåt i vårat projektarbete för att det är en process och ingenting är färdigt eller kommer bli färdigt.

 

VEM? 
Vi pedagoger organiserar oss under vårt ALM, PUT och när vi reflekterar och har undervisning med barnen. Vi delar upp barnen i   mindre grupper i stora delar av dagen och specifikt när vi jobbar med vårt projekt. Vi ska dokumentera barns utveckling och     lärande och detta gör vi genom att reflektera tillsammans med barnen både under pågående aktivitet och efteråt. Vi dokumenterar även med lärlogg, kamera, lärplatta, bilder och text. Vi har alla i arbetslaget ett gemensamt tänk och alla tar ansvar för vårat projektarbete samt att vår miljö är inbjudande och lärorik för att det ska bli ett livslångt lärande för barnen.

 

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
    Lpfö 18
  • vara tydliga i fråga om mål och innehåll i utbildningen för att skapa förutsättningar för barns och vårdnadshavares möjligheter till inflytande,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: